header afbeelding

Geslachtswijziging

Als je de overtuiging hebt dat het geslacht vermeld op je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit, dan kan je een aanvraag indienen om je geslachtsregistratie te wijzigen.

Sinds 1 januari 2018 moet een transgender persoon niet meer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister. Ben je meerderjarig, dan kan je een verzoek indienen bij de dienst burgerlijke stand.

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtsregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring kunnen afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

De procedure bestaat uit twee stappen: de aangifte en de opmaak van de akte.

Aangifte

Je maakt een afspraak bij de dienst burgerlijke stand waar je woont en brengt je identiteitskaart mee.

Je overhandigt een eerste verklaring aan de dienst Burgerzaken van je gemeente waarin staat dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. In de verklaring bevestig je dat je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.

De gemeente bezorgt je een ontvangstbewijs en meer informatie over het verdere verloop van de procedure en de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing.

Binnen de drie dagen informeert de ambtenaar van de burgerlijke stand de procureur des Konings voor advies die binnen de 3 maanden advies geeft.

Opmaak van de akte

Je verschijnt een tweede keer voor de dienst Burgerzaken en bevestigt je eerste verklaring, minimum 3 en maximum 6 maanden na de aangifte. Je overhandigt een tweede verklaring die je eerdere overtuiging bevestigt. Met die verklaring bevestig je ook dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Daarna maakt de dienst Burgerzaken de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie op. Je krijgt een nieuw rijksregisternummer en na afspraak vragen we een nieuwe identiteitskaart aan.

Let op: ben je in het bezit van een geldig paspoort en ga je op reis vergeet niet om ook deze te laten vervangen.

Wat meebrengen:

Wijziging voornaam:

Indien je voornaam niet overeenstemt met je geslacht, kan je die tegelijkertijd laten wijzigen.  Hiervoor overhandig je 2 documenten: verzoek tot voornaamswijziging en verklaring op eer.

Voor deze procedure is de aanpassing gratis uitgezonderd de aanvraag van je identiteitskaart en rijbewijs.

Meer info: voornaamswijziging