header afbeelding

Visie op ruimtelijke ordening

Het beleid heeft als doelstelling een duurzaam evenwicht te scheppen tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden, … De gemeente speelt een cruciale rol in dat proces, zowel planmatig als uitvoerend.

GECORO 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De GECORO is een adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Zaken zoals bv. het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS), de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s), de stedenbouwkundige verordeningen, bijzondere projecten, … worden er besproken en geadviseerd.

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan geeft de visie weer over de toekomstige ontwikkeling van Vorselaar. Naar aanleiding van de gewijzigde provinciale visie en om kwalitatieve uitvoeringsplannen te garanderen, is het GRS voor een eerste maal herzien: “Addendum gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Vorselaar, gedeeltelijke herziening: woonbehoefte en woonaanbod en ontwikkelingsperspectieven lokale bedrijventerreinen”.

Met de goedkeuring van het Beleidsplan Ruimte van de provincie Antwerpen heeft de provincieraad enkele onderdelen van het GRS aangeduid die niet langer geldig zijn. De geschrapte onderdelen vind je in deze nota van de provincie Antwerpen.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Om deze toekomstvisie te realiseren, worden gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) opgemaakt. Deze RUP’s vertalen het ruimtelijk beleid concreet op specifieke locaties. 4 RUP’s zijn al goedgekeurd: RUP ‘Van de Wervelaan II’ voor de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied aan de Van de Wervelaan en RUP ‘zonevreemde infrastructuur’. Het RUP ‘kern’ biedt een nieuwe totaalvisie op bouwen en wonen in de ruime dorpskern van de gemeente. Het RUP ‘kern’ is herzien. Het RUP ‘Lokaal bedrijventerrein Sassenhout’ verruimt de KMO-zone Sassenhout.

Ook op gewestelijk niveau worden ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s) opgemaakt. Het GRUP ‘Omgeving Vliegveld Malle‘ beslaat een gedeelte van het grondgebied van Vorselaar.

Inspraak

Via deze link inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en kan je vlot toegang vinden tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt. Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar onze gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.