header afbeelding

Rioleringswerken Markt, Lepelstraat, Dijkbaan, Nieuwstraat, Goorbergenlaan, Hofeinde, Schoolstraat

Stand van zaken/nieuws UPDATE 01/12/’22

Op 1 november werd de Goorbergenlaan terug in gebruik genomen. Alle werken in het dorpscentrum (kruispunt Kerkstraat/Riemenstraat), Markt en Nieuwstraat (riolering en straat), Marktplein zelf (aanleg, ontharding, plaatsing grootschalige regenwateropvang), Lepelstraat voorbij kruispunt Goorbergenlaan, Hofeinde en ook gedeelte Goorbergenlaan tot aan Keizershofstraat en schoolomgeving Windekind (riolering, straat, fietspad, nutsvoorzieningen) zijn tot nu toe allemaal volledig volgens de oorspronkelijke planning verlopen. Ook het gemeentepark is helemaal klaar en wordt al gretig gebruikt.

Nu was in november ’22 normaal de Dijkbaan aan de beurt: uitbraak, aanleg nieuwe riolering en nieuwe straat, parkeervakken en bomen. Die werken zijn echter niet kunnen starten. Dat betekent een serieuze aanpassing in de planning van de laatste fases, met name Lepelstraat en Dijkbaan. Pas in de zomervakantie 2023 zal er terug aangevat kunnen worden met echte aanleg van riolering en straten. Ondertussen wordt er voortgewerkt waar het kan. Zo voorziet Aquafin voorjaar 2023 te starten aan de aanpassingswerken op het pompstation in Dijkbaan, naast de schapenstal.  Meer info via “Kom meer te weten!”

Kom meer te weten!

waarom werken
verloop werken
ontwerp wegen
fasering & planning
op de hoogte blijven
meer info & contact

Op 3 maart 2021 en 31 januari 2022 waren er online infomomenten over de werken in Lepelstraat, Dijkbaan, Goorbergenlaan, Markt, Nieuwstraat en Schoolstraat in Vorselaar en Hofeinde in Grobbendonk door Aquafin, Pidpa, Fluvius, de gemeente Vorselaar en Grobbendonk. Herbekijk hier de presentaties en de filmpjes van de respectievelijke infoavonden:

Waarom deze werken?

In het beleidsartikel in Info Vorselaar eind 2020 kon je al meer lezen over de vele rioleringswerken die Vorselaar de voorbije jaren grondig heeft voorbereid met alle betrokken partners. Hierdoor zal Vorselaar na alle investeringen een rioleringsgraad van 93% hebben, bij de beste van heel Vlaanderen. Dit betekent wel dat we ook voor een aantal belangrijke centrumstraten moeten doorbijten. Onvermijdelijk heeft dat veel impact op de mobiliteit en zal dat wel wat overlast met zich meebrengen. Door een gecoördineerde aanpak met alle partners werken we toekomstgericht, efficiënt en hinder- en tijdbesparend.

Aquafin legt in de Lepelstraat (tussen Keizershofstraat en Dijkbaan) en in de Dijkbaan een gescheiden rioleringsstelsel aan. Via dit project willen we het regenwater gescheiden van het afvalwater opvangen en afleiden naar de Schupleerloop en de Aa. Regenwater is relatief proper en hoeft niet gezuiverd te worden. In de riolen en op de rioolwaterzuiveringsinstallatie neemt het plaats in die bedoeld is voor huishoudelijk afvalwater. Bovendien kan de riool bij hevige regenbuien al dat water niet aan. www.aquafin.be/nl-be/particulieren-waar-werken-we/verloop-tijdens-de-rioleringswerken

Pidpa Hidrorio legt in de Lepelstraat (tussen Dijkbaan en Markt), in de Goorbergenlaan (tussen Lepelstraat tot net voorbij de Keizershofstraat), ter hoogte van de Markt, in de Nieuwstraat en later ook nog in de Schoolstraat een gescheiden rioleringsstelsel aan. Ter hoogte van de Markt wordt een bufferbekken uitgebouwd, waarbij maximaal wordt ingezet op herbruik.

Fluvius is rioolbeheerder in Grobbendonk legt meteen samen met ons in Hofeinde een gescheiden rioleringsstelsel aan.

banner rioleringswerken

Beide gemeenten voorzien verkeerstechnische ingrepen om de verkeersdoorstroming te optimaliseren en verbeteringen aan het wegprofiel. Op deze manier zullen alle nutswerken, nieuwe wegenis, riolering, afkoppeling van hemel- en afvalwater, nieuwe openbare verlichting, fiets-/wandelinfrastructuur en veilige schoolomgevingen allemaal hand in hand gaan in één groot werk.

>> Bijvoorbeeld voor de Lepelstraat: 

 • proper water en afkoppeling vuil en proper water
 • alle nutswerken ineens in één keer uitgevoerd
 • overal een even breed wegprofiel (nu versmallingen die verkeer opstoppen en voor kapotte spiegels zorgen)
 • volledig zone 30
 • veilige schoolomgevingen (gekleurde plateaus en nieuwe schooltoegangen)
 • een duidelijke plaats voor de fietsers (fietssuggestiestroken)
 • trager verkeer door smaller wegbeeld (niet echt maar visueel vertragend)
 • gebruik van asfalt i.p.v. klinkers > geen trillingen meer

Ontwerp van de wegen

Zoals hierboven al gesteld, worden de werken altijd integraal aangepakt: van gevel tot gevel, inclusief nieuwe weg, voetpaden, openbare verlichting, nutsvoorzieningen, enz. De wegprofielen die overal worden gebruikt staan concreet opgesomd in de presentatie: presentatie infomoment

De plannen zijn beschikbaar via deze linken:
Dijkbaan deel 1 (juni 2021)
Dijkbaan deel 2 (juni 2021)
Goorbergenlaan (juni 2021)
Hofeinde (juni 2021)
Lepelstraat tussen Goorbergenlaan & Dijkbaan (juni 2021)
Lepelstraat tussen Dijkbaan & Markt (juni 2021)
Markt (juni 2021)
Heeft u specifieke vragen over uw perceel? Richt uw vraag dan even aan contact@aquafin.bewegenwerken@vorselaar.be of daisy.colsoul@grobbendonk.be

Voor het project aan het Marktplein is een eveneens een afzonderlijke pagina opgemaakt voor de participatie in het voortraject van het ontwerp.

Wanneer starten de werken?

De nutsmaatschappijen zijn van mei 2021 tot mid 2022 aan de voorbereidende werken aan de slag geweest. Deze werken werden uitgevoerd onder coördinatie van Pidpa en omvatten aanpassingen van leidingen voor drinkwater, gas, elektriciteit, … in samenwerking met Fluvius, Proximus/FiberKlaar en Telenet.

De aannemer DCA nv uit Beerse is sinds 28 februari 2022 aan de slag voor de eigenlijke riolerings- en wegenwerken in enkele centrumstraten. Eerst werden Markt-Nieuwstraat aangepakt. Omdat de werken zo goed verliepen, konden we zelfs de stap naar Goorbergenlaan-Lepelstraat-Hofeinde vroeger maken (mei 2022), zodat de werken vlotter, beter op elkaar aansluitend en veiliger konden verlopen. Ondertussen is de aannemer volgens schema ook klaar met de rijweg en het fietspad in Hofeinde en een deeltje Lepelstraat. Hierdoor is de grote omleiding tussen Grobbendonk en Vorselaar niet meer nodig. Goorbergenlaan werd afgerond op 28 oktober. Op 2 maanden tijd werd hier riolering vernieuwd en de afwerking van de weg en voetpaden verwezenlijkt.

Pauze in werken – herstart zomer 2023 (update 01/12/2022)

Op 1 november werd de Goorbergenlaan terug in gebruik genomen. Alle werken in het dorpscentrum (kruispunt Kerkstraat/Riemenstraat), Markt en Nieuwstraat (riolering en straat), Marktplein zelf (aanleg, ontharding, plaatsing grootschalige regenwateropvang), Lepelstraat voorbij kruispunt Goorbergenlaan, Hofeinde en ook gedeelte Goorbergenlaan tot aan Keizershofstraat en schoolomgeving Windekind (riolering, straat, fietspad, nutsvoorzieningen) zijn tot nu toe allemaal volledig volgens de oorspronkelijke planning verlopen. Ook het gemeentepark is helemaal klaar en wordt al gretig gebruikt.

Nu was in november normaal de Dijkbaan aan de beurt: uitbraak, aanleg nieuwe riolering en nieuwe straat, parkeervakken en bomen. Die werken zijn echter niet kunnen starten. Dat betekent een serieuze aanpassing in de planning van de laatste fases, met name Lepelstraat en Dijkbaan. Pas in de zomervakantie 2023 zal er terug aangevat kunnen worden met echte aanleg van riolering en straten. Ondertussen wordt er voortgewerkt waar het kan. Zo voorziet Aquafin voorjaar 2023 te starten aan de aanpassingswerken op het pompstation in Dijkbaan, naast de schapenstal.  Alle info vindt u steeds op www.vorselaar.be/werken.

Waarom kon er niet gestart worden?

De riolerings- en wegenwerken in Dijkbaan (vanaf brug over de Aa tot aan de Lepelstraat) kunnen dus niet starten in november 2022. Voor het oppompen van het grondwater gebeurden vooraf onderzoeken met studiebureaus. De debieten die in het natte valleigebied opgepompt moesten worden, bleken veel groter dan initieel voorzien. In overleg met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), Aquafin, Pidpa, de nutsmaatschappijen, werfopvolgers en de studiebureaus werd daarom overlegd om de werken uit te stellen. Probleem is immers dat de werken in de Dijkbaan -omwille van het naastliggende natuurgebied – volledig buiten het vegetatieseizoen dienen te gebeuren. Het vegetatieseizoen loopt van april tot oktober. Dat wil zeggen dat er enkel gewerkt mag worden tussen november en eind maart. Dat kan de aannemer nu onmogelijk nog halen … en we willen ook geen half werk doen. Het is dus geen kwestie van een beetje later te starten, maar meteen een jaar later, net na het vegetatieseizoen. Op dat moment, op 1 november 2023, zal er meteen met alle ploegen aangevat worden om de werken in Dijkbaan dan op zo’n kort mogelijke tijd af te werken. Alle voorbereidende werken in de buurt (aan pompstation) gebeuren al in de loop van 2023 zodat dat vlot kan verlopen.

Wat is de voorlopig nieuwe planning dan voor die resterende werken?

Het deel van de Lepelstraat tussen Markt en Dijkbaan wordt optimaal gekoppeld aan de werken in Dijkbaan en starten dan in de zomer van 2023. Daar starten we met de moeilijkste fase: namelijk het kruispunt Lepelstraat/Dijkbaan waar er ontzettend veel nutsleidingen uit het dorpscentrum in een complex netwerk moeten worden bijeengebracht. Die werken plannen we tijdens de zomer van 2023 zodat de hinder beperkt is (schoolvakantie) én bovendien gekoppeld kunnen worden aan de werken in Dijkbaan. Daardoor gebeuren alle resterende werken aaneengeschakeld.

Tussen november 2023 en voorjaar 2023 zal gewerkt worden in Dijkbaan vanaf de brug over de Aa richting Lepelstraat.

Aansluitend met de nieuwe riolering en wegenwerken in Dijkbaan wordt dan finaal Lepelstraat richting Goorbergenlaan verder uitgevoerd (start circa maart/april 2024).

Wat kan er ondertussen wel gebeuren?

1. Tot aan de kerstvakantie worden door aannemer DCA en enkele nutsmaatschappijen de laatste details afgewerkt voor de afgelopen werken op en rond Markt, Nieuwstraat, Goorbergenlaan en Hofeinde. Het is dus mogelijk dat op bepaalde locaties tijdelijk nog werken gebeuren … maar dat is dan met beperkte impact. Tijdens de winterperiode zelf gebeurt er gebruikelijk al heel weinig. In plaats van nadien meteen door te starten, komt er dus een pauze in de werken en zal er tijdens de zomer terug opgestart worden, om dan wel ineens alle (laatste) fases in één beweging af te werken.

2. Ondertussen wordt de komende weken nog een proefbemaling uitgevoerd in de Lepelstraat ter hoogte van huisnrs 12 tot 26. Deze proefopstelling heeft plaatselijk enige impact (beperkte inname en geluid pompen). Doorgang is mogelijk en omleidingen zullen niet nodig zijn. Door deze proefopstelling kunnen de noodzakelijke besprekingen en studies uitgebreider gebeuren om alles in orde te brengen tegen het moment dat de werken terug opstarten. De proefbemaling in Lepelstraat wordt uitgevoerd met voorbereidende werken vanaf dinsdag 6 december en zijn beperkt tot aan de kerstvakantie. Van zodra resultaten gekend zijn, en er een bevestiging van de nieuwe planning kan worden gegeven, informeren we alle bewoners, handelaars en landbouwers meteen over de nieuwe planning en te verwachten impact daarvan.

3. In de komende periode – afhankelijk van de weersomstandigheden – zullen op de pas aangelegde zones ook nog de nodige schilderingen met fietsaanduidingen verder worden afgewerkt. Vooral aan het Marktplein en Goorbergenlaan worden nog die extra aanduidingen aangebracht. Ook voor de latere fases in Dijkbaan en Lepelstraat worden alle mogelijke voorbereiding al proactief uitgevoerd. Zo zal er -zoals eerder al gecommuniceerd- een vervelende periode zijn (vanaf november 2023) waarin de weg naar het Heiken afgesloten moet worden (ook de weg aan de brug ligt dan open). De fietsomleiding langs de Watermolen zal dan extra worden aangeduid; daarover is al overleg met de gemeente Grobbendonk. Tijdens de werken in de Lepelstraat zullen de busomleidingen opnieuw moeten worden herbekeken. Ook dat is al volledig uitgewerkt en wordt voor de werken nog gecommuniceerd.

4. Tot slot worden in de komende weken ook de werken van Aquafin toegewezen aan een aannemer voor de werken aan het pompstation in de Dijkbaan (aan de Aa, weg richting Heiken). Dan gebeuren daar achtereenvolgens (wellicht vanaf april 2023) het archeologisch onderzoek, noodzakelijke boringen en dan de bouw van een groot bufferbekken (om overstorten in de Aa in de toekomst ter vermijden) en een nieuw pompstation dat veel meer vuil water kan verwerken in de toekomst.

Enkel voor de boring t.h.v. de Aa zal er een zone op het openbaar domein worden ingenomen (en dus de weg even worden afgesloten). Dat gebeurt ter hoogte van de schapenstal van Natuurpunt. Het intrekken van de leidingen zal mogelijks wel voor één dag hinder zorgen waardoor er één dag niet kan worden gepasseerd. Dat wordt dan wel tijdig aangekondigd. De moeilijke fases in dit project worden dus al zoveel mogelijk uitgevoerd vooraleer onze aannemer, DCA, in november terug start in de Dijkbaan met de rioleringswerken. Zo worden die twee grote projecten maximaal op mekaar afgestemd.

De riolerings- en wegenwerken in het centrum (en de omleidingen die daarbij horen) worden nu dus even gepauzeerd en worden dan wellicht vanaf de zomer 2023 in één beweging afgerond. De komende weken gebeurt de proefbemaling en in de volgende maanden ook nog de nodige administratieve stappen daarvoor. Van zodra we verdere details hebben en een definitieve aangepaste planning, zal er opnieuw worden gecommuniceerd.

Bij vragen en/of problemen kunnen jullie contact opnemen met onze dienst mobiliteit: mobiliteit@vorselaar.be, tel. 014 50 71 21 of via wegenwerken@vorselaar.be.

Werfzones – enkele richtlijnen

Enkel plaatselijk verkeer van bewoners kan voor en na de werkuren – in samenspraak met de aannemer – op bepaalde plaatsen nog wel binnen de werfzones zelf (bv. naar opritten, inritten parking, enz.). Verdere praktische afspraken worden door de aannemers in brieven aan de betrokken bewoners bezorgd. Hierin staan eveneens de nodige contactgegevens van de aannemer om praktische vragen te bespreken.

We wensen iedereen te vragen de signalisatieborden maximaal te respecteren, voor je eigen veiligheid, die van andere weggebruikers en de medewerkers van de aannemers. Bedankt alvast!

Wat betekenen deze werken voor jou?

In de straat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Hierbij worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd. Het propere regenwater kan ter plaatse in de bodem sijpelen of langs grachten vertraagd weglopen naar een nabijgelegen waterloop. Als eigenaar van een woning langs het traject ben je verplicht om het afvalwater van je woning (wc, bad, spoelbak, …) onverdund te lozen in de vuilwaterriool. Dat doe je door regenwater uit de afvalwaterafvoer te weren. We noemen dit afkoppelen. Moet je afkoppelen? Dan krijg je gratis advies van onze afkoppelingsdeskundige. Meer info over afkoppelen vind je op onze website: www.aquafin.be/nl-be/particulieren/waar-werken-we/afkoppelen-van-regen-en-afvalwater.

Veel gestelde vragen van de inwoners – FAQ

We verzamelen alle veel gestelde vragen die we tot nu al binnenkregen in een document. Raadpleeg hier.

Fasering van de werken (update 01/12/2022)

De werken zullen bewust in verschillende fases worden uitgevoerd (maar liefst 9 aparte zones). Die werden heel grondig voorbereid met het studiebureau, met de drie rioolbeheerders, de twee gemeenten, politie, De Lijn en de verschillende nutsmaatschappijen. De hinder zal ongetwijfeld groot zijn omdat zo’n werken nu eenmaal veel overlast met zich meebrengen maar ze worden wel optimaal afgestemd en telkens wordt voorzien in minder hinder-maatregelen, strikte timing, aparte communicatie naar bewoners en betrokken organisaties én aparte omleidingen zodat die ook gespreid worden. In samenspraak met De Lijn worden ook alternatieve haltes voorzien wanneer dit noodzakelijk is.

In de fasering houden we uiteraard rekening met een aantal factoren zoals de tijd nodig voor uitvoering van een bepaald traject, de mogelijke omleidingsroutes, zo kort mogelijke impact door integrale aanpak, de schoolvakanties, enz. Door weers- of andere onvoorziene omstandigheden kunnen verschuivingen soms noodzakelijk zijn. Houd onze stand van zaken/nieuws in de gaten.

Fase Dijkbaan kon niet aanvangen zoals voorzien (november ’22). Voor meer details verwijzen we naar bovenstaande informatie. We communiceren vooraf van zodra details over nieuwe planningen bekend zijn (vermoedelijke doorstart in zomer 2023).

Timing en fasering – update 01/12/2022

Blijf op de hoogte!

 • Vragen over de werken? We verzamelen alle vragen en antwoorden in een aparte rubriek met veelgestelde vragen op deze pagina. Bekijk deze eerste even. Misschien vind je hier al antwoord.
 • De meest actuele info vind je steeds hier op www.vorselaar.be/werken.
 • Je kan je ook aanmelden voor een nieuwsbrief via e-mail. Stuur je gegevens naar wegenwerken@vorselaar.be
 • Bekijk hier de vorige edities van onze nieuwsbrief
 • Vanaf nu informeren we je verder over het verloop van het rioleringsproject.

  Zoals alle openbare werken zullen deze rioleringswerken hinder veroorzaken. We doen er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Maar na de werken loopt uw afvalwater niet meer ongezuiverd de beek in. Met jouw hulp en begrip werken we aan proper water in alle beken en rivieren. Alvast bedankt!

Meer info en contact

Met vragen over de geplande riolerings- en wegenwerken kan je alle werkdagen tussen 8u en 17u terecht bij het contactcenter van Aquafin op het nummer 03 450 45 45 of via contact@aquafin.be

>> Contactgegevens partners:

banner riolering
Vlaanderen breekt uit
agentschap natuur en bos