header afbeelding

Merellaan

Stand van zaken/nieuws (update 30/6/2023)

 • Tijdens een meedenksessie op 20 juni 2023 konden buurtbewoners samen met PLOT Ruimtelijk management, Pidpa en de gemeente aan de slag om na te denken over hun straat van de toekomst.  De gedeelde informatie en inbreng vanuit de bewoners kan je terugvinden onder “Ontwerp wegen”.
 • In de komende weken worden nog proefsleuven gepland om de correcte ligging van alle leidingen te bepalen.  Dit zijn beperkte activiteiten op enkele locaties in de berm.
 • Op basis van voorstudie, meedenksessie en overleg met nutsmaatschappijen zal het studiebureau Atelier Ruimtelijk Advies (ARA) aan de slag gaan om een ontwerp te tekenen.
 • De afkoppelingsdeskundige AVLOP kan afspraken beginnen maken om ter plaatse op uw perceel mee te zoeken naar de beste oplossing voor vuil- en regenwater. Meer details vindt u bij “Meer info & contact”.
  Let op: tussen 19/7/23 en 4/8/23 is AVLOP gesloten en worden geen telefoons of mails beantwoord. Neem voor of na deze vakantie contact a.u.b.
 • In de periode eind september-mid oktober 2023 plannen we een nieuwe meedenksessie met de buurtbewoners om het ontwerp mee te komen bespreken.
  Meer nieuws volgt op deze pagina en via brief.

Kom meer te weten!

waarom werken
verloop werken
ontwerp wegen
fasering & planning
op de hoogte blijven
meer info & contact

Waarom deze werken?

De klimaatverandering zorgt voor steeds langere droogteperiodes. Tegelijk zijn de regenbuien nadien vaak veel extremer. Meer inzetten op blauw en groen is dan ook echt wel noodzakelijk. Het ontwikkelen van zogenaamde klimaatrobuuste straten en private percelen spelen daarin een heel belangrijke rol.  Vorselaar was één van de eerste gemeenten in Vlaanderen met een uitgebreid visiedocument: een geïntegreerd droogte- en hemelwaterplan. Samen met onze partners Pidpa/Hidrorio en Aquafin zetten we volop in om hemelwater uit de rioleringen te houden en in te zetten op hergebruik, plaats voor water en minder vervuiling in de waterlopen.

Vanuit diverse werkgroepen werd ondertussen ook werk gemaakt van een meerjarenplan met een omstandige strateninventaris waarbinnen straten consequent worden heraangelegd in de toekomst: met ingrepen op vlak van mobiliteit maar ook verharding verminderen en meer ruimte voor water (blauw) én groen. Bijvoorbeeld oude verkavelingen zijn vroeger vaak aangelegd met  overbodige en verkeerde soorten verharding, te brede straten, regenwater dat in de riool wordt geduwd (in de plaats te infiltreren in de grond), amper groen, onaangepaste bomen … Daarom werd een vademecum opgemaakt en een inventaris met een consequente meerjarenplanning tot 2046.

Voor Merellaan en het deel Fazantenlaan, tussen Merellaan en Dijkbaan, gaan we nu aan de slag met de buurtbewoners, een ontwerpbureau en de nutsmaatschappijen om te zorgen voor zo’n klimaatrobuuste leefomgeving die ook als voorbeeld kan dienen voor de vele andere verkavelingen en woonwijken in onze gemeente. Merellaan vormt op deze manier ook een mooie verbinding tussen het heringerichte centrum en het buitengebied aan Dijkbaan-Heiken.

Omdat we in deze straat gaan werken, nemen we dit als integraal project zodat hier op korte termijn niet terug moet gegraven om leidingen te vernieuwen. Daarom gebeuren volgende ingrepen ineens mee met de nieuwe aanleg:

 • Pidpa-Hidrorio gaat als onze rioolbeheerder en drinkwaterleverancier mee in dit project om te zorgen voor een vernieuwing van de vuilwaterriolering. Samen met een afkoppelingsdeskundige, de gemeente en bewoners wordt gezocht naar plaats voor regenwater zowel op het openbare domein als op de private percelen (hergebruik en infiltratie).
 • Fluvius zal elektriciteitsleidingen vernieuwen en de openbare verlichting wordt meteen ook naar LED verlichting omgeschakeld tijdens deze werken.
 • Fiberklaar werd gecontacteerd om mogelijks meteen ook de nodige kabels mee te voorzien bij aanleg van andere nutsleidingen. Communicatie hierover gebeurt dan door Fiberklaar zelf aan de betrokken eigenaars van gebouwen in de projectzone.

