header afbeelding

Riolering & waterzuivering

Lees ook het volledige beleidsartikel over riolering, ontharding en afkoppeling afvalwater (Info Vorselaar januari 2021)

Als burger sta je er misschien niet bij stil maar het afvalwater dat je loost moet gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. Voor deze behandeling zijn er grofweg 2 opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de rioolbeheerder of het Vlaamse gewest in voor verdere zuivering ofwel ben je verplicht dit zelf te doen. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin je woont.

Zoneringsplan

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone je woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Per zuiveringszone ben je dan als burger, als gemeente of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen.

Scheiding afvalwater en hemelwater

Sinds 1999 bestaat er in Vlaanderen een stedenbouwkundige verordening die verplicht om bij nieuwbouw en verbouwingen het afvalwater en het hemelwater op eigen terrein te scheiden en een hemelwaterput te voorzien. Afhankelijk van het rioleringsstelsel zal je het afvalwater en het hemelwater gescheiden moeten lozen of nog gemengd moeten lozen op één riool. Voor het type stelsel dat aanwezig is in je straat kan je contact opnemen met onze technische dienst of Hidrorio. Bij renovatie of heraanleg van de riool in je straat zal de optimale scheiding van afvalwater en hemelwater worden nagestreefd. Afvalwater en hemelwater moeten gescheiden zijn op het ogenblik dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd.

De scheiding van afvalwater en hemelwater dient te gebeuren volgens de volgende regels:

  • voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden riolering, de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd;
  • voor bestaande gebouwen in een (half)open bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden riolering, een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater verplicht;
  • voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwingen is een volledige scheiding van het afvalwater en het hemelwater en de bouw van een hemelwaterput steeds verplicht.

Hoe hemelwater scheiden?

Het algemene uitgangsprincipe is dat hemelwater op volgende wijze (in volgorde van prioriteit) wordt aangewend:

  • opvang voor hergebruik;
  • infiltratie op eigen terrein;
  • buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
  • lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater geloosd worden in de openbare riolering voor afvalwater.

Hoe komen PIDPA Hidrorio en de gemeente tussen in die werken?

Elke woning in Vlaanderen moet uiteindelijk op de één of andere manier worden aangesloten op riolering. Vaak gebeurt dat na een collectieve aanleg van riolering. Er zijn in sommige, meer afgelegen, zones ook IBA’s (individuele behandeling afvalwater). Elke Vlaming dient ook een éénmalig aansluitrecht van 530 euro te betalen vanaf het moment dat men aansluit op de riolering.

Bij nieuwbouwwoningen is er al meer dan 10 jaar een verplichting om zelf te voorzien in een gescheiden stelsel. Zij krijgen daar dus geen tegemoetkoming voor omdat de verplichting er al was.

Voor oudere woningen waar een rioleringsproject wordt gerealiseerd, geeft Pidpa Hidrorio premie om een gescheiden systeem voor de afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater te creëren op eigen terrein. Deze premie bedraagt € 795 als men voorziet in infiltratie/hemelopvang op het eigen terrein.

Waar riolering ligt, kan je ten volle van deze premie genieten, je hoeft geen nieuwe aansluitkost te betalen.

Waar geen riolering ligt, moet je nog een aansluitrecht van € 530 betalen. Je kan dus niet ten volle genieten van de premie van Pidpa Hidrorio. Om hierin tegemoet te komen voorziet de gemeente in deze gevallen een premie voor de werken op eigen terrein: € 250 forfaitair als je kan aantonen dat de werken correct zijn gebeurd (zie keuring), tot maximaal € 500 indien je facturen kan voorleggen van die werken die € 500 of meer bedragen.

Enkel indien de aanleg van een gescheiden stelsel niet werd opgelegd in de bouwvergunning!

Meer weten? Neem contact op met de milieudienst: Nele Vleugels, 014 50 71 29 of milieu@vorselaar.be

Rioleringswerken: het verloop, wat en hoe?

Lees hier alles over het verloop van rioleringswerken, wat er aan voorafgaat, waarom er grachten moeten worden gemaakt, waarom er afgekoppeld moet worden, enz. Een handige overzichtspagina indien je in een zone van een (toekomstig) rioleringsproject woont.

Rioleringswerken: projecten voor de komende jaren in Vorselaar

Er wordt zwaar geïnvesteerd in aanleg en scheiding van riolering. Een overzicht van alle lopende projecten in Vorselaar.

Regenwaterput

Bij de bouw van een nieuwe woning en bij bepaalde renovaties is de aanleg van een regenwaterput verplicht. Indien je vragen heeft hierover kan je terecht bij www.hidrorio.be.