header afbeelding

Rioleringswerken Markt, Lepelstraat, Dijkbaan, Nieuwstraat, Goorbergenlaan, Hofeinde, Schoolstraat

Stand van zaken/nieuws UPDATE 28/08/2023

 • In het kader van het openbare onderzoek voor de nieuwe omgevingsvergunning voor bemaling in Dijkbaan (ingediend door Pidpa bij de Vlaamse Overheid) en een toelichting door Aquafin over de werken aan het pompstation, wensen we te informeren over volgende:

Het college van burgemeester en schepenen heeft een openbaar onderzoek geopend over de bovenvermelde aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt van 14 augustus 2023 tot en met 12 september 2023.  De informatievergadering gaat door op 21 augustus 2023 om 20.00 uur in de Raadzaal van het Gemeentehuis Vorselaar, Markt 14, 2290 Vorselaar.

De Vlaamse Overheid, Departement Omgeving is de bevoegde overheid. De dossierstukken met betrekking tot het openbaar onderzoek zijn raadpleegbaar via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). Het volledige dossier ligt tijdens de openingsuren voor u ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak op 014/50 71 29.

Indien u bezwaren of opmerkingen heeft, kan u deze digitaal indienen via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, Markt 14, 2290 Vorselaar voor 12 september 2023.

De uitnodigingsbrief werd verstuurd door Aquafin op vrijdag 11 augustus ’23.

Herbekijk hier de presentatie en filmpjes van de informatievergadering van 21 augustus 2023:

 • In het totale project Rioleringswerken centrum, werd op 1 november ’22 al de Goorbergenlaan terug in gebruik genomen. Alle werken in het dorpscentrum (kruispunt Kerkstraat/Riemenstraat), Markt en Nieuwstraat (riolering en straat), Marktplein zelf (aanleg, ontharding, plaatsing grootschalige regenwateropvang), Lepelstraat voorbij kruispunt Goorbergenlaan, Hofeinde en ook gedeelte Goorbergenlaan tot aan Keizershofstraat en schoolomgeving Windekind (riolering, straat, fietspad, nutsvoorzieningen) zijn tot nu toe allemaal volledig volgens de oorspronkelijke planning verlopen. Ook het gemeentepark is helemaal klaar en wordt al gretig gebruikt.
 • Na deze fase was in november ’22 normaal de Dijkbaan aan de beurt: uitbraak, aanleg nieuwe riolering en nieuwe straat, parkeervakken en bomen. Die werken zijn echter niet kunnen starten. Dat betekent een serieuze aanpassing in de planning van de laatste fases, met name Lepelstraat en Dijkbaan.
  Graag verwijzen we hier naar alle laatst gekende details in de bewonersbrief.

Kom meer te weten!

waarom werken
verloop werken
ontwerp wegen
fasering & planning
op de hoogte blijven
meer info & contact

Op 3 maart 2021 en 31 januari 2022 waren er online infomomenten over de werken in Lepelstraat, Dijkbaan, Goorbergenlaan, Markt, Nieuwstraat en Schoolstraat in Vorselaar en Hofeinde in Grobbendonk door Aquafin, Pidpa, Fluvius, de gemeente Vorselaar en Grobbendonk. Herbekijk hier de presentaties en de filmpjes van de respectievelijke infoavonden:

Waarom deze werken?

In het beleidsartikel in Info Vorselaar eind 2020 kon je al meer lezen over de vele rioleringswerken die Vorselaar de voorbije jaren grondig heeft voorbereid met alle betrokken partners. Hierdoor zal Vorselaar na alle investeringen een rioleringsgraad van 93% hebben, bij de beste van heel Vlaanderen. Dit betekent wel dat we ook voor een aantal belangrijke centrumstraten moeten doorbijten. Onvermijdelijk heeft dat veel impact op de mobiliteit en zal dat wel wat overlast met zich meebrengen. Door een gecoördineerde aanpak met alle partners werken we toekomstgericht, efficiënt en hinder- en tijdbesparend.

Aquafin legt in de Lepelstraat (tussen Keizershofstraat en Dijkbaan) en in de Dijkbaan een gescheiden rioleringsstelsel aan. Via dit project willen we het regenwater gescheiden van het afvalwater opvangen en afleiden naar de Schupleerloop en de Aa. Regenwater is relatief proper en hoeft niet gezuiverd te worden. In de riolen en op de rioolwaterzuiveringsinstallatie neemt het plaats in die bedoeld is voor huishoudelijk afvalwater. Bovendien kan de riool bij hevige regenbuien al dat water niet aan. www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/verloop-tijdens-de-rioleringswerken

Pidpa Hidrorio legt in de Lepelstraat (tussen Dijkbaan en Markt), in de Goorbergenlaan (tussen Lepelstraat tot net voorbij de Keizershofstraat), ter hoogte van de Markt, in de Nieuwstraat en later ook nog in de Schoolstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan. Ter hoogte van de Markt wordt een bufferbekken uitgebouwd, waarbij maximaal wordt ingezet op herbruik.

Fluvius is rioolbeheerder in Grobbendonk legt meteen samen met ons in Hofeinde een gescheiden rioleringsstelsel aan.

banner rioleringswerken

Beide gemeenten voorzien verkeerstechnische ingrepen om de verkeersdoorstroming te optimaliseren en verbeteringen aan het wegprofiel. Op deze manier zullen alle nutswerken, nieuwe wegenis, riolering, afkoppeling van hemel- en afvalwater, nieuwe openbare verlichting, fiets-/wandelinfrastructuur en veilige schoolomgevingen allemaal hand in hand gaan in één groot werk.

>> Bijvoorbeeld voor de Lepelstraat: 

 • proper water en afkoppeling vuil en proper water
 • alle nutswerken ineens in één keer uitgevoerd
 • overal een even breed wegprofiel (nu versmallingen die verkeer opstoppen en voor kapotte spiegels zorgen)
 • volledig zone 30
 • veilige schoolomgevingen (gekleurde plateaus en nieuwe schooltoegangen)
 • een duidelijke plaats voor de fietsers (fietssuggestiestroken)
 • trager verkeer door smaller wegbeeld (niet echt maar visueel vertragend)
 • gebruik van asfalt i.p.v. klinkers > geen trillingen meer

Ontwerp van de wegen

Zoals hierboven al gesteld, worden de werken altijd integraal aangepakt: van gevel tot gevel, inclusief nieuwe weg, voetpaden, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, enz. De wegprofielen die overal worden gebruikt staan concreet opgesomd in de presentatie: presentatie infomoment

De plannen zijn beschikbaar via deze linken:
Dijkbaan deel 1 (juni 2021)
Dijkbaan deel 2 (juni 2021)
Goorbergenlaan (juni 2021)
Hofeinde (juni 2021)
Lepelstraat tussen Goorbergenlaan & Dijkbaan (juni 2021)
Lepelstraat tussen Dijkbaan & Markt (juni 2021)
Markt (juni 2021)
– Schoolstraat (binnenkort beschikbaar)
Heeft u specifieke vragen over uw perceel? Richt uw vraag dan even aan contact@aquafin.bewegenwerken@vorselaar.be of daisy.colsoul@grobbendonk.be

Over het project aan het Marktplein werd een afzonderlijke pagina opgemaakt.

Wanneer starten de werken?

De nutsmaatschappijen zijn van mei 2021 tot mid 2022 aan de voorbereidende werken aan de slag geweest. Deze werken werden uitgevoerd onder coördinatie van Pidpa en omvatten aanpassingen van leidingen voor drinkwater, gas, elektriciteit, … in samenwerking met Fluvius, Proximus/FiberKlaar en Telenet.

De aannemer DCA nv uit Beerse is sinds 28 februari 2022 aan de slag voor de eigenlijke riolerings- en wegenwerken in enkele centrumstraten. Eerst werden Markt-Nieuwstraat aangepakt. Omdat de werken zo goed verliepen, konden we zelfs de stap naar Goorbergenlaan-Lepelstraat-Hofeinde vroeger maken (mei 2022), zodat de werken vlotter, beter op elkaar aansluitend en veiliger konden verlopen. Ondertussen is de aannemer volgens schema ook klaar met de rijweg en het fietspad in Hofeinde en een deeltje Lepelstraat. Hierdoor is de grote omleiding tussen Grobbendonk en Vorselaar niet meer nodig. Goorbergenlaan werd afgerond op 28 oktober. Op 2 maanden tijd werd hier riolering vernieuwd en de afwerking van de weg en voetpaden verwezenlijkt.

Pauze in werken – herstart najaar 2023 (update 30/06/2023)

In het totale project Rioleringswerken centrum, werd op 1 november ’22 al de Goorbergenlaan terug in gebruik genomen. Alle werken in het dorpscentrum (kruispunt Kerkstraat/Riemenstraat), Markt en Nieuwstraat (riolering en straat), Marktplein zelf (aanleg, ontharding, plaatsing grootschalige regenwateropvang), Lepelstraat voorbij kruispunt Goorbergenlaan, Hofeinde en ook gedeelte Goorbergenlaan tot aan Keizershofstraat en schoolomgeving Windekind (riolering, straat, fietspad, nutsvoorzieningen) zijn tot nu toe allemaal volledig volgens de oorspronkelijke planning verlopen. Ook het gemeentepark is helemaal klaar en wordt al gretig gebruikt.

Na deze fase was in november ’22 normaal de Dijkbaan aan de beurt: uitbraak, aanleg nieuwe riolering en nieuwe straat, parkeervakken en bomen. Die werken zijn echter niet kunnen starten. Dat betekent een serieuze aanpassing in de planning van de laatste fases, met name Lepelstraat en Dijkbaan.
Graag verwijzen we hier naar alle laatst gekende details in de bewonersbrief.

Waarom kon er niet gestart worden?

De riolerings- en wegenwerken in Dijkbaan (vanaf brug over de Aa tot aan de Lepelstraat) kunnen dus niet starten in november 2022. Voor het oppompen van het grondwater gebeurden vooraf onderzoeken met studiebureaus. De debieten die in het natte valleigebied opgepompt moesten worden, bleken veel groter dan initieel voorzien. In overleg met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), Aquafin, Pidpa, de nutsmaatschappijen, werfopvolgers en de studiebureaus werd daarom overlegd om de werken uit te stellen. Probleem is immers dat de werken in de Dijkbaan -omwille van het naastliggende natuurgebied – volledig buiten het vegetatieseizoen dienen te gebeuren. Het vegetatieseizoen loopt van april tot oktober. Dat wil zeggen dat er enkel gewerkt mag worden tussen november en eind maart.

Wat is de voorlopig nieuwe planning dan voor die resterende werken?

De werken in Dijkbaan kunnen ten vroegste in november 2023 terug starten na het verkrijgen van de aangepaste vergunning (fase 1 in Dijkbaan vanaf de brug over de Aa tot net voor het kruispunt met Lepelstraat). Lepelstraat wordt dan in de volgende fasen ingepland vanaf voorjaar 2024, aansluitend aan de werken in Dijkbaan.

Ondertussen wordt er voortgewerkt waar het kan. In dezelfde aanbesteding zit ook de inrichting en afwerking van de Schoolstraat. Die werken zullen al in de loop van oktober worden gestart, afhankelijk van de werven in Cardijnlaan en Kuiperstraat, en nemen enkele weken in beslag. De betrokken bewoners worden vooraf geïnformeerd voor werken door nutsmaatschappijen en aannemer DCA.

Bovendien beginnen vanaf 3 juli de voorbereidende werken en het archeologisch onderzoek ter hoogte van het pompstation van Aquafin (tussen de Aa en schapenstal aan Dijkbaan) en langs het tracé van de nieuwe persleiding tussen pompstation en de waterzuivering aan Lenteheide/Herentals. Aquafin start hier na het bouwverlof (vanaf 7/8/’23) samen met aannemer COLAS met de bouw van een bezinkingsbekken en een nieuw pompstation en de aanleg van die nieuwe persleidingen. Betrokken bewoners en landbouwers worden vooraf door Aquafin en COLAS geïnformeerd.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft ons geïnformeerd dat vanaf 1 augustus tot eind oktober een aannemer start met de hermeandering van de Aa op enkele plaatsen in de omgeving van Dijkbaan-Heiken. Deze werken geven mogelijks wat extra werfverkeer over deze omliggende wegen. Betrokken eigenaars van de percelen waar VMM zal werken, worden rechtstreeks gecontacteerd.

De riolerings- en wegenwerken in het centrum (en de omleidingen die daarbij horen) blijven dus nog even gepauzeerd en worden dan wellicht vanaf november 2023 in één beweging afgerond. De komende volgen we samen met de andere opdrachtgevers de administratieve stappen op. Van zodra we verdere details hebben en een definitieve aangepaste planning, zal er opnieuw worden gecommuniceerd.

Bij vragen en/of problemen kunnen jullie contact opnemen met onze dienst mobiliteit: mobiliteit@vorselaar.be, tel. 014 50 71 21 of via wegenwerken@vorselaar.be.

Werfzones – enkele richtlijnen

Enkel plaatselijk verkeer van bewoners kan voor en na de werkuren – in samenspraak met de aannemer – op bepaalde plaatsen nog wel binnen de werfzones zelf (bv. naar opritten, inritten parking, enz.). Verdere praktische afspraken worden door de aannemers in brieven aan de betrokken bewoners bezorgd. Hierin staan eveneens de nodige contactgegevens van de aannemer om praktische vragen te bespreken.

We wensen iedereen te vragen de signalisatieborden maximaal te respecteren, voor je eigen veiligheid, die van andere weggebruikers en de medewerkers van de aannemers. Bedankt alvast!

Wat betekenen deze werken voor jou?

In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop. Als eigenaar van een woning langs het traject ben je verplicht om het afvalwater van je woning (wc, bad, spoelbak, …) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doe je door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. We noemen dit afkoppelen. Moet je afkoppelen? Dan krijg je gratis advies van onze afkoppelingsdeskundige. Meer info over afkoppelen vind je op onze website: www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/afkoppelen-van-regen-en-afvalwater.

Veel gestelde vragen van de inwoners – FAQ

We verzamelen alle veel gestelde vragen die we tot nu al binnenkregen in een document. Raadpleeg hier.

Fasering van de werken (update 30/06/2023)

De werken zullen bewust in verschillende fases worden uitgevoerd (maar liefst 9 aparte zones). Die werden heel grondig voorbereid met het studiebureau, met de drie rioolbeheerders, de twee gemeenten, politie, De Lijn en de verschillende nutsmaatschappijen. De hinder zal ongetwijfeld groot zijn omdat zo’n werken nu eenmaal veel overlast met zich meebrengen maar ze worden wel optimaal afgestemd en telkens wordt voorzien in minder hinder-maatregelen, strikte timing, aparte communicatie naar bewoners en betrokken organisaties én aparte omleidingen zodat die ook gespreid worden. In samenspraak met De Lijn worden ook alternatieve haltes voorzien wanneer dit noodzakelijk is.

In de fasering houden we uiteraard rekening met een aantal factoren zoals de tijd nodig voor uitvoering van een bepaald traject, de mogelijke omleidingsroutes, zo kort mogelijke impact door integrale aanpak, de schoolvakanties, enz. Door weers- of andere onvoorziene omstandigheden kunnen verschuivingen soms noodzakelijk zijn. Houd onze stand van zaken/nieuws in de gaten.

Fase Dijkbaan kon niet aanvangen zoals voorzien (november ’22). Voor meer details verwijzen we naar bovenstaande informatie. We communiceren vooraf van zodra details over nieuwe planningen bekend zijn (vermoedelijke doorstart in november 2023).

Timing en fasering – update 30/06/2023 (onder voorbehoud vergunning, weerverlet, …)

Blijf op de hoogte!

 • Vragen over de werken? We verzamelen alle vragen en antwoorden in een aparte rubriek met veelgestelde vragen op deze pagina. Bekijk deze eerste even. Misschien vind je hier al antwoord.
 • De meest actuele info vind je steeds hier op www.vorselaar.be/werken.
 • Je kan je ook aanmelden voor een nieuwsbrief via e-mail. Stuur je gegevens naar wegenwerken@vorselaar.be
 • Bekijk hier de vorige edities van onze nieuwsbrief
 • Vanaf nu informeren we je verder over het verloop van het rioleringsproject.

  Zoals alle openbare werken zullen deze rioleringswerken hinder veroorzaken. We doen er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Maar na de werken loopt uw afvalwater niet meer ongezuiverd de beek in. Met jouw hulp en begrip werken we aan proper water in alle beken en rivieren. Alvast bedankt!

Meer info en contact

Met vragen over de geplande riolerings- en wegenwerken kan je alle werkdagen tussen 8u en 17u terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be

>> Contactgegevens partners:

banner riolering
Vlaanderen breekt uit
agentschap natuur en bos