Meer info over Blauwgroen netwerk en het bijhorende visiedocument of over visiedocument droogte- en basishemelwaterplan

Verloop werken

Vernieuwing van leidingen en nieuwe aanleg van een straat kan niet zomaar gebeuren. Daarvoor moeten we met alle betrokken partijen heel wat stappen doorlopen. Zo denken we o.a. aan:

 • Akkoord over samenwerking tussen rioolbeheerder Pidpa en gemeente;
 • Gezamenlijk aanstellen van een ontwerper;
 • Participatief traject met de buurtbewoners om een ontwerp te maken en bij te sturen;
 • Op basis van het goedgekeurde ontwerp kan een overheidsopdracht worden uitgeschreven om een aannemer te zoeken en aan te stellen voor de werken.
 • Vooraleer de eigenlijke rioleringswerken kunnen gebeuren, zullen de nutsmaatschappijen nog de besproken vervanging of nieuwe leidingen aanleggen.
 • Meteen aansluitend op de nutsmaatschappijen gaat dan de aannemer voor riolering aan de slag.  Deze zorgt voor nieuwe vuilwaterafvoer, aanleg van buffering en huisaansluitingen op openbaar domein voor de riolering en nutsleidingen.
 • Nadien volgt de afwerking van de weg en groenvakken, vaak samen met de gemeentediensten.

Zoals je ziet is dit een heel traject. Uiteraard betrachten we zoveel mogelijk communicatie en betrokkenheid.  Echter geen werken zonder hinder. Om jullie te informeren, heeft Pidpa duidelijke informatie beschikbaar. Deze en andere informatie vind je hier terug:

Ontwerp wegen

Op 20 juni 2023 werd een meedenksessie georganiseerd in LDC De Sprankel.  Hier vind je de getoonde informatie.  De aanwezige bewoners hebben zelf wensen doorgegeven die gebundeld zijn in 5 thema’s: inrichting, mobiliteit, groen, parkeren en eigen initiatief. Meer details vind je in dit verslag.

Het ontwerp wordt gemaakt op basis van randvoorwaarden (bv. wetgeving, nutsmaatschappijen) en ambities of verplichtingen.  Samen met de inbreng vanuit de buurtbewoners wordt een puzzel gelegd.  Dit ontwerp zal in het najaar worden besproken met alle betrokken nutsmaatschappijen, het bestuur en de buurtbewoners in een nieuwe meedenksessie. Meer details daarover volgen zeker in de loop van de zomerperiode.

Fasering & planning

Zoals in “Verloop werken” werd uitgelegd, bestaat het hele project uit meerdere stappen. We geven hier een richtinggevende tijdslijn mee.  De fase van aanbesteding en uitvoering zijn sterk afhankelijk van goedkeuringen, vergunningen en beschikbaarheid van aannemers. Deze planning wordt bijgestuurd ngl. de zekerheid over datums.

 • Participatie & ontwerp: mei 2023 – eind oktober 2023
 • Aanbestedingsdossier & evt. vergunning: november 2023 – maart 2024
 • Opstartoverleg aannemer(s) en uitvoering: vanaf mei-juni 2024
 • Einde der werken eind 2024

Op de hoogte blijven?

Zoals alle openbare werken zullen ook deze werken enige hinder veroorzaken. We doen er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Maar na de werken loopt uw afvalwater niet meer ongezuiverd de Aa in. Met jouw hulp en begrip werken we aan proper water in alle beken en rivieren en maken we ook klimaatrobuuste en aangename leefstraten. Alvast bedankt!

Meer info & contact

 • Gemeente Vorselaar: Els Leysen – Projectcoördinator Ruimte & Infrastructuur – 014 50 71 35 – wegenwerken@vorselaar.be
 • Afkoppelingsdeskundige: AVLOP – 011 18 81 64 of administratie@avlop.be
  Let op: tussen 19/7/23 en 4/8/23 is AVLOP gesloten en worden geen telefoons of mails beantwoord. Neem voor of na deze vakantie contact a.u.b.
 • Pidpa: David Aerts – Ontwerpingenieur – 03 216 89 84 – David.Aerts@pidpa.be