header afbeelding

Rioleringswerken Markt, Lepelstraat, Dijkbaan, Nieuwstraat, Goorbergenlaan, Hofeinde, Schoolstraat

Stand van zaken/nieuws UPDATE 16/02/2024

Werken Schoolstraat door nutsmaatschappijen en DCA

Sinds 16 februari kon de Schoolstraat worden opengesteld voor verkeer.
Het eerste deel van Cardijnlaan en aansluitend Schoolstraat is terug een enkele rijrichting tot in Kuiperstraat. Ter hoogte van Schoolstraat is er een verplichte afbuiging voor gemotoriseerd verkeer naar Schoolstraat, richting Kuiperstraat. Voetgangers, fietsers, speed pedelecs en bromfietsen klasse A zullen wel in beide richtingen mogen rijden.
Het tweede deel Cardijnlaan zal fysiek afgesloten zijn en blijft autoluw. Concreet mag er op dit deel geen gemotoriseerd verkeer zijn en mag er niet geparkeerd worden binnen deze zone. Hierdoor wordt dit een veilige, autoluwe omgeving aan de kinder- en jongerencampus en school.

Werken Dijkbaan – Lepelstraat door DCA

 • Sinds 2 november is aannemer DCA terug aan de slag in Dijkbaan.
 • Sindsdien is dan ook de werfzone Dijkbaan dicht en geldt de omleidingsroute voor verkeer, incl. fietsers (zie voor meer details bij Omleidingen).
 • De werken in Dijkbaan vorderen goed: op maandag 5 februari ’24 startte een nieuwe fase met de voorbereidende werken in de Lepelstraat. De bemaling zal worden aangebracht en opgestart waardoor in de loop van februari de eigenlijke rioleringswerken kunnen beginnen. Voor het uitvoeren van deze werken wordt de werfzone ingesteld over de ganse Lepelstraat, tussen kruispunt Goorbergenlaan en de Markt. De weg dient volledig vrij te zijn van wagens.
 • Er komt een lokale omleiding langs Mgr. Donchelei en Kempenlaan (zie voor meer details bij Omleidingen).

Werken pompstation & bergbezinkingsbekken Aquafin door COLAS

 • Sinds augustus 2023 is COLAS aan de slag in opdracht van Aquafin om het pompstation in Dijkbaan te vernieuwen, een beter bergbezinkingsbekken te bouwen en de persleidingen tussen het pompstation en de waterzuiveringsinstallatie op Lenteheide (Herentals) te vernieuwen.
 • Omwille van de werken aan Lenteheide en Heiken, in combinatie met afsluiting aan Dijkbaan, wordt vanaf 2 november 2023 de weg daar voor ieders veiligheid afgesloten voor fietsverkeer. 
  Volg de aangegeven omleidingsroutes voor uw eigen veiligheid a.u.b.

Kom meer te weten!

waarom werken
verloop werken
ontwerp wegen
fasering & planning
op de hoogte blijven
meer info & contact

Op 3 maart 2021 en 31 januari 2022 waren er online infomomenten over de werken in Lepelstraat, Dijkbaan, Goorbergenlaan, Markt, Nieuwstraat en Schoolstraat in Vorselaar en Hofeinde in Grobbendonk door Aquafin, Pidpa, Fluvius, de gemeente Vorselaar en Grobbendonk. Herbekijk hier de presentaties en de filmpjes van de respectievelijke infoavonden:

Waarom deze werken?

In het beleidsartikel in Info Vorselaar eind 2020 kon je al meer lezen over de vele rioleringswerken die Vorselaar de voorbije jaren grondig heeft voorbereid met alle betrokken partners. Hierdoor zal Vorselaar na alle investeringen een rioleringsgraad van 93% hebben, bij de beste van heel Vlaanderen. Dit betekent wel dat we ook voor een aantal belangrijke centrumstraten moeten doorbijten. Onvermijdelijk heeft dat veel impact op de mobiliteit en zal dat wel wat overlast met zich meebrengen. Door een gecoördineerde aanpak met alle partners werken we toekomstgericht, efficiënt en hinder- en tijdbesparend.

Aquafin legt in de Lepelstraat (tussen Keizershofstraat en Dijkbaan) en in de Dijkbaan een gescheiden rioleringsstelsel aan. Via dit project willen we het regenwater gescheiden van het afvalwater opvangen en afleiden naar de Schupleerloop en de Aa. Regenwater is relatief proper en hoeft niet gezuiverd te worden. In de riolen en op de rioolwaterzuiveringsinstallatie neemt het plaats in die bedoeld is voor huishoudelijk afvalwater. Bovendien kan de riool bij hevige regenbuien al dat water niet aan. www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/verloop-tijdens-de-rioleringswerken

Pidpa Hidrorio legt in de Lepelstraat (tussen Dijkbaan en Markt), in de Goorbergenlaan (tussen Lepelstraat tot net voorbij de Keizershofstraat), ter hoogte van de Markt, in de Nieuwstraat en later ook nog in de Schoolstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan. Ter hoogte van de Markt wordt een bufferbekken uitgebouwd, waarbij maximaal wordt ingezet op herbruik.

Fluvius is rioolbeheerder in Grobbendonk legt meteen samen met ons in Hofeinde een gescheiden rioleringsstelsel aan.

banner rioleringswerken

Beide gemeenten voorzien verkeerstechnische ingrepen om de verkeersdoorstroming te optimaliseren en verbeteringen aan het wegprofiel. Op deze manier zullen alle nutswerken, nieuwe wegenis, riolering, afkoppeling van hemel- en afvalwater, nieuwe openbare verlichting, fiets-/wandelinfrastructuur en veilige schoolomgevingen allemaal hand in hand gaan in één groot werk.

>> Bijvoorbeeld voor de Lepelstraat: 

 • proper water en afkoppeling vuil en proper water
 • alle nutswerken ineens in één keer uitgevoerd
 • overal een even breed wegprofiel (nu versmallingen die verkeer opstoppen en voor kapotte spiegels zorgen)
 • volledig zone 30
 • veilige schoolomgevingen (gekleurde plateaus en nieuwe schooltoegangen)
 • een duidelijke plaats voor de fietsers (fietssuggestiestroken)
 • trager verkeer door smaller wegbeeld (niet echt maar visueel vertragend)
 • gebruik van asfalt i.p.v. klinkers > geen trillingen meer

Ontwerp van de wegen

Zoals hierboven al gesteld, worden de werken altijd integraal aangepakt: van gevel tot gevel, inclusief nieuwe weg, voetpaden, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, enz. De wegprofielen die overal worden gebruikt staan concreet opgesomd in de presentatie: presentatie infomoment

De plannen zijn beschikbaar via deze linken:
Dijkbaan deel 1 (juni 2021)
Dijkbaan deel 2 (juni 2021)
Goorbergenlaan (juni 2021)
Hofeinde (juni 2021)
Lepelstraat tussen Goorbergenlaan & Dijkbaan (juni 2021)
Lepelstraat tussen Dijkbaan & Markt (januari 2024)
Markt (juni 2021)
– Schoolstraat (binnenkort beschikbaar)
Heeft u specifieke vragen over uw perceel? Richt uw vraag dan even aan contact@aquafin.bewegenwerken@vorselaar.be

Over het project aan het Marktplein werd een afzonderlijke pagina opgemaakt.

Wanneer starten de werken?

De nutsmaatschappijen zijn van mei 2021 tot mid 2022 aan de voorbereidende werken aan de slag geweest. Deze werken werden uitgevoerd onder coördinatie van Pidpa en omvatten aanpassingen van leidingen voor drinkwater, gas, elektriciteit, … in samenwerking met Fluvius, Proximus/FiberKlaar en Telenet.

De aannemer DCA nv uit Beerse is sinds 28 februari 2022 aan de slag voor de eigenlijke riolerings- en wegenwerken in enkele centrumstraten. Eerst werden Markt-Nieuwstraat aangepakt. Omdat de werken zo goed verliepen, konden we zelfs de stap naar Goorbergenlaan-Hofeinde vroeger maken (mei 2022), zodat de werken vlotter, beter op elkaar aansluitend en veiliger konden verlopen. Goorbergenlaan werd afgerond op 28 oktober. Op 2 maanden tijd werd hier riolering vernieuwd en de afwerking van de weg en voetpaden verwezenlijkt.

