header afbeelding

RUP kern

De gemeente heeft samen met IOK een ontwerp ‘RUP Kern’ opgemaakt dat de ruimtelijke visie voor de volledige woonkern van Vorselaar weergeeft. De woonkern is ingedeeld in drie deelruimtes voor wonen. In elke deelruimte streven we naar een verdichting binnen het bestaande woonweefsel. Om die verdichting te bereiken, zijn nieuwe stedenbouwkundige voorschriften opgesteld. Die zullen alle bestaande verkavelingsvoorschriften in de woonkern vervangen.

De gemeenteraad heeft het ontwerp “RUP Kern” voorlopig vastgesteld op 24 februari 2014.

Het openbaar onderzoek liep van 7 maart 2014 tot en met 5 mei 2014. Op basis van het advies van de GECORO heeft de gemeenteraad het “RUP Kern” definitief vastgesteld op 7 juli 2014. Op 7 augustus 2014 keurde de deputatie van de provincie het “RUP Kern” goed. Het “RUP Kern” is van kracht 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2014.

Het volledige dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis – dienst ruimtelijke ordening. Je kan de documenten ook online bekijken:

Momenteel loopt de procedure om de stedenbouwkundige voorschriften van het “RUP kern” te herzien. Het college van burgemeester en schepenen kondigt het openbaar onderzoek aan dat loopt vanaf 11 januari 2022 tot en met 9 februari 2022. Tijdens die periode mag iedereen het ontwerp inkijken. Opmerkingen of bezwaren kan je uiterlijk op 9 februari 2022 per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen, Markt 14 te 2290 Vorselaar of digitaal op ro@vorselaar.be.

De documenten liggen ter inzage op het gemeentehuis – dienst ruimtelijke ordening. Je kan de documenten ook online bekijken: