header afbeelding

Duurzame gemeente

We werken samen aan onderstaande SDG’s. SDG= Sustainable Development Goals of in het Nederlands: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

SDG 1
SDG 4
SDG 7
SDG 10
SDG 13
SDG 16
SDG2
SDG 5
SDG 8
SDG 11
SDG 14
SDG 17
SDG 3
SDG 6
SDG 9
SDG 12
SDG 15
SDG 1

Geen armoede

Algemeen
SDG 1 wil armoede op nationaal vlak halveren tegen 2030. Het uiteindelijke doel is om armoede overal en in al haar vormen uit te roeien. Leven in armoede gaat veel verder dan een veel te krap budget. Vaak missen mensen in armoede allerlei kansen op een normaal en gezond leven: toegang tot goede scholen en andere basisbehoeften, gezonde voeding, een rijk sociaal leven, deelname aan beleid. 

Vorselaar
We bundelen SDG 1 ‘geen armoede’ en SDG 10 ‘ongelijkheid verminderen’. Enkele Vorselaarse initiatieven die aan deze SDG’s gekoppeld zijn: kinderarmoedefonds, een nieuw hulpfonds, samenwerking met welzijnsschakel ‘t Kiertje en het inzetten op vrijetijdsparticipatie en inclusie.

SDG 2

Geen honger

Algemeen
De strijd tegen honger richt haar pijlen voornamelijk op mensen in kwetsbare situaties zoals kinderen en mensen in armoede. Tegelijk richt ze zich op het bevorderen van duurzame landbouw. Zeker onder druk van klimaatverandering is het cruciaal om slim om te springen met voedselbronnen, -productie, -verdeling én -consumptie. Vooral in westerse landen is voedselverlies aan het einde van de voedselketen een thema dat hoog op de agenda hoort. Enkel zo kan iedereen, inclusief de toekomstige generaties, genieten van voldoende en kwalitatief voedsel.

Vorselaar

Inwoners in onze gemeente en bij uitbreiding onze regio hoeven gelukkig geen echte honger te lijden. In de sociale kruidenier (Kuiperstraat), kunnen sociaal kwetsbare groepen terecht voor aankopen aan verlaagde prijzen. In één beweging komt op die manier voedsel dat dreigt te vervallen, maar nog in perfecte staat is toch goed terecht. In de online shop van de Oxfam Wereldwinkel worden ook producten verkocht, waarvan de opbrengsten onder de juiste mensen verdeeld worden, volgens de principes van de eerlijke handel.
Vorselaar is ook een landbouwgemeente. Meer en meer zoeken onze landbouwers naar manieren om water bij te houden, experimenteren ze met klimaat-aangepaste gewassen en gaan ze op zoek naar manieren om via de korte keten te verkopen aan de consument.

Het meest in het oog springende initiatief rond duurzaam voedsel noteerden we bij het begin van de coronacrisis toen Jolien en Pieter van restaurant De Wingerd aan de slag gingen met de inhoud van overvolle diepvriezers van horecaleveranciers. Met het initiatief ‘Feed the nurses’ kookten ze wekenlang voor het personeel van ziekenhuizen. Zo werd het voedsel gered van de afvalcontainers en werd het ziekenhuispersoneel culinair verwend tijdens hun harde inspanningen.

SDG 3

Goede gezondheid en welzijn

Algemeen
SDG 3 wil tegen 2030 voor alle leeftijden een goede gezondheid verzekeren en welzijn promoten.

Binnen deze doelstelling is er aandacht voor zowel fysiek als mentaal welzijn. Daarnaast moet actie resulteren in minder verkeersdoden en minder overmatig drank- en druggebruik. VVSG wil bovendien een integrale benadering van gezondheidsbeleid stimuleren. Je kan dit thema immers niet los zien van hoe je beleid voert rond energie, armoede, klimaat, jeugd, onderwijs, vrije tijd en ongelijkheid. Voor een duurzaam resultaat is het daarom erg belangrijk om vakoverschrijdend te werken.