Update werken juni 2024

 • Heiken:
  • Tussen kapel Heiken en Lenteheide:
   • De rijbaan is terug open voor plaatselijk verkeer en bewoners.
    • De weergoden waren ons niet goed gezind, hierdoor heeft de aannemer Colas een put (die tijdens deze fase voorzien was) niet volledig kunnen afwerken. Verdere uitvoering hiervan zal in een volgende fase moeten gebeuren. Momenteel hebben we nog geen exacte periode van uitvoering. Meer concrete informatie volgt van zodra deze beschikbaar is.
   • De afvalophalingen voor adressen Heiken 18-20-22 zijn terug volgens normale dienstregeling IOK.
   • Omleidingen:
    • Lenteheide (vanaf kinderboerderij De Lentehei richting Herentals Vogelzang) is terug open voor plaatselijk verkeer en bewoners.
    • De fietsomleiding voor doorgaand fietsverkeer via het militair domein en Watermolenweg is opgeheven. Ook is het terug toegestaan om te fietsen in de ganse zone van Heiken. We willen wel vragen om aandachtig en voorzichtig te blijven, er zijn momenteel geen afsluitingen meer van rijbaan, maar er is nog wel werfverkeer aanwezig.
    • De ganse zone is nog steeds een zone voor plaatselijk verkeer – bewoners, aangelanden, bezoekers en doorgang naar Heiken (bv. Zeven Geitjes, manege) of Lenteheide. Het doorrijden van de zone Heiken (zonder bestemming in de zone) is dus verboden – zoals voor de werken. Ook de ANPR camera (t.h.v. Haanheuvel-Bloso) is nog actief met enkel toestemming te passeren voor vergunninghouders.
 • Dijkbaan:
  • Tussen brug Aa en Fazantenlaan:
   • De onderlaag asfalt is aangebracht op Dijkbaan tussen de asverschuiving (t.h.v. Schapenstal Schupleer) en de brug over de Aa. Aangezien de werken aan het bergbezinkingsbekken in de Dijkbaan nog een hele tijd zullen duren, plaatsten we nu al de onderlaag asfalt zodat de rijbaan in tussentijd vlot toegankelijk is. Deze zone wordt dan later definitief afgewerkt nadat alle werken aan het bergbezinkingsbekken klaar zijn.
   • Het uitgraven van het bergbezinkingsbekken is gestart en zal gebeuren in fasen. Voorlopig geplande data uitgraven: 3-4 juni 2024 en 10-11 juni 2024 (onder voorbehoud van weersomstandigheden). De werken bevinden zich buiten de rijbaan, maar brengt veel werftransport met zich mee. Het vrachtverkeer rijdt leeg aan via Fazantenlaan tot aan pompstation Dijkbaan en rijden vol weg over Heiken via Meivuurstraat. De paaltjes tussen Fazantenlaan en Leeuwerikkenlaan werden tijdelijk verwijderd zodat er een vlotte doorgang mogelijk is voor dit vrachtverkeer.
   • De afvalophalingen voor Dijkbaan tussen Fazantenlaan en brug over de Aa zijn terug volgens normale dienstregeling IOK.
  • Tussen Fazantenlaan en Lepelstraat:
   • Hier zijn de klinkerwerken volop aan de gang. Aannemer DCA werkt in de komende weken verder met de klinkerwerken van rijweg, parkeervakken en voetpaden.
 • Lepelstraat: Momenteel is een moeilijkere periode voor bewoners aangebroken met het plaatsen van kolken, boordstenen en deel verhoogd kruispunt t.h.v. Dijkbaan. We hebben de aannemer gevraagd steeds tijdig aan de bewoners te communiceren over geplande werken en mogelijke hinder. Hieronder geven we jullie de laatste stand van zaken en korte termijnplanning. Data zijn steeds onder voorbehoud van weersomstandigheden.
  • Richting Goorbergenlaan:
   • De huisaansluitingen en infiltratieleidingen zijn gelegd.
   • De meeste kolken en boordstenen van de rijweg werden geplaatst. In latere fase volgen boordstenen parkeervakken en voetpaden.
   • Opstart plaatsing fundering ten vroegste vanaf 14 juni
   • Plaatsing onderlaag asfalt in de week van 17 juni tot 21 juni
  • Richting Markt:
   • Plaatsing huisaansluitingen zijn opgestart.
   • Rioleringswerken in zijstraat met huisnummers Lepelstraat 11 tem 15 starten kortelings.
   • Plaatsen kolken en boordstenen van rijweg. In latere fase volgen boordstenen parkeervakken en voetpaden.
   • De tijdelijke parking voor bewoners (naast de parking van Thomas More) is al een tijdje terug bereikbaar. Bijkomend stelt Thomas More de komende 2 weken het voorste deel van hun parking ter beschikking voor de bewoners. Hierdoor is er bijkomende parkeergelegenheid tot het plaatsen van onderlaag asfalt in deel richting Goorbergenlaan.
   • Onderlaag asfalt voor dit deel staat nog steeds gepland om uit te voeren voor het bouwverlof.
  • Verhoogd kruispunt Dijkbaan en Lepelstraat:
   • Ten vroegste eind deze week (vanaf 7 juni) worden 2 drempels (richting Goorbergenlaan en Dijkbaan) van het verhoogd kruispunt geplaatst. De drempel richting Markt wordt in een latere fase geplaatst.
   • Hierdoor zal het niet meer mogelijk zijn om over het kruispunt te rijden.
   • De aannemer communiceert tijdig welke opritten via welke zijde wel of niet (tijdelijk) bereikbaar zijn.
  • Algemeen:
   • Dankzij de fijne samenwerking met partners van klooster- en schooldomein blijft doorsteek tussen Lepelstraat en Mgr. Donchelei open voor fietsers en voetgangers. Maak gerust, aan gematigde snelheid gebruik van deze centrale doorsteek.
  • Omleidingen:
   • Doorgaand verkeer blijft langs de standaard routes langs N153-Sassenhout of via N13-Grobbendonk.
   • Lokale omleiding voor werf Lepelstraat: route te volgen langs Mgr. Donchelei (richting Herentals) of langs Kerkstraat-Kempenlaan (richting Grobbendonk).
   • Handelaars en zelfstandigen binnen de werfzone Dijkbaan-Lepelstraat ontvangen richtlijnen van de aannemer hoe klanten hen kunnen bereiken. Contacteer hen voor meer info a.u.b.
  • Bussen:
   • Bussen van De Lijn zullen de haltes Vorselaar Dorp (Lepelstraat) en Goorbergenlaan niet kunnen gebruiken. Vervanghaltes en -routes worden voorzien. Voor de laatste stand van zaken kan u de app van De Lijn raadplegen. Bijgevoegd vindt u ook een overzicht.

Bij vragen en/of problemen kunnen jullie contact opnemen met onze dienst mobiliteit: mobiliteit@vorselaar.be, tel. 014 50 71 21 of via wegenwerken@vorselaar.be.

Werfzones – enkele richtlijnen

Enkel plaatselijk verkeer van bewoners kan voor en na de werkuren – in samenspraak met de aannemer – op bepaalde plaatsen nog wel binnen de werfzones zelf (bv. naar opritten, inritten parking, enz.). Verdere praktische afspraken worden door de aannemers in brieven aan de betrokken bewoners bezorgd. Hierin staan eveneens de nodige contactgegevens van de aannemer om praktische vragen te bespreken.

We wensen iedereen te vragen de signalisatieborden maximaal te respecteren, voor je eigen veiligheid, die van andere weggebruikers en de medewerkers van de aannemers. Bedankt alvast!

Wat betekenen deze werken voor jou?

In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop. Als eigenaar van een woning langs het traject ben je verplicht om het afvalwater van je woning (wc, bad, spoelbak, …) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doe je door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. We noemen dit afkoppelen. Moet je afkoppelen? Dan krijg je gratis advies van onze afkoppelingsdeskundige. Meer info over afkoppelen vind je op onze website: www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/afkoppelen-van-regen-en-afvalwater.

Veel gestelde vragen van de inwoners – FAQ

We verzamelen alle veel gestelde vragen die we tot nu al binnenkregen in een document. Raadpleeg hier.

Fasering van de werken (update 30/06/2023)

De werken zullen bewust in verschillende fases worden uitgevoerd (maar liefst 9 aparte zones). Die werden heel grondig voorbereid met het studiebureau, met de drie rioolbeheerders, de twee gemeenten, politie, De Lijn en de verschillende nutsmaatschappijen. De hinder zal ongetwijfeld groot zijn omdat zo’n werken nu eenmaal veel overlast met zich meebrengen maar ze worden wel optimaal afgestemd en telkens wordt voorzien in minder hinder-maatregelen, strikte timing, aparte communicatie naar bewoners en betrokken organisaties én aparte omleidingen zodat die ook gespreid worden. In samenspraak met De Lijn worden ook alternatieve haltes voorzien wanneer dit noodzakelijk is.

In de fasering houden we uiteraard rekening met een aantal factoren zoals de tijd nodig voor uitvoering van een bepaald traject, de mogelijke omleidingsroutes, zo kort mogelijke impact door integrale aanpak, de schoolvakanties, enz. Door weers- of andere onvoorziene omstandigheden kunnen verschuivingen soms noodzakelijk zijn. Houd onze stand van zaken/nieuws in de gaten.

Fase Dijkbaan kon niet aanvangen zoals voorzien (november ’22). Voor meer details verwijzen we naar bovenstaande informatie.

Timing en fasering – update 30/06/2023 (onder voorbehoud vergunning, weerverlet, …)

Blijf op de hoogte!

 • Vragen over de werken? We verzamelen alle vragen en antwoorden in een aparte rubriek met veelgestelde vragen op deze pagina. Bekijk deze eerste even. Misschien vind je hier al antwoord.
 • De meest actuele info vind je steeds hier op www.vorselaar.be/werken.
 • Je kan je ook aanmelden voor een nieuwsbrief via e-mail. Stuur je gegevens naar wegenwerken@vorselaar.be
 • Bekijk hier de vorige edities van onze nieuwsbrief
 • Vanaf nu informeren we je verder over het verloop van het rioleringsproject.

  Zoals alle openbare werken zullen deze rioleringswerken hinder veroorzaken. We doen er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Maar na de werken loopt uw afvalwater niet meer ongezuiverd de beek in. Met jouw hulp en begrip werken we aan proper water in alle beken en rivieren. Alvast bedankt!

Meer info en contact

Met vragen over de geplande riolerings- en wegenwerken kan je alle werkdagen tussen 8u en 17u terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be

>> Contactgegevens partners:

banner riolering
Vlaanderen breekt uit
agentschap natuur en bos