header afbeelding

Merellaan

Stand van zaken/nieuws (update 13/12/2023)

 • Tijdens een meedenksessie op 20 juni 2023 konden buurtbewoners samen met PLOT Ruimtelijk management, Pidpa en de gemeente aan de slag om na te denken over hun straat van de toekomst.  De gedeelde informatie en inbreng vanuit de bewoners kan je terugvinden onder “Ontwerp wegen”.
 • Op basis van voorstudie, meedenksessie en overleg met nutsmaatschappijen is studiebureau Atelier Ruimtelijk Advies (ARA) aan de slag gegaan om een voorontwerp te tekenen. Dit ontwerp werd op het inloopmoment van 5 december 2023 besproken met de buurtbewoners.
  Meer nieuws over het ontwerp en het inloopmoment vindt u in “Ontwerp wegen
 • De afkoppelingsdeskundige AVLOP is ondertussen al op heel wat adressen langs geweest om mee te zoeken naar de beste oplossing voor vuil- en regenwater. De plannen met ontworpen toestand zullen u binnenkort worden overgemaakt.
  Nog geen afspraak? Neem even contact met AVLOP. Meer details vindt u bij “Meer info & contact”.

Kom meer te weten!

waarom werken
verloop werken
ontwerp wegen
fasering & planning
op de hoogte blijven
meer info & contact

Waarom deze werken?

De klimaatverandering zorgt voor steeds langere droogteperiodes. Tegelijk zijn de regenbuien nadien vaak veel extremer. Meer inzetten op blauw en groen is dan ook echt wel noodzakelijk. Het ontwikkelen van zogenaamde klimaatrobuuste straten en private percelen spelen daarin een heel belangrijke rol.  Vorselaar was één van de eerste gemeenten in Vlaanderen met een uitgebreid visiedocument: een geïntegreerd droogte- en hemelwaterplan. Samen met onze partners Pidpa/Hidrorio en Aquafin zetten we volop in om hemelwater uit de rioleringen te houden en in te zetten op hergebruik, plaats voor water en minder vervuiling in de waterlopen.

Vanuit de werkgroep openbare werken en werkgroep mobiliteit werd ondertussen ook werk gemaakt van een meerjarenplan met een omstandige strateninventaris waarbinnen straten consequent worden heraangelegd in de toekomst: met ingrepen op vlak van mobiliteit maar ook ontharding, meer ruimte voor water (blauw) én groen. Bijvoorbeeld oude verkavelingen zijn vroeger vaak heel verkeerd geconcipieerd: teveel en verkeerde soorten verharding, te brede straten, regenwater dat in de riool wordt geduwd (in de plaats te infiltreren in de grond), amper groen, onaangepaste bomen … Daarom werd een vademecum opgemaakt en een inventaris met een consequente meerjarenplanning tot 2046.

De laatste jaren zijn we al heel actief geweest in onze gemeente om rioleringen te vernieuwen, hemelwater afzonderlijk op te vangen en projecten zoals ontharding op de Markt, rond de kerk, pleintjes, het gemeentepark,… dragen allemaal bij aan meer ruimte voor groen en water. Wat uit de covid-19 crisis werd meegenomen op wereldwijde schaal is dat natuur en groen in je buurt wel een heel belangrijke rol speelt. Niet alleen voor die natuur maar zéker voor de mens. Groen in je buurt verlaagt de kans op tal van gezondheidsklachten, mildert de effecten van fijn stof en beschermt tegen zomerse hitte. In Schransstraat gaan de buurtbewoners bijvoorbeeld samen met Commons Lab en de gemeente aan de slag om hun straat om te vormen tot een echte leefstraat met plaats voor mensen, groen en water.

Voor Merellaan en het deel Fazantenlaan, tussen Merellaan en Dijkbaan, gaan we als volgende stap in de strateninventaris nu aan de slag met de buurtbewoners, een ontwerpbureau en de nutsmaatschappijen om te zorgen voor zo’n klimaatrobuuste leefomgeving. Merellaan vormt op deze manier een mooie verbinding tussen het heringerichte centrum en het buitengebied aan Dijkbaan-Heiken.

Omdat we in deze straat gaan werken, nemen we dit als integraal project zodat hier op korte termijn niet terug moet gegraven om leidingen te vernieuwen. Daarom gebeuren volgende ingrepen ineens mee met de nieuwe aanleg:

 • Pidpa-Hidrorio gaat als onze rioolbeheerder en drinkwaterleverancier mee in dit project om te zorgen voor een vernieuwing van de vuilwaterriolering. Samen met een afkoppelingsdeskundige, de gemeente en bewoners wordt gezocht naar plaats voor hemelwater zowel op het openbare domein als op de private percelen (hergebruik en infiltratie).
 • Fluvius zal elektriciteitsleidingen vernieuwen en de openbare verlichting wordt meteen ook naar LED verlichting omgeschakeld tijdens deze werken.
 • Fiberklaar werd gecontacteerd om mogelijks meteen ook de nodige kabels mee te voorzien bij aanleg van andere nutsleidingen. Communicatie hierover gebeurt dan door Fiberklaar zelf aan de betrokken eigenaars van gebouwen in de projectzone.

Meer info over Blauwgroen netwerk en het bijhorende visiedocument of over visiedocument droogte- en basishemelwaterplan

Verloop werken

Vernieuwing van leidingen en nieuwe aanleg van een straat kan niet zomaar gebeuren. Daarvoor moeten we met alle betrokken partijen heel wat stappen doorlopen. Zo denken we o.a. aan:

 • Akkoord over samenwerking tussen rioolbeheerder Pidpa en gemeente;
 • Gezamenlijk aanstellen van een ontwerper;
 • Participatief traject met de buurtbewoners om een ontwerp te maken en bij te sturen;
 • Op basis van het goedgekeurde ontwerp kan een overheidsopdracht worden uitgeschreven om een aannemer te zoeken en aan te stellen voor de werken.
 • Vooraleer de eigenlijke rioleringswerken kunnen gebeuren, zullen de nutsmaatschappijen nog de besproken vervanging of nieuwe leidingen aanleggen.
 • Meteen aansluitend op de nutsmaatschappijen gaat dan de aannemer voor riolering aan de slag.  Deze zorgt voor nieuwe vuilwaterafvoer, aanleg van buffering en huisaansluitingen op openbaar domein voor de riolering en nutsleidingen.
 • Nadien volgt de afwerking van de weg en groenvakken, vaak samen met de gemeentediensten.

Zoals je ziet is dit een heel traject. Uiteraard betrachten we zoveel mogelijk communicatie en betrokkenheid.  Echter geen werken zonder hinder. Om jullie te informeren, heeft Pidpa duidelijke informatie beschikbaar. Deze en andere informatie vind je hier terug:

Ontwerp wegen

Op 20 juni 2023 werd een eerste meedenksessie georganiseerd in LDC De Sprankel.  Hier vind je de getoonde informatie.  De aanwezige bewoners hebben zelf wensen doorgegeven die gebundeld zijn in 5 thema’s: inrichting, mobiliteit, groen, parkeren en eigen initiatief. Meer details vind je in dit verslag.

Het ontwerp wordt gemaakt op basis van randvoorwaarden (bv. wetgeving, nutsmaatschappijen) en ambities of (wettelijke) verplichtingen.  Samen met de inbreng vanuit de buurtbewoners wordt een grote puzzel gelegd door het studiebureau. Bezorgdheden vanuit de buurt zijn we ter plaatse komen bekijken en bespreken op 20 oktober 2023.  Het voorontwerp werd dan op 5 december 2023 tijdens een inloopmoment in primeur aan de buurtbewoners voorgelegd. Zij konden komen kijken naar de plannen. Zowel het studiebureau, de afkoppelingsdeskundige, Pidpa-ingenieur, medewerkers van de gemeente (mobiliteit, duurzaamheid, projecten) als PLOT (participatiedeskundige) waren beschikbaar die avond.

Tijdens dit inloopmoment op 5/12/2023 toonden we nog eens de ambities en principes, enkele voorbeelden van projecten en hebben bewoners hun specifieke vragen over hun perceel of de ruimte in de straat kunnen bespreken met de afkoppelingsdeskundige en ontwerper. Had jij niet de kans om deel te nemen? Geen probleem. Neem contact met onze projectcoördinator en de nodige praktische afspraken kunnen met u worden gemaakt.

Op vlak van mobiliteit werd er tijdens het inloopmoment op 5 december 2023 door de buurtbewoners gestemd. Hieruit kwam er als resultaat met grote meerderheid een enkele rijrichting vanuit Nieuwstraat richting Fazantenlaan. Deze keuze vanuit de buurt zal worden verwerkt in het ontwerp. Het voorziene aantal parkeerplaatsen werd vergeleken met de tellingen uit de buurt. Na verdere bespreking met de aanwezige bewoners, werd beslist dit aantal te behouden op basis van de effectieve vaststellingen en de extra ruimte aan de opritten.

Technische vragen en informatie worden verder verzameld en verschijnen binnenkort hier in een overzicht met veelgestelde vragen – FAQ.

In het verdere verloop van dit project wordt het voorontwerp nu ook nog in detail bestudeerd met de betrokken nutsmaatschappijen, binnen Pidpa, het bestuur en met de overheden die adviezen of goedkeuring moeten geven. Op basis van al deze inbreng, en die van de bewoners in december ’23, kan het studiebureau dan de nodige wijzigingen maken om tot een goedgekeurd ontwerp te komen. De timing hiervoor is voorjaar 2024.

Het ontwerpen van de plantvakken en aanplantingen wordt nu eveneens voorzien samen met het studiebureau, de opdrachtgevers en de groendienst. De opmerkingen vanuit de buurt zullen worden meegenomen in dit ontwerp (bv. bomen beperkte bladval, aanleg wadi’s, onderhoud,…).
Meer nieuws volgt hier in het voorjaar 2024.

Fasering & planning

Zoals in “Verloop werken” werd uitgelegd, bestaat het hele project uit meerdere stappen. We geven hier een richtinggevende tijdslijn mee.  De fase van aanbesteding en uitvoering zijn sterk afhankelijk van goedkeuringen, vergunningen en beschikbaarheid van aannemers. Deze planning wordt bijgestuurd ngl. de zekerheid over datums.

 • Participatie & ontwerp: vanaf mei 2023
 • Aanbestedingsdossier & evt. vergunning: eind 2024
 • Opstartoverleg aannemer(s) en uitvoering: 2025
 • Einde der werken in 2025

Op de hoogte blijven?

Zoals alle openbare werken zullen ook deze werken enige hinder veroorzaken. We doen er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Maar na de werken loopt uw afvalwater niet meer ongezuiverd de Aa in. Met jouw hulp en begrip werken we aan proper water in alle beken en rivieren en maken we ook klimaatrobuuste en aangename leefstraten. Alvast bedankt!

Meer info & contact