Vorselaar
Ook in Vorselaar en op niveau van Neteland werken we sterk mee aan deze SDG. We hebben recent een nieuwe medewerker aangeworven op lokaal gezondheidspreventiebeleid. We organiseren in 2021 samen met de scholen, het dienstencentrum en de dienst welzijn enkele nieuwe gezondheidscampagnes. Er komt in 2021 alvast het programma ‘Generatie rookvrij’ en we doen ook mee aan ‘Tournée Minerale’. Er is sinds dit jaar een praatgroep in Vorselaar waar ervaringen over drug- en alcoholproblemen aan bod komen. Er is dan ook een uitgebreid verslavingsbeleid binnen Neteland.

Volgend jaar start ook de nieuwe multidisciplinaire groeps-gezondheids-praktijk ‘Pioen’ in de Lepelstraat. Je herinnert je misschien ook nog de boodschappen op de Vorselaarse winkeletalages over mentale veerkracht. Ook dit was één van de vele acties die kadert in deze SDG. Ook hebben we een eigen bewegingscoach, Aurelie Dejonghe. Aarzel niet, vraag een verwijsbrief aan je huisarts en hop, naar een actiever leven!

SDG4

Kwaliteitsonderwijs

Algemeen
SDG 4 wil dat tegen 2030 alle jongeren en een groot aantal volwassenen kunnen lezen, schrijven en rekenen. Ook wil ze levenslang leren voor iedereen bevorderen.

Mensenrechten zijn niet los te zien van het recht op onderwijs. Toch heeft één kind op zes in ontwikkelingslanden geen toegang tot basisonderwijs. Voor adolescenten ligt het aantal inschrijvingen wereldwijd nog lager, in het bijzonder voor meisjes. Wereldwijd zijn 781 miljoen volwassenen analfabeet; twee derde van hen zijn vrouwen. Toegang tot onderwijs is nochtans een essentiële voorwaarde om duurzame ontwikkeling te verzekeren voor de komende generaties. Naast basisvaardigheden wil deze doelstelling het ontwikkelen van brede scholen aanmoedigen waarbij ouders betrokken worden en er kwalitatieve voor- en naschoolse zorg is.

Vorselaar

Vorselaar onderwijsdorp
3 kleuterscholen, 2 lagere scholen, 1 middelbare school,  1 hogeschool , deeltijds kunstonderwijs , avondonderwijs… er zijn weinig Vlaamse gemeenten waar het onderwijsaanbod per inwoner zo groot is als in onderwijsdorp Vorselaar. Naast het aantal scholen is de kwaliteit van ons onderwijs minstens even belangrijk en volgens een onderzoek van de Vlaamse overheid scoort Vorselaar ook daar uitstekend (nummer 1 in Vlaanderen). Vorselaar zet middelen in op een flankerend onderwijsbeleid en financiert daarmee acties inzake mobiliteit, holebi/gelijke kansen, IT, solidariteit, gezonde voeding en beweging …

Onderwijs voor iedereen
Ook kwetsbare jongeren of kinderen met leermoeilijkheden krijgen in onze scholen professionele begeleiding. De oprichting van de zomerscholen (bv. 2020 en 2021) dienen om de leerachterstand bij de meest kwetsbare jongeren te beperken.

Levenslang leren
Onderwijs of vorming stopt niet bij het verlaten van een Vorselaarse schoolpoort. Een diploma is zeker een mooie start maar geen garantie voor een zorgeloos traject op de arbeidsmarkt. Levenslang leren is minstens even belangrijk geworden en ook daar speelt Vorselaar haar rol.

Wist je dat:

…door de Vlaamse overheid aan Neteland 295.289,86 euro aan middelen zijn toegekend voor de oprichting van een STEM-partnerschap Neteland. Met deze academie wil Vorselaar de jeugd laten kennismaken met (en prikkelen voor) STEM: science, technology, engineering & mathematics. Daarin wordt samengewerkt met ondernemers, VOKA, Natuur & Wetenschap, Thomas More & Hidrodoe.

…Digipunt al een lange traditie heeft in Vorselaar. Deze organisatie wil de digitale kloof verkleinen en je kan er terecht voor opleidingen in computergebruik.

