header afbeelding

ANPR-plan politiezone Neteland

Als pilootgemeente in het programma “Verkeersveilige gemeente” besloot het bestuur te investeren in duurzame infrastructuur om sluip- en snel verkeer tegen te gaan, te handhaven en te evalueren. Een basis daarvoor was de mobiliteitsstudie Middenkempen. Op 5 maart 2018 heeft de gemeenteraad het eindrapport en de actietabel van die studie unaniem goedgekeurd. Op 27 november 2019 werd er een aparte themabijeenkomst georganiseerd voor leden van de gemeenteraad en het mobiliteitsoverleg/politie/mobiliteitscommissie van Vorselaar. In de gemeenteraad op 30 juni 2020 werd het ANPR-plan (Automatic Number Plate Recognition) van de politiezone Neteland unaniem goedgekeurd: een slimme en permanente manier van bewaken van het snelheidsregime én de controle op/naleving van plaatselijk en toegelaten zwaar verkeer. Ook dat maakt deel uit van het totaalproject.

Het ANPR-plan omvat de plaatsing van vijf camera’s met automatische nummerplaatherkenning waarin deze techniek gebruikmaakt van optische herkenning om kentekenplaten te kunnen lezen op voertuigen. Deze beslissing is ook een gevolg van de mobiliteitsstudie Middenkempen (opgezet door de Provincie Antwerpen op vraag van alle gemeenten van de Middenkempen en ook unaniem goedgekeurd). Vorselaar wil daarin, samen met de buurgemeenten én regio Neteland, onverantwoord rijgedrag, verboden zwaar verkeer alsook doorgaand verkeer ontmoedigen, sensibiliseren én ook handhaven. In Info Vorselaar (zomer) publiceerden we er reeds een beleidsartikel over. Ook in Info Vorselaar (eind december) publiceerden we een uitgebreid artikel in Info Vorselaar.

mobiliteitsstudie

Op volgende trajecten zal er cameracontrole ingevoerd worden:

  • Moleneinde – Heirbaan (Vorselaar) – Pulsebaan (Wechelderzande): met camera op kruispunt Moleneinde/Molenbaan, aan Heirbaan (brug) én aan kruispunt Pulsebaan/Diamantstraat en Moereind (over de brug E34 richting Wechelderzande).
  • Vispluk – Heirbaan (Vorselaar) – Pulsebaan (Wechelderzande): met camera op Vispluk (ter hoogte van kruispunt), aan Heirbaan (brug) én kruispunt Pulsebaan/Diamantstraat (Wechelderzande).
  • Molenbaan (ter hoogte van begin bewoning) – via Heirbaan (Grobbendonk) richting Warme Handstraat (Grobbendonk/Pulle). Voor fietsers is er nu een apart fietspad via de Zuiderbaan.
  • Heiken ter hoogte van ijspiste Sport Vlaanderen: om zo de no-passzone ter hoogte van manege Soetemans op Heiken te bestendigen én ook het verkeer naar Hidrodoe te monitoren.
  • Ten oosten staat er al een camera op Berkelheide (grens met Lille) en eentje op de Poederleeseweg (grens met Poederlee). Op die gewestweg komt er nog een extra op grondgebied van Vorselaar.

De bedoeling van zo’n camera’s is om de rust en verkeersveiligheid in die zones terug te brengen: minder verkeer, minder snel verkeer en meer ruimte voor fietsgebruik, wat in coronatijden toch -terecht overigens- aan aandacht won. Anderzijds hebben de camera’s ook een meerwaarde om criminaliteit en inbraken in te dijken (en waar nodig ook op te lossen nadien).

Oorspronkelijk was in het voorstel van de studie, door de provincie én door de aangestelde studiebureaus Vectris en Stramien voorgesteld om een echte knip te maken op bijvoorbeeld de doorsteken naar Heirbaan/Autosnelweg E34 (bv. brug richting Wechelderzande). Na breed overleg en een aparte themazitting met de leden van het mobiliteitsoverleg en de gemeenteraad, én ook in overleg met het bestuur van Lille, Zandhoven, Grobbendonk en Herentals (en de respectievelijke politiezones) werd echter beslist om daar niet zo ver in te gaan. We zoeken hierin een evenwicht om enerzijds fundamenteel en structureel iets te doen aan een meer verkeersveilige woonomgeving met minder sluipverkeer … maar we denken ook aan het comfort van jou als bewoner en bijvoorbeeld landbouwers, die toch ook moeten kunnen doorsteken. De enige knip die dient te gebeuren, is gelegen op de Reebergen in Zandhoven. Er is een regeling voor o.a. plaatselijke landbouwvoertuigen, hulpdiensten en plaatselijke bewoners. Vraag je doorlaatvergunning aan.

Hetzelfde geldt voor Heiken waar rekening wordt gehouden met alle bewoners/houders van een vergunning om de no-pass-zone te passeren. Die worden integraal overgenomen in het nieuwe handhavingsinstrument met een camera. Specifiek voor Molenbaan is de controle op snelheid en het verbod op (doorgaand) zwaar verkeer van en naar Grobbendonk prioritair. De camera’s en de trajectcontrole maken dat ook sluitend waardoor elke overtreding ook zal worden geverbaliseerd. Er verandert dus niets aan de mobiliteitssituatie zelf maar de handhaving op het storende sluip- en té snel verkeer zal enorm toenemen waardoor er echt een gedragsverandering kan plaatsvinden.

In het kader van de camera’s op het traject Moleneinde-Heirbaan/E34 (ten noorden van Vorselaar) wordt er wel een knip gemaakt middenin Molenhei/Putakkerstraat, op het einde van Putakkerstraat (kruispunt met Klissenhoek) en middenin Klissenhoek (kruispunt met Niemandshoek). Daardoor worden die drie straten louter bestemmingsverkeer en passeert daar geen doorgaand verkeer meer. Tot slot wordt ook de doorgang richting Pulderbos/Zandhoven geknipt. Daar is dus geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Op die manier is de trajectcontrole in de hele zone tussen Vispluk/Moleneinde en Heirbaan (brug richting Wechelderzande) ook volledig sluitend. Het weggetje langs de autostrade is absoluut niet geschikt daarvoor. Het is een (uit de hand gelopen) gewoonte om langs daar door te steken. Er gebeurden al heel veel ongevallen in die zone en voor fietsers is het ook erg onveilig.

Heel wat partners en buurgemeenten participeren dus mee aan deze ingrepen:

  • Politiezone Neteland die het dossier van de camera’s beheert en ook de opvolging doet;
  • Gemeente Zandhoven sluit mee de doorgang langs Rommelzwaan (omdat daar veel sluikverkeer zat dat via Vorselaar-Noord een sluikroute nam);
  • Gemeente Lille (die mee de trajectcontrole en camerabewaking op hun grondgebied doortrekken);
  • Gemeente Grobbendonk (die de snelheid en verbod op zwaar vervoer aan Molenbaan mee afdekt via camera’s);
  • Stad Herentals die het plaatselijk verkeer op Heiken mee afdekt via camera’s.

De investeringen zullen gebeuren met behulp van een raamcontract dat we als politiezone Neteland kunnen gebruiken. De camera’s zijn deels al geplaatst en zullen grotendeels al in januari in werking zijn!

De aanpassingen aan de straten (knips aan weggetje naast E34 richting Pulderbos en de knips in Putakkerstraat/Molenhei/Klissenhoek) werden medio december 2020 doorgevoerd door onze technische dienst. Ze zullen definitief in werking treden vanaf 15 januari 2021. De no-pass-zone op Heiken richting Herentals en de 50 km/u + verbod op zwaar vervoer tussen Grobbendonk & Vorselaar waren al van toepassing en worden na plaatsing van de camera ook 24/24 en 7/7 gecontroleerd.

Deze inspanningen kosten veel centen en vragen ook wel terug een aanpassing van de bewoners … maar er komt daarmee wel rust, leefkwaliteit, trager verkeer en verkeersveiligheid in de plaats! Vele Vorselarenaren, buurtbewoners uit de hele regio waren vragende partij om sluikverkeer en zwaar vervoer in de dorpskernen te weren. Dat vraagt aanpassingen maar die zijn gestoeld op een duidelijke en gedragen visie die door de gemeenten, provincie, mobiliteitsdeskundigen & politie is uitgewerkt. Dit is bovendien ook een deel van een groot stappenplan waar op tal van vlakken de voordelen nog zullen blijken: minder extern verkeer door Vorselaar, minder snel verkeer, weren van al het zwaar vervoer tussen E34 en E313, 24/24 controle, meer veiligheid/minder ongevallen in de noordelijke zone van Vorselaar, meer fietsveiligheid, meer rust en leefbaarheid, veiligere kruispunten (bv. Klissenhoek, Putakkerstraat), meer en beter openbaar vervoer, …

Bedankt voor jullie medewerking.