header afbeelding

Visie op mobiliteit

Hieronder staat de basisvisie op een duurzaam mobiliteitsbeleid (cf. regionaal mobiliteitsplan, lokaal mobiliteitsplan, provinciale en Vlaamse visies) gefiormuleerd. Die zijn de basis voor een veelheid aan acties, aanpassingen in verkeersreglement, ingrepen en toekomstige projecten.

Samenwerking & afstemming in het leidmotief in een mobiliteitsbeleid

Mobiliteit is geen exacte wetenschap. Het is een zeer complex debat waarbij elke ingreep wel voor- en nadelen heeft. Die aanpassingen worden altijd eerst besproken met mobiliteitsexperten en de verkeersdienst van de politiezone. Zelden hebben ingrepen enkel een impact op de gemeente zelf. Een straat stopt immers niet bij een gemeentegrens. Daarom wordt ook permanent afgestemd met buurgemeenten en een bredere regio.

Maatregelen staan nooit op zichzelf, maar zijn altijd een onderdeel van een geheel beleid om stap voor stap het verkeer in Vorselaar veiliger te maken en een meer duurzaam mobiliteitsbeleid op te zetten. Ze worden gebaseerd op beleidsteksten, principes en doelstellingen die in een ruimere regio worden afgesproken.

Vorselaar heeft een lokaal mobiliteitsplan (dat is geactualiseerd in 2022 in kader van een opdracht aan IOK/PLOT –> zie document in bijlage) maar dat moet verplicht ook passen in (-en mag dus niet in strijd zijn met-) het regionaal mobiliteitsplan van de Kempen en moet dezelfde principes hanteren als de andere overheden. De gemeente overlegt en stemt dus voortdurend af … onder meer met:

 • Politiezone Neteland (bv. actieweken, sensibilisering, handhaving en ANPR-plan Neteland);
 • Samenwerkingsverband Neteland (waarbinnen een zonale mobiliteitsraad actief is met daarin de 5 gemeenten Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen & Vorselaar, de verkeerspolitie, de Vlaamse overheid, Agentschap Wegen & Verkeer en De Lijn);
 • Studiebureaus en verkeersexperten uit SUUNTA (bv. cordontelling Heirbaan/ Zegbroek/Vispluk/Rommelzwaan), VECTRIS/STRAMIEN (bv. overleg Hoppin’ punten centrum Vorselaar), MINT (bv. parkeerstudie en mobiliteitsproject ism Katholieke Hogeschool Kempen / Thomas More), vzw Fietsberaad (bv. overleg fietsinfrastructuur), vzw Trage Wegen (bv. creatie veilige wandelverbindingen), Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (bv. samenwerking met scholen en fiets- en voetgangersexamen voor leerlingen) > Vorselaar werd enkele jaren geleden genomineerd als één van de laureaten bij de wedstrijd ‘Fietsgemeente van het jaar’;
 • het gebied Middenkempen (waarvoor de provincie samen met 9 gemeenten een studie opmaakte om het zwaar verkeer en sluipverkeer te kanaliseren op de meer geijkte wegen volgens de wegencategorisering);
 • de regio Kempen (vervoerregio Kempen waarmee het kernnet en aanvullend net wordt onderhandeld met De Lijn en waarmee een regionaal mobiliteitsplan Kempen met 27 gemeenten werd opgemaakt);
 • de provincie Antwerpen en de vzw Ouders voor Verongelukte Kinderen (waarmee Vorselaar een charter ondertekende en waarbij Vorselaar één van de 16 pilootgemeenten werd in het programma “Verkeersveilige Gemeente”;
 • de Vlaamse overheid (opzet wegcode, wegencategorisering, financierder van tal van projecten).

Een duurzaam mobiliteitsbeleid

Wat is de weg naar een duurzame mobiliteit? Kort samengevat worden dit de 3 V’s van duurzame mobiliteit genoemd: verminderenverschuiven en verschonen.

(1) Verminderen: Denk eerst na of je je wel moet verplaatsen. We vermijden onnodige verplaatsingen door te kiezen voor bijvoorbeeld telewerken en door bewust stil te staan bij ons verplaatsingsgedrag. We verminderen het aantal kilometers door een goed locatiebeleid.

(2) Verschuiven: Denk daarna na over welk vervoersmiddel het best geschikt is. We verschuiven onze verplaatsingen van de auto naar te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.

(3) Verschonen: Eenmaal die keuzes gemaakt zijn, probeer je de impact van je verplaatsing te beperken. Wanneer een verplaatsing met de auto onvermijdelijk is, kiezen we voor een gedeelde auto, delen we onze rit met anderen en zorgen we voor de minst vervuilende wagen. 

Om de leefbaarheid en veiligheid van iedereen te kunnen garanderen, is een duurzaam mobiliteitsbeleid er op gericht om verkeer zo veel en zo snel mogelijk naar wegen van een “hogere” categorie te sturen. Die wegen van een hogere categorie zijn (of worden) daar namelijk voor ingericht, met vrijliggende fietspaden, verlichting, voorrang op kruisende wegen of verkeerslichten of rotondes op kruispunten, een aangepaste snelheid (vaker 70 km/uur dan op wegen van een lagere categorie), … En net omdat ze zijn ingericht als verzamel- of verbindingswegen, en dus bijvoorbeeld voorrangswegen zijn, loopt de verkeersdoorstroming daar in het algemeen vlotter en vooral ook veiliger. Het verkeersmodel heeft alle mogelijke scenario’s ook berekend en stelt ook dat die verzamelwegen wel degelijk nog meer verkeer aankunnen.

Door verkeer naar die hogere categorieën wegen te leiden, beperk je dus het verkeer op lokale wegen. Dat heeft tal van voordelen: fietsers, wandelaars en bewoners krijgen daar meer plaats en veiligheid, zodat het ook aantrekkelijker wordt om met de fiets te gaan, wegen verslijten minder snel, en landbouwers kunnen gemakkelijker hun werk doen.

Uitgangspunten in de beleidsplannen

In de verschillende beleidsteksten (Vlaamse overheid, provincie Antwerpen, regio Kempen, zone Neteland, lokaal beleidsplan) komen telkens dezelfde 3 principes aan bod:

(1) Systematisch toepassen van het STOP-principe;
(2) Een ‘modal shift’ nastreven en combi-mobiliteit;
(3) Consequent blijven aan de wegencategorisering;
(4) Verkeersveiligheid (ism Verkeersveilige gemeente en SAVE 2.0)

I. STOP-PRINCIPE

1. Al vele jaren wordt consequent het STOP-principe gebruikt. “STOP” staat voor eerst STAPPEN (te voet) of TRAPPEN (fiets), dan OPENBAAR VERVOER en pas daarna PERSONENVERVOER. We zullen met zijn allen onze gewoontes wat moeten aanpassen om samen tot een duurzamer vervoersgedrag te komen. Dat STOP-principe wordt niet enkel door de gemeenten maar ook door de provincie gehanteerd (bv. programma Verkeersveilige gemeente, waar Vorselaar als één van de pilootgemeenten aan meewerkt). Ook de Vlaamse overheid gebruikt dit consequent als leidraad in haar mobiliteitsbeleid.

https://www.duurzame-mobiliteit.be/s/stop-principe-stappers-trappers-openbaar-vervoer-en-prive-gemotoriseerd-vervoer

2. Er zijn al veel aanpassingen gedaan in functie van het STOP-principe zowel in fiets- als wandelinfrastructuur: o.a. fietsstraten (Cardijnlaan, Keizerhofstraat, Kempenlaan), nieuw fietspad Zuiderbaan, fietssuggestiestroken Vorselaar-Noord, nieuwe trage wegen (huis Van Bockstal, nieuw gemeentepark) opwaarderen en behouden (Heuvelstraat-Bergstraat) van trage wegen, zebrapad aan Hof ter lande, aanleg van een bruggetje over de Aa om over te steken naar Herentals, de invoering van de no-pass zone om het Heiken nog fietsvriendelijker te maken.

3. Uiteraard is het werk nog niet af. We werken consequent verder aan toegankelijke voetpaden (zie project ‘voetgangerscirkel’ waarbij de voorbije jaren tal van voetpaden in het centrum werden vernieuwd, de boordstenen bij de voetpad-overgang consequent werden verlaagd zodat elke zwakke weggebruiker goed kan passeren). Een mooi voorbeeld van consequent kiezen voor zwakke weggebruikers zijn de invoering van “door-lopende straten” (waar de straten ingericht zijn voor enkel plaatselijk autoverkeer en waar alleen de zwakke weggebruikers nog kunnen doorsteken): Kardinaalswijk, Smalvoort, Jantjesblok, Heiken, Rommelzwaan, Veldstraat/Merellaan, Kabienstraat, Leeuweriklaan, Proostlaan, Wouwersweg, Groenstraat (stuk naar Pallaaraard), Cardijnlaan (vanaf volgend jaar autovrij vanaf het schoolgebouw), …

4. Voor fietsers komt er een afgescheiden fietspad langs de N153/Poederleeseweg richting Herentals en Lille. Het voorbije jaar werd ook een fietspad aangelegd aan de Zuiderbaan (richting Grobbendonk/Pulle). Er kwamen al fietssuggestiestroken op Moleneinde-Groenstraat en er zijn er nieuwe voorzien op Hofeinde-Lepelstraat-Goorbergenlaan (en nadien ook Riemenstraat). Voor de fietsers worden bij heraanleg ook veilige oversteken voorzien (zie Berkelheide, Vispluk, de verschillende schoolomgevingen en zie ook ontwerp Hofeinde-Goorbergenlaan-Keizershofstraat- Lepelstraat-Markt-Dijkbaan). Dit jaar wordt ook het ontwerp voor de Van de Wervelaan opgestart wat op het bovenfunctionele fietsroutenetwerk ligt en dus nog kan worden voorzien van de nodige fietsinfrastructuur.

In het meerjarenplan en beleidsplan van onze gemeente (2019-2024) staat volgende ambitie genoteerd: “Overal in Vorselaar wordt het STOP-principe (met voorrang voor zwakke weggebruikers en collectief vervoer) gehanteerd. Er komen extra trage wegen, we geven uitvoering aan de mobiliteitsstudie Middenkempen (onder meer inzake het sluipverkeer), investeren in openbaar vervoer (bv. verlenging van bus 152 naar Vorselaar) en voor ouderen, hulpbehoevenden en mindervaliden wordt aangepast vervoer aangeboden. Mobitwin (de vroegere minder mobielen centrale) wordt ook georganiseerd door het lokaal bestuur zelf.” Deze visie is gestoeld op dezelfde principes die bij de federale en de Vlaamse overheid, de provincie en regio Kempen worden gebruikt.

>> PROJECTEN IN VORSELAAR IVM STOP-PRINCIPE & COMBI-MOBILITEIT

STOP-PRINCIPE: STAPPEN – WANDELINFRASTRUCTUUR

 • In 5 jaar creatie van een volledige voetgangerscirkel met nieuwe voetpaden, lage boordstenen met mindervaliden-overgang (toegankelijkheid)
 • Creatie van trage wegen: nieuw/huis Van Bockstal/Kabienstraat-Riemenstraat, behoud, opmaak (Heuvelstraat/Bergstraat), behouden Heemkring / Kindergemeenteraad
 • Extra zebrapaden en oversteken: bv. pleintje Keizershofstraat (Windekind) en Riemenstraat (rusthuis Hof ter Lande)
 • Creatie van doorlopende / doodlopende straten waarbij enkel zwakke weggebruikers wel nog kunnen doorsteken.

STOP-PRINCIPE: TRAPPEN – FIETSINFRASTRUCTUUR

 • Fietsstraten in Cardijnlaan, Keizershofstraat en Kempenlaan
 • Fietssuggestiestroken Vorselaar-Noord
 • Nieuwe fietssuggestiestroken voorzien in 2021-2022 op Hofeinde, Lepelstraat, stukje Goorbergenlaan en nadien ook Riemenstraat
 • Extra fietsenstallingen (bv. gemeentehuis, bankinstellingen Markt, pleintje Tip, Heikant)
 • Nieuw fietspad Zuiderbaan + verlichting Pullesebaan & Molenbaan verbeterd
 • Nieuwe vrijliggende fietspaden bij heraanleg gewest N153 (Lille/Herentals) en Van de Wervelaan (bovenfunctioneel fietsroutenetwerk, overleg ontwerp met buren)
 • Heiken autovrij (enkel plaatselijk verkeer) door no-pass zone
 • Oversteekplaats Vispluk fietsen + Lepelstraat aangeduid met rode klinkers + Berkelheide/Proosthoevebaan

STOP-PRINCIPE: OPENBAAR VERVOER & COMBI-MOBILITEIT

 • De infobrochure van de Vervoerregio Kempen (De Lijn en gemeente)
 • Invoering van een derdebetalersysteem in samenwerking met De Lijn (aanmoediging openbaar vervoer, Buzzy Pass, Omnipass, 18-jarigen)
 • Betere en nieuwe halte-accommodatie: hoppin punten, extra bushaltes, toegankelijke haltes, fietsenstallingen (bv. uitgebreid aan gemeentehuis, kerk, scholen > nu nieuwe stallingen aan nieuwe bushaltes in Lepelstraat/schoolcampus)
 • Invoering van systeem van deelauto’s én deelfietsen aan nieuwe Hoppin’ punten: 2 deelauto’s in het project Masterplan Lepelstraat, extra deelauto’s door Vlaamse overheid in het kader van de creatie van een Hoppin’punt, nog een extra deelauto opgelegd aan LeefGoed (project Veldstraat/Nieuwstraat) en deelauto’s in het project van de Schoolstraat
 • Aparte busstrook voor de bussen in Mgr. Donchelei
 • Openbaar vervoersplan Kempen met zowel in het kernnet als aanvullend net verbetering van het openbaar vervoer voor Vorselaar (bv. nieuwe verbindingen met Antwerpen (snelbus), nieuwe rechtstreekse verbinding met Turnhout, Lier en Herentals.

STOP-PRINCIPE: PERSONENWAGENS – PARKEREN IN DE RAND

 • Opmaak randparkings voor lang parkeren (bv. studenten)
 • Extra parkings ingericht: KVRI Zonnewende + KVRI Laeta Mensa + extra plaatsen op parking Oostakker + uitbreiding parking Bib + heraanleg parking OG Vorselaar + parking GB en parking Okay mee gebruiken door publiek + extra parkeerplaatsen (bv. aan kerk, Cardijnlaan) + extra gehandicaptenplaatsen (bv. aan kerkhof, Donchelei, Oostakker, bib, kerk) in centrum aangelegd
 • Kort parkeren voor handelaars
 • Riemenstraat, Hildering, verkavelingen, Dennenlaan en Moleneinde verbod op zwaar vervoer parkeren
 • 2021: Masterplan Lepelstraat creatie van 116 plaatsen ondergrondse parking (+ deelauto’s)
 • Bewonerskaarten in zones ipv 1 straat + verruiming blauwe zone + herhalingsborden blauwe zone geplaatst (centrum)

II. COMBI-MOBILITEIT & MODAL SHIFT

1. In het modal shift en combi-mobiliteit principe stimuleren we mensen om in de toekomst een andere vervoerskeuze te maken. Zie ook de infobrochure van de Vervoerregio Kempen (MOW Vlaanderen, Kempen, De Lijn en 27 gemeenten).

 2. In Vorselaar investeren we trouwens veel in openbaar vervoer (bv. nieuwe verbindingen met Antwerpen (snelbus), nieuwe rechtstreekse verbinding met Turnhout, Lier en Herentals). Er werd er in de Donchelei een aparte busstrook gecreëerd zodat de bussen niet meer de weg blokkeren en de komende jaren zijn al concrete toezeggingen voor nieuwe halte-accommodatie. Zo komt in de Lepelstraat een officieel HOPPIN’ punt (met deelfietsen, elektrische deelauto’s, fietsenstallingen en overdekte schuilhokjes). Hier willen we op verschillende digitale zuilen pendelaars stimuleren om verschillende vervoersmodi te gebruiken en deze eenvoudig te combineren. Er worden nieuwe opstapplaatsen gemaakt die toegankelijk zijn voor alle mensen.

III. WEGENCATEGORISERING

1. De bestaande wegencategorisering dateert van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1997) en voorziet in de volgende indeling:

 • Autosnelweg: Alle wegen die officieel aangeduid zijn als autosnelweg.
 • Grote weg: minder belangrijk dan een autosnelweg. Alle belangrijke grote wegen die niet als autosnelweg zijn aangeduid, maar wel bedoeld zijn voor (inter)nationaal verkeer.
 • Andere grote wegen: Alle grote wegen die gebruikt worden om zich te verplaatsen tussen buurregio’s.
 • Secundaire weg: Wegen die gebruikt worden om zich te verplaatsen binnen dezelfde regio.
 • Lokale verbindende weg: Alle wegen die elk deel van een stad of dorp met elkaar verbinden.
 • Belangrijke lokale weg: Belangrijke verbindingen in een nederzetting of een frequent gebruikte landelijke verbindingsweg.
 • Lokale weg: Alle wegen die gebruikt worden binnen een nederzetting of onbelangrijke verbindende wegen in een landelijk gebied.
 • Onbelangrijke lokale weg: Alle wegen die enkel een bestemmingsfunctie hebben.

> In Vorselaar is naast de autostrade (E34) en de gewestweg tussen Lille en Herentals (N153) enkel de hoofdas Lepelstraat-Markt-Riemenstraat-Sassenhout een weg van eerste categorie. In tweede lijn is ook een verbinding voorzien voor zwaar vervoer in functie van de KMO-zones (Sassenhout en Vispluk). Dat gebeurt op de as Goorbergenlaan-Molenbaan-Vispluk en de as Vispluk-Berkelheide-Proosthoevebaan-Sassenhout. Dat die wegen de hoofdwegen zijn in Vorselaar kan je zien aan de inrichting en het wegprofiel: meestal zijn het voorrangswegen met een breder wegprofiel waar ook gescheiden fietspaden zijn voorzien. Denk maar aan de as Goorbergenlaan/Moleneinde, de as Molenbaan/Vispluk/Berkelheide (richting Lille), de as Sassenhout/Riemenstraat (richting Herentals/gewestweg) en de as Lepelstraat/Hofeinde (richting Grobbendonk).

Alle andere straten in Vorselaar zijn wegen van secundair belang, louter lokaal. Zeker de kleinschalige wegen (vaak smaller) en landbouwwegen (die vroeger zelfs vaak nog onverhard waren), zijn onderverdeeld in de laagste categorie van wegen. Voorbeeld daarvan zijn de Rommelzwaan en Heiken die allebei voor doorgaand verkeer ontoegankelijk werden gemaakt.

2. Op dit moment wordt door de Vlaamse overheid een ontwerp van nieuwe wegencategorisering besproken met alle vervoersregio’s.

> Daarin worden die straten zoals Rommelzwaan en Heiken nog slechts betiteld als een erftoegangsweg: Een erftoegangsweg is een weg gelegen in buitengebied met als hoofdfunctie toegang geven tot de aanpalende percelen en het ontsluiten van het buitengebied voor fietsverkeer. Bedoeld dus voor aangelanden, landbouwvoertuigen en fietsers.

3. Om de leefbaarheid en veiligheid van iedereen te kunnen garanderen, is dus een duurzaam mobiliteitsbeleid nodig dat er op gericht is om verkeer zo veel en zo snel mogelijk naar wegen van een “hogere” categorie te sturen. Die wegen van een hogere categorie zijn (of worden) daar namelijk voor ingericht, met vrijliggende fietspaden, verlichting, voorrang op kruisende wegen of verkeerslichten of rotondes op kruispunten, een aangepaste snelheid (vaker 70 km/uur dan op wegen van een lagere categorie), … En net omdat ze zijn ingericht als verzamel- of verbindingswegen, en dus bijvoorbeeld voorrangswegen zijn, loopt de verkeersdoorstroming daar in het algemeen vlotter en vooral ook veiliger.

> Het verkeersmodel in de mobiliteitsstudie Middenkempen heeft alle mogelijke scenario’s van het inrichten van autoluwe routes ook berekend en stelt ook dat die verzamelwegen wel degelijk nog meer verkeer aankunnen. Door verkeer naar die hogere categorieën wegen te leiden, beperk je dus het verkeer op lokale wegen. Dat heeft tal van voordelen: fietsers, wandelaars en bewoners krijgen daar meer plaats en veiligheid, zodat het ook aantrekkelijker wordt om te voet of met de fiets te gaan; er komt meer biodiversiteit, ook omdat bermen niet meer worden stuk gereden; wegen verslijten minder snel, en landbouwers kunnen gemakkelijker hun werk doen in landbouwgebieden.

4. Als er een heraanleg gebeurt (zie dorpskernvernieuwing, schoolomgevingen), gebeurt dat steevast in functie van de wegencategorisering. Knelpunten worden meteen duurzaam aangepakt door het wegprofiel of de toegang tot straten structureel aan te pakken. Enkel sensibiliseringsborden werken immers niet. De mobiliteitsstudies zijn daarin een richtsnoer. Ook het ANPR-plan van de politiezone Neteland probeert een bijdrage daaraan te leveren.

Vorselaar legt momenteel de laatste hand aan een planning tot 2040 met alle 104 straten. Het gemeentelijk mobiliteitsplan zal daarop ook mee moeten worden geënt. Op verschillende plaatsen werden de voorbije jaren al in meer dan 10 straten doorlopende / doodlopende straten gecreëerd.

5. Buiten de dorpskern wordt er ingezet op het plaatsen van ANPR camera’s (Heirbaan, Heiken, Moleneinde, Berkelheide, Molenbaan). Dat gebeurt vaak ook samen met buurgemeenten: Lille (Berkelheide en N153), Grobbendonk (Molenbaan) en Herentals (N153). Dat zijn investeringen om de snelheid te doen dalen of het verbod op zwaar vervoer 24/24 te controleren … waardoor er een veiligere zone van kan worden gemaakt. 

>> PROJECTEN IN VORSELAAR IVM WEGENCATEGORISERING

WEGENCATEGORISERING

 • Snelheidszones ingevoerd ipv borden die na elk kruispunt moesten worden herhaald
 • Verlaging snelheid (bv. Achterste Sassenhout, heel het centrum zone 30, pleintje Heikant woonerf, snelheidsaanpassingen Vorselaar-noord en Vispluk)
 • Zone 30 uitgebreid: Lepelstraat / Markt uitgebreid zodat heel het centrum zone 30 is
 • Zone 50 uitgebreid: bijna heel Vorselaar; slechts nog 2 straten zone 70
 • Voorrang van rechts-herhalingsborden wisselend geplaatst om automobilisten om die secundaire wegen te wijzen op uitrijdend verkeer (om snelheid te minderen)
 • Door-lopende straten waar enkel trage weggebruikers nog kunnen doorsteken: Kardinaalswijk, Smalvoort, Heiken, Jantjesblok, Rommelzwaan, Merellaan, Kabienstraat, (Leeuweriklaan), Proostlaan, Wouwersweg, Groenstraat (> Pallaaraard), Cardijnlaan (vanaf volgend jaar volledig autovrij vanaf de school)
 • Fietsstraten in Cardijnlaan, Keizershofstraat en Kempenlaan
 • Project Cardijnlaan – Schoolstraat waarbij de Cardijnlaan wordt geknipt ter hoogte van de school
 • Ingrepen in Vorselaar-Noord: knips aan Reebergen/Rommelzwaan (cf. aanpak sluipverkeer), Molenhei/Putakkerstraat (cf. aanpak sluipverkeer) en Klissenhoek (vaak ongevallen thv Niemandshoek)
 • No-pass zone en een tractorsluis (aan Lentheide/Watermolenweg) i.s.m. Grobbendonk en Herentals om plaatselijk verkeer op Heiken consequent af te dwingen
 • Heraanleg van 17 straten deze legislatuur (> zie opsomming meerjarenplan / beleidsplan) + heraanleg Markt (auto- en parkeervrij), Lepelstraat (zone 30, fietssuggestiestroken, plateaus aan schoolomgevingen en creatie Hoppin punt met extra busverbindingen)
 • Vaak wordt er ook punctueel ingegrepen: bv. weggetje aan De General voorzien van stop-streep (gevaarlijk kruispunt) + enkele rijrichting/doorlopende straten: de voorbije jaren bv. in Molenstraat, Veldtraat/Merellaan, Kardinaalswijk, Proostlaan, Smalvoort, …
 • Consequent behoud, opmaak én nieuwe aanleg van trage verbindingen (bv. Kabienstraat, padje Merellaan, padje naar Veldstraat, Vinkenlaan/Fazantenlaan, Lijsterplein, Bergstraat, Heuvelstraat, tussen Kabienstraat & Riemenstraat, Oostakker, …)
 • Verbod zwaar verkeer: bv. Vorselaar-Noord, bv. Molenbaan richting Grobbendonk
 • Inhaalverbod: bv. Sassenhout

IV. VERKEERSVEILIGHEID

Zelfs als je al die principes toepast, blijft verkeersveiligheid altijd een aandachtspunt. Verkeersveiligheid bewerkstelligen is altijd een combinatie van drie soorten maatregelen:

(1) Blijven sensibiliseren van de mensen zodat ze zelf veiliger gaan rijden (campagnes, actieweken, …);
(2) Sanctioneren van overtreders van verkeersregels via handhaving (ANPR-camera’s, boetes, …) zodat onverantwoord gedrag gestraft wordt en overtreders worden geconfronteerd met hun rijgedrag en hopelijk tot bezinning komen;
(3) Duurzaam ingrepen doen in de infrastructuur van de wegen (verkeersdrempels, wegversmallingen, afsluiten van wegen / door-doodlopend maken), smallere straten, …) zodat het verkeer automatisch moet vertragen of de meer aangepaste wegen volgt.

> Het is altijd een afweging van belangen. Omdat vaak pas later een voordeel/effect voelbaar of zichtbaar is, is het altijd afwegen van de belangen van de aanpassingen. Mobiliteit veranderen is altijd aanpassen maar gebeurt wel altijd op basis van duurzame keuzes: verandering in keuze van het vervoersmiddel (modal shift), meer fietsverkeer, minder snel verkeer, minder ongevallen, meer verkeersveiligheid, …

Mobiliteit is een moeilijk thema dat we in Vorselaar niet uit de weg gaan. Door de dorpskern te vernieuwen werden er duurzame knelpunten weggenomen. Door de heraanleg van de Lepelstraat-Hofeinde-Markt kunnen we de zone 30 consequent inclusief alle schoolomgevingen afbakenen op de hele zone tussen Goorbergenlaan-Boulevard-Kerkstraat-Lepelstraat.

> In Vorselaar zijn de laatste jaren al tal van verbeteringen aangebracht. We werken daarbinnen ook continu aan verbetering via het traject Verkeersveilige gemeente ism provincie Antwerpen en SAVE 2.0 ism Ouders van Verongelukte Kinderen vzw (OVK).

Dit geeft alvast een overzicht:

>> PROJECTEN IN VORSELAAR IVM SENSIBILISERING – HANDHAVING – INFRASTRUCTUUR

ALGEMEEN: BELEID & AFSTEMMING

 • Permanent overleg en afstemming met regio:
  • Zonale mobiliteitsraad Neteland
  • Mobiliteitsstudie Middenkempen
  • Regionaal mobiliteitsplan Kempen
  • ANPR-plan politiezone Neteland
 • Programma “Verkeersveilige” gemeente pilootgemeente binnen de provincie Antwerpen  + charter met Ouders Verongelukte Kinderen (OVK vzw) + “SAVE-label” voor Vorselaar
 • Nominatie “Fietsgemeente
 • Prima scores verkeersveiligheid (gemeentemonitor, onderzoek gemeentetest VTM/Nieuwsblad)
 • Opmaak van een langetermijn-planning met aanleg van alle 104 straten voor de komende decennia (bv. ontharding oude verkavelingen met smallere straten, weren van zwaar verkeer en minder doorgaand verkeer)
 • Opmaak nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan

ALGEMEEN: SENSIBILISERING

 • Oplichtende borden aan Van de Wervelaan + oplichtende zone 30-borden (centrum, schoolomgevingen)
 • Digitale snelheidsmeters (bv. Groenstraat/Vispluk-Molenbaan en Sassenhout/Dennenlaan)
 • Schilderingen snelheidsregime en thermoplasten op de weg (bv. Van de Wervelaan, Goorbergenlaan)
 • Sensibiliseringsacties: ‘Terug naar school’ ism politie + Nieuwe ‘graag traag’ borden (eigen ontwerp) in centrum + Actie ‘minder’ i.s.m. politie Neteland + Actieweken ism politie Neteland (bv. gordeldracht, GSM, fietsstraten, …) + Fotocampagne mobiliteitscommissie met sensibilisering + Fietsstraat-acties ism leerlingen en leerkrachten basisscholen
 • Sensibiliseringsborden schoolomgeving (Vispluk/Groenstraat/Dennenlaan) + digitale snelheidsmeters/borden Kuiperstraat, Nieuwstraat, Molenstraat, Riemenstraat, Cardijnlaan aan Ann Minten
 • Voetgangersexamen en fietsexamen i.s.m. politiezone Neteland, Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV) en de basisscholen
 • Onze politiezone is de enige zone met een eigen Verkeerseducatief Centrum (VEC) waar alle scholen gebruik van maken. In plaats van een afbouw (elders) investeren we in 2021 nog extra daarin (renovatie verkeerspark)
 • Sensibilisering/educatieve pakketten voor leerlingen secundair onderwijs i.s.m. VSV (bv. Mobibus elk jaar op KVR-instituut)

ALGEMEEN: HANDHAVING

 • Pilootproject in de regio waarbij de wijkagenten mee gehuisvest werden in het gemeentehuis > gemeente neemt onthaal over waardoor er meer toezicht mogelijk is op straat (bv. schoolomgeving)
 • Plaatsing ANPR-camera’s: in overleg met Lille (N153), Herentals (N153), politiezone Turnhout (Berkelheide), Grobbendonk (Molenstraat). Ook ANPR op Heiken, Berkelheide, Molenbaan Noord, N153.
 • Verbod quads ingevoerd in bos- en natuurgebieden
 • ANPR-plan politiezone Neteland

INFRASTRUCTUUR: SCHOOLOMGEVINGEN

 • Heraanleg De Knipoog (Cardijnlaan)
 • Heraanleg Wervetuin (Van de Wervelaan)
 • Heraanleg Kardinaal Van Roey-instituut (Goorbergenlaan)
 • Kiss & Ride zones in Donchelei + Cardijnlaan + Dijkbaan ingevoerd
 • Aparte busstrook Donchelei
 • Heraanleg 2021-2023 van de andere schoolomgevingen (Lepelstraat/Duizendpoot, Thomas More, Goorbergenlaan Windekind)
 • Inzet van gemachtigde opzichters

INFRASTRUCTUUR: KNELPUNTEN WEGWERKEN DOOR HERAANLEG

 • In de dorpskernvernieuwing (straten centrum) werden systematisch ook altijd de knelpunten weggewerkt door een fundamentele heraanleg:
  • Ontmoedigen auto’s centrum: Kerkstraat weg versmald en bredere voetpaden
  • ardijnlaan autovrij gedeelte cf. project Schoolstraat
  • Heraanleg Markt: auto- en parkeervrij
  • Knelpunten pleintje Heikant (drie wegen bij mekaar) weggewerkt door heraanleg pleintje Heikant + invoering enkele rijrichting Molenstraat
  • Knelpunten aan Kerk weggewerkt door heraanleg plein Kerk en creatie van parkeerplaatsen achter de kerk (vooraan weggehaald)
  • Knelpunten Kempenlaan/Kuiperstraat weggewerkt door heraanleg pleintje Tip bocht scherper > minder uitnodigend voor snel verkeer + Guldenpad omgedraaid veiliger – beter zicht) / pleintje Spieke (enkele rijrichting ingevoerd)
  • Heraanleg zone rondom Carrefour / GB (aparte zone voor leveringen en extra beveiliging aan het kruispunt waar voorheen elk jaar meerdere ongevallen gebeurden)
 • De heraanleg van Lepelstraat/Hofeinde/Dijkbaan/Markt met verkeersplateaus start dit jaar nog en momenteel wordt een ontwerp gemaakt voor de Van de Wervelaan (i.s.m. buurt).
 • Voor de verbinding van Molenbaan richting Grobbendonk werd een wegversmalling geplaatst, een nieuw fietspad aangelegd aan de Zuiderbaan, een zone ’50 ingevoerd (vroeger 70) én een verbod ingevoerd voor zwaar verkeer. Met een ANPR-camera zal dat vanaf dit jaar volledig 24/24 en 7/7 worden gecontroleerd.