…met de oprichting van de leerschool in 1820 voor het eerst in deze regio jonge meisjes toegang kregen tot het onderwijs en dat de oplichters van de congregatie deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling 200 jaar geleden al waarmaakten.

SDG 5

Gendergelijkheid

Algemeen
SDG 5 wil tegen 2030 gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes bereiken. Ook wil SDG 5 alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes uitbannen.

In driekwart van alle landen zijn mannen en vrouwen gelijk voor de grondwet; de praktijk ziet er ook bij ons anders uit. Discriminatie blijft vaak bestaan in de vorm van tradities, stereotypen, sociale normen en soms zelfs in wetten en officieel beleid. Vrouwen en meisjes krijgen veel vaker dan mannen te maken met fysiek of seksueel geweld. Ook nemen vrouwen in verhouding tot mannen minder deel aan openbaar leven en nemen ze minder leidinggevende posities op. Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk.

Vorselaar

Vorselaar wil alle inwoners de kans geven om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ontwrichting, vervreemding en ontworteling van bepaalde groepen komt ook hier in onze gemeente voor. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen. Soms is extra ondersteuning voor bv. sociaal kwetsbare inwoners nodig. Onze sociale diensten maken werk van een inclusieve gemeente, waar elke burger een waardige plek hoort te hebben.  Ook het verenigingsleven speelt een belangrijke rol bij de integratie van de sociaal kwetsbare burgers en op de buitenschoolse kinderopvang wordt erover gewaakt dat ook jongeren met een beperking aan bod kunnen komen. Dienstencentrum Sprankel! is een thuishaven voor heel wat alleenstaanden en senioren, anderstaligen leren er via praatgroepen de Nederlandse taal aan, bij Digidak worden burgers wegwijs gemaakt in de digitale maatschappij en op het vrijetijds-platform heeft bijvoorbeeld de Blindenraad een vast plekje.

Wist je dat?

… dat er in onze gemeente opvallend meer vrouwen dan mannen tewerkgesteld zijn.

Dit komt omdat 2 grote werkgevers op ons grondgebied, zijnde de gemeente en de scholengemeenschap opmerkelijk meer vrouwen dan mannen tewerkstellen.

… dat er in de Mgr. Donchelei aan het KVRI een regenboog-zebrapad is aangelegd. Het is een symbolische maar belangrijke ondersteuning voor de Holebi-gemeenschap. Er is ook een actie PAARS ism KVRi die jongeren meer begrip en bewustzijn bijbrengt daarover.

… dat in de gemeenteraad en het Bijzonder Comité samen 26 mandatarissen zetelen waarvan 13 dames en 13 heren. In onze administratie is het volledige managementteam samengesteld uit vrouwen.

SDG 6

Schoon water en sanitair

Algemeen

SDG 6 wil toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitatie verzekeren voor iedereen.

Toegang tot schoon water is essentieel voor duurzame ontwikkeling. Drinkbaar water en sanitair hebben invloed op de gezondheid van elke mens. Sterker, het is een voorwaarde voor sociale welvaart en economische groei. Anticiperen op de voorspelde droogte en verwoestijning is daarom levensnoodzakelijk. Ook moet elke bedreiging in de vorm van ernstige vervuiling van ons grondwater worden aangepakt. Hoewel wij niet voortdurend worden geconfronteerd met waterschaarste omdat we de kraan maar moeten opendraaien, heeft België geen grote voorraad drinkwater en is de uitdaging ook bij ons reëel.

Vorselaar

De kwaliteit van het oppervlaktewater, de droogte, de overstromingen, de lage grondwaterstanden, de klimaatverandering …de uitdagingen zijn enorm en de tijd dringt. Water wordt het nieuwe goud genoemd en er zijn goede argumenten om op alle bestuursniveaus werk te maken van een duidelijke visie en een geïntegreerd droogte- en basishemelwaterplan. Vorselaar was de eerste gemeente met zo’n geïntegreerd plan in de regio.

Samen met partners zoals rioolbeheerders Pidpa en Aquafin hebben onze gemeentelijke diensten een grondige analyse gemaakt van het Vorselaars grondgebied en 18 deelzones gedefinieerd. Ontharding en infiltratie zijn een rode draad. Hemelwater en afvalwater zullen waar mogelijk verder gescheiden worden, en volgens “de ladder van Lansink” gaan we in die volgorde voor ontharding, hergebruik, infiltratie en tenslotte buffering en vertraagd afvoeren van het kostbaar water.

Wist je dat

… de gemeente dankzij het plan toetreedt tot de Vlaamse Blue Deal en zo vanaf 2024 aanspraak kan maken op belangrijke Vlaamse subsidies?

… Vorselaar een pilootgemeente was in Vlaanderen inzake ontharding (eerste generatie proeftuinen) en daarvoor een subsidie van 250.000 euro kreeg van de Vlaamse overheid?

… bij de heraanleg van het Marktplein een ondergronds bufferbekken voor hemelwater zal worden aangelegd en dat dit water zal hergebruikt worden door bv. de scholen?

… de speelplaats van de scholen systematisch onthard worden (bv. gemeenteschool De Knipoog april 2021, speelplaats van KVRi zomer 2021, Windekind en Duizendpoot)?

… de vallei van Aa / Kleine Nete (Graafweide-Schupleer) wordt heringericht om op een natuurlijke manier nog meer water te kunnen stockeren? … bij elke vergunningsaanvraag ook een extra waterbeheersingstoets gebeurt waarbij beoordeeld wordt of er geen negatieve impact is op het watersysteem?

SDG 7

Betaalbare en duurzame energie

Algemeen
SDG 7 wil toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie verzekeren voor iedereen.

Wereldwijd heeft energiegebruik een belangrijke invloed op de klimaatverandering; het is verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de uitstoot van broeikasgassen. Daar tegenover staat dat voedselproductie en andere menselijke activiteit niet mogelijk zijn zonder energiegebruik. Terwijl de wereldbevolking blijft groeien, blijft ook de globale economie afhankelijk van fossiele brandstoffen. De verhoogde vraag kan dus enkel resulteren in een verhoogde bedreiging van onze gezondheid en levenskwaliteit. Hernieuwbare energie en inzetten op energie-efficiëntie bieden een uitweg.

Vorselaar
Met de deelname aan het Burgemeesterconvenant en Klimaatplan tonen Vorselaar en ook andere gemeenten lokaal engagement voor een beter klimaat. Er is het doorgedreven hemelwaterplan, boeren plaatsen met steun van ‘boerennatuur’ stuwtjes in hun grachten, de straatverlichting werd herbekeken, er is de energie neutrale modelwoning Huis Van Bockstal en ook de samenwerking  met netbeheerder Fluvius zorgt voor een energiezorgplan voor onze gebouwen. Het zijn maar enkele voorbeelden van wat er in Vorselaar gebeurt.  

SDG 8

Waardig werk en economische groei

Algemeen
SDG 8 wil aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen bevorderen.
Tegen 2030 moeten we ervoor zorgen dat alle vrouwen en alle mannen, ook jongeren en mensen met een handicap, kans hebben op veilig en waardig werk inclusief gelijkwaardig loon naar werk. Om dit te bereiken, is een hogere economische productiviteit nodig. Tegelijk mag economische groei niet langer een van de oorzaken zijn van milieuvervuiling. Daarnaast streeft SDG 8 naar de afschaffing van dwangarbeid, het uitbannen van kinderarbeid en de eliminatie van slavernij en mensenhandel.

Vorselaar
Ook in Vorselaar werken we samen aan deze SDG. De Wereldwinkel werkt in Vorselaar nu online en met een afhaalpunt. Via vroegere PWA (nu ‘Wijkwerken’) worden heel wat mensen ingezet en er is binnen Neteland ook een tewerkstellingsdienst (activeringsdienst). Er zijn tot slot ook heel wat initiatieven in de sociale of diensteneconomie: bv. Boskat (groenbeheer) en Contenti (ons strijkatