header afbeelding

Gedeeltelijke herziening GRS

In 2011 is het ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen (RSPA) herzien. Omdat het RSPA het kader vormt voor de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen (GRS) heeft dat gevolgen voor onze gemeente. Vorselaar verandert van hoofddorp type 3 naar bedrijfsondersteunend hoofddorp. Die aanpassing vraagt om een herziening van het GRS.

De gemeenteraad heeft het ontwerp “Addendum gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Vorselaar, gedeeltelijke herziening: woonbehoefte en woonaanbod en ontwikkelingsperspectieven lokale bedrijventerreinen” voorlopig en definitief vastgesteld. Op 12 juni 2014 keurde de deputatie van de provincie het addendum goed.

Je kan het plan online raadplegen:

– addendum
– gewenste nederzettingsstructuur
– visie deelruimte Dorp Vorselaar