header afbeelding

Rioleringswerken Markt, Lepelstraat, Dijkbaan, Nieuwstraat, Goorbergenlaan, Hofeinde, Schoolstraat

Stand van zaken/nieuws UPDATE 16/02/2024

Werken Schoolstraat door nutsmaatschappijen en DCA

Sinds 16 februari kon de Schoolstraat worden opengesteld voor verkeer.
Het eerste deel van Cardijnlaan en aansluitend Schoolstraat is terug een enkele rijrichting tot in Kuiperstraat. Ter hoogte van Schoolstraat is er een verplichte afbuiging voor gemotoriseerd verkeer naar Schoolstraat, richting Kuiperstraat. Voetgangers, fietsers, speed pedelecs en bromfietsen klasse A zullen wel in beide richtingen mogen rijden.
Het tweede deel Cardijnlaan zal fysiek afgesloten zijn en blijft autoluw. Concreet mag er op dit deel geen gemotoriseerd verkeer zijn en mag er niet geparkeerd worden binnen deze zone. Hierdoor wordt dit een veilige, autoluwe omgeving aan de kinder- en jongerencampus en school.

Werken Dijkbaan – Lepelstraat door DCA

 • Sinds 2 november is aannemer DCA terug aan de slag in Dijkbaan.
 • Sindsdien is dan ook de werfzone Dijkbaan dicht en geldt de omleidingsroute voor verkeer, incl. fietsers (zie voor meer details bij Omleidingen).
 • De werken in Dijkbaan vorderen goed: op maandag 5 februari ’24 startte een nieuwe fase met de voorbereidende werken in de Lepelstraat. De bemaling zal worden aangebracht en opgestart waardoor in de loop van februari de eigenlijke rioleringswerken kunnen beginnen. Voor het uitvoeren van deze werken wordt de werfzone ingesteld over de ganse Lepelstraat, tussen kruispunt Goorbergenlaan en de Markt. De weg dient volledig vrij te zijn van wagens.
 • Er komt een lokale omleiding langs Mgr. Donchelei en Kempenlaan (zie voor meer details bij Omleidingen).

Werken pompstation & bergbezinkingsbekken Aquafin door COLAS

 • Sinds augustus 2023 is COLAS aan de slag in opdracht van Aquafin om het pompstation in Dijkbaan te vernieuwen, een beter bergbezinkingsbekken te bouwen en de persleidingen tussen het pompstation en de waterzuiveringsinstallatie op Lenteheide (Herentals) te vernieuwen.
 • Omwille van de werken aan Lenteheide en Heiken, in combinatie met afsluiting aan Dijkbaan, wordt vanaf 2 november 2023 de weg daar voor ieders veiligheid afgesloten voor fietsverkeer. 
  Volg de aangegeven omleidingsroutes voor uw eigen veiligheid a.u.b.

Kom meer te weten!

waarom werken
verloop werken
ontwerp wegen
fasering & planning
op de hoogte blijven
meer info & contact

Op 3 maart 2021 en 31 januari 2022 waren er online infomomenten over de werken in Lepelstraat, Dijkbaan, Goorbergenlaan, Markt, Nieuwstraat en Schoolstraat in Vorselaar en Hofeinde in Grobbendonk door Aquafin, Pidpa, Fluvius, de gemeente Vorselaar en Grobbendonk. Herbekijk hier de presentaties en de filmpjes van de respectievelijke infoavonden:

Waarom deze werken?

In het beleidsartikel in Info Vorselaar eind 2020 kon je al meer lezen over de vele rioleringswerken die Vorselaar de voorbije jaren grondig heeft voorbereid met alle betrokken partners. Hierdoor zal Vorselaar na alle investeringen een rioleringsgraad van 93% hebben, bij de beste van heel Vlaanderen. Dit betekent wel dat we ook voor een aantal belangrijke centrumstraten moeten doorbijten. Onvermijdelijk heeft dat veel impact op de mobiliteit en zal dat wel wat overlast met zich meebrengen. Door een gecoördineerde aanpak met alle partners werken we toekomstgericht, efficiënt en hinder- en tijdbesparend.

Aquafin legt in de Lepelstraat (tussen Keizershofstraat en Dijkbaan) en in de Dijkbaan een gescheiden rioleringsstelsel aan. Via dit project willen we het regenwater gescheiden van het afvalwater opvangen en afleiden naar de Schupleerloop en de Aa. Regenwater is relatief proper en hoeft niet gezuiverd te worden. In de riolen en op de rioolwaterzuiveringsinstallatie neemt het plaats in die bedoeld is voor huishoudelijk afvalwater. Bovendien kan de riool bij hevige regenbuien al dat water niet aan. www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/verloop-tijdens-de-rioleringswerken

Pidpa Hidrorio legt in de Lepelstraat (tussen Dijkbaan en Markt), in de Goorbergenlaan (tussen Lepelstraat tot net voorbij de Keizershofstraat), ter hoogte van de Markt, in de Nieuwstraat en later ook nog in de Schoolstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan. Ter hoogte van de Markt wordt een bufferbekken uitgebouwd, waarbij maximaal wordt ingezet op herbruik.

Fluvius is rioolbeheerder in Grobbendonk legt meteen samen met ons in Hofeinde een gescheiden rioleringsstelsel aan.

banner rioleringswerken

Beide gemeenten voorzien verkeerstechnische ingrepen om de verkeersdoorstroming te optimaliseren en verbeteringen aan het wegprofiel. Op deze manier zullen alle nutswerken, nieuwe wegenis, riolering, afkoppeling van hemel- en afvalwater, nieuwe openbare verlichting, fiets-/wandelinfrastructuur en veilige schoolomgevingen allemaal hand in hand gaan in één groot werk.

>> Bijvoorbeeld voor de Lepelstraat: 

 • proper water en afkoppeling vuil en proper water
 • alle nutswerken ineens in één keer uitgevoerd
 • overal een even breed wegprofiel (nu versmallingen die verkeer opstoppen en voor kapotte spiegels zorgen)
 • volledig zone 30
 • veilige schoolomgevingen (gekleurde plateaus en nieuwe schooltoegangen)
 • een duidelijke plaats voor de fietsers (fietssuggestiestroken)
 • trager verkeer door smaller wegbeeld (niet echt maar visueel vertragend)
 • gebruik van asfalt i.p.v. klinkers > geen trillingen meer

Ontwerp van de wegen

Zoals hierboven al gesteld, worden de werken altijd integraal aangepakt: van gevel tot gevel, inclusief nieuwe weg, voetpaden, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, enz. De wegprofielen die overal worden gebruikt staan concreet opgesomd in de presentatie: presentatie infomoment

De plannen zijn beschikbaar via deze linken:
Dijkbaan deel 1 (juni 2021)
Dijkbaan deel 2 (juni 2021)
Goorbergenlaan (juni 2021)
Hofeinde (juni 2021)
Lepelstraat tussen Goorbergenlaan & Dijkbaan (juni 2021)
Lepelstraat tussen Dijkbaan & Markt (januari 2024)
Markt (juni 2021)
– Schoolstraat (binnenkort beschikbaar)
Heeft u specifieke vragen over uw perceel? Richt uw vraag dan even aan contact@aquafin.bewegenwerken@vorselaar.be

Over het project aan het Marktplein werd een afzonderlijke pagina opgemaakt.

Wanneer starten de werken?

De nutsmaatschappijen zijn van mei 2021 tot mid 2022 aan de voorbereidende werken aan de slag geweest. Deze werken werden uitgevoerd onder coördinatie van Pidpa en omvatten aanpassingen van leidingen voor drinkwater, gas, elektriciteit, … in samenwerking met Fluvius, Proximus/FiberKlaar en Telenet.

De aannemer DCA nv uit Beerse is sinds 28 februari 2022 aan de slag voor de eigenlijke riolerings- en wegenwerken in enkele centrumstraten. Eerst werden Markt-Nieuwstraat aangepakt. Omdat de werken zo goed verliepen, konden we zelfs de stap naar Goorbergenlaan-Hofeinde vroeger maken (mei 2022), zodat de werken vlotter, beter op elkaar aansluitend en veiliger konden verlopen. Goorbergenlaan werd afgerond op 28 oktober. Op 2 maanden tijd werd hier riolering vernieuwd en de afwerking van de weg en voetpaden verwezenlijkt.

Herstart werken najaar 2023 (update 31/01/2024)

In het totale project Rioleringswerken centrum, werd op 1 november ’22 al de Goorbergenlaan terug in gebruik genomen. Alle werken in het dorpscentrum (kruispunt Kerkstraat/Riemenstraat), Markt en Nieuwstraat (riolering en straat), Marktplein zelf (aanleg, ontharding, plaatsing grootschalige regenwateropvang), Lepelstraat voorbij kruispunt Goorbergenlaan, Hofeinde en ook gedeelte Goorbergenlaan tot aan Keizershofstraat en schoolomgeving Windekind (riolering, straat, fietspad, nutsvoorzieningen) zijn tot nu toe allemaal volledig volgens de oorspronkelijke planning verlopen. Ook het gemeentepark is helemaal klaar en wordt al gretig gebruikt.

Na deze fase was in november ’22 normaal de Dijkbaan aan de beurt: uitbraak, aanleg nieuwe riolering en nieuwe straat, parkeervakken en bomen. Die werken zijn echter niet kunnen starten. Nu de administratieve stappen zijn genomen kan er opgestart worden met de bemaling en kan dus aannemer DCA aan de slag in Dijkbaan. Voorbereidingen worden getroffen vanaf eind oktober 2023. De werfzone van de brug over de Aa tot einde Dijkbaan aan kruispunt Lepelstraat werd vanaf 2 november 2023 volledig afgesloten.
In uitbreiding op de werf, kan de aannemer al starten in de Lepelstraat vanaf 5 februari 2024 waardoor de hele lengte van de Lepelstraat wordt afgesloten als werfzone, dit tussen kruispunt Goorbergenlaan en de Markt. Een lokale omleiding en tijdelijke bushaltes zijn voorzien.

Omleidingen

Fase 2 Dijkbaan + Lepelstraat:  de werfzone Lepelstraat en Dijkbaan wordt volledig afgesloten (Dijkbaan sinds 2 november 2023 en Lepelstraat vanaf 5 februari 2024).
Omwille van de combinatie met werken van COLAS op Heiken-Lenteheide zal een omleiding worden ingevoerd vanaf 2 november ’23 tot nader bericht (afhankelijk van de vordering van werken)

 • Voor fietsverkeer tussen Herentals-Grobbendonk-Vorselaar:
  vanaf 2 november 2023 wordt al het fietsverkeer omgeleid via Watermolenweg, De Troon en Lenteheide, in beide richtingen.  Deze omleidingsroute loopt deels over het militaire domein waar een veilige fietsverbinding wordt gemaakt.
  Vanuit zijde N153 wordt langs de bestaande fietspaden op N153 en Sassenhout gereden, dus niet langs Meivuurstraat. Fietsers via Vorselaarsebaan-Heikenstraat (Netepark/BLOSO) worden daar al afgeleid richting Lenteheide. 
  De nodige (voor)signalisatie wordt op alle invalswegen naar Lenteheide-Heiken en Dijkbaan voorzien.  Ter hoogte van Watermolenweg worden verkeerslichten geplaatst om veilig over te steken naar/van het fietspad langs Schransstraat & Hofeinde.
  Omwille van de veiligheid (zwaar werfverkeer en werfzones) is deze route de enige optie. 
  Zie ook onderstaand plan voor meer detail.
 • Voor ander verkeer:  Vanaf 2 november (afsluiten Dijkbaan) blijft doorgaand verkeer langs de standaard routes langs N153-Sassenhout of via N13-Grobbendonk.
  Let op: het ANPR traject tussen Herentals en Vorselaar-Heiken blijft van toepassing!
 • Lokale omleiding voor werf Lepelstraat: route te volgen langs Mgr. Donchelei (richting Herentals) of langs Kerkstraat-Kempenlaan (richting Grobbendonk).
 • Handelaars en zelfstandigen binnen de werfzone Dijkbaan-Lepelstraat ontvangen richtlijnen van de aannemer hoe klanten hen kunnen bereiken. Contacteer hen voor meer info a.u.b.

Bussen van De Lijn zullen de haltes Vorselaar Dorp (Lepelstraat) en Goorbergenlaan niet kunnen gebruiken. Vervanghaltes en -routes worden voorzien. Voor de laatste stand van zaken kan u de app van De Lijn raadplegen. Bijgevoegd vindt u ook een overzicht.

Bij vragen en/of problemen kunnen jullie contact opnemen met onze dienst mobiliteit: mobiliteit@vorselaar.be, tel. 014 50 71 21 of via wegenwerken@vorselaar.be.

Werfzones – enkele richtlijnen

Enkel plaatselijk verkeer van bewoners kan voor en na de werkuren – in samenspraak met de aannemer – op bepaalde plaatsen nog wel binnen de werfzones zelf (bv. naar opritten, inritten parking, enz.). Verdere praktische afspraken worden door de aannemers in brieven aan de betrokken bewoners bezorgd. Hierin staan eveneens de nodige contactgegevens van de aannemer om praktische vragen te bespreken.

We wensen iedereen te vragen de signalisatieborden maximaal te respecteren, voor je eigen veiligheid, die van andere weggebruikers en de medewerkers van de aannemers. Bedankt alvast!

Wat betekenen deze werken voor jou?

In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop. Als eigenaar van een woning langs het traject ben je verplicht om het afvalwater van je woning (wc, bad, spoelbak, …) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doe je door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. We noemen dit afkoppelen. Moet je afkoppelen? Dan krijg je gratis advies van onze afkoppelingsdeskundige. Meer info over afkoppelen vind je op onze website: www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/afkoppelen-van-regen-en-afvalwater.

Veel gestelde vragen van de inwoners – FAQ

We verzamelen alle veel gestelde vragen die we tot nu al binnenkregen in een document. Raadpleeg hier.

Fasering van de werken (update 30/06/2023)

De werken zullen bewust in verschillende fases worden uitgevoerd (maar liefst 9 aparte zones). Die werden heel grondig voorbereid met het studiebureau, met de drie rioolbeheerders, de twee gemeenten, politie, De Lijn en de verschillende nutsmaatschappijen. De hinder zal ongetwijfeld groot zijn omdat zo’n werken nu eenmaal veel overlast met zich meebrengen maar ze worden wel optimaal afgestemd en telkens wordt voorzien in minder hinder-maatregelen, strikte timing, aparte communicatie naar bewoners en betrokken organisaties én aparte omleidingen zodat die ook gespreid worden. In samenspraak met De Lijn worden ook alternatieve haltes voorzien wanneer dit noodzakelijk is.

In de fasering houden we uiteraard rekening met een aantal factoren zoals de tijd nodig voor uitvoering van een bepaald traject, de mogelijke omleidingsroutes, zo kort mogelijke impact door integrale aanpak, de schoolvakanties, enz. Door weers- of andere onvoorziene omstandigheden kunnen verschuivingen soms noodzakelijk zijn. Houd onze stand van zaken/nieuws in de gaten.

Fase Dijkbaan kon niet aanvangen zoals voorzien (november ’22). Voor meer details verwijzen we naar bovenstaande informatie.

Timing en fasering – update 30/06/2023 (onder voorbehoud vergunning, weerverlet, …)

Blijf op de hoogte!

 • Vragen over de werken? We verzamelen alle vragen en antwoorden in een aparte rubriek met veelgestelde vragen op deze pagina. Bekijk deze eerste even. Misschien vind je hier al antwoord.
 • De meest actuele info vind je steeds hier op www.vorselaar.be/werken.
 • Je kan je ook aanmelden voor een nieuwsbrief via e-mail. Stuur je gegevens naar wegenwerken@vorselaar.be
 • Bekijk hier de vorige edities van onze nieuwsbrief
 • Vanaf nu informeren we je verder over het verloop van het rioleringsproject.

  Zoals alle openbare werken zullen deze rioleringswerken hinder veroorzaken. We doen er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Maar na de werken loopt uw afvalwater niet meer ongezuiverd de beek in. Met jouw hulp en begrip werken we aan proper water in alle beken en rivieren. Alvast bedankt!

Meer info en contact

Met vragen over de geplande riolerings- en wegenwerken kan je alle werkdagen tussen 8u en 17u terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be

>> Contactgegevens partners:

banner riolering
Vlaanderen breekt uit
agentschap natuur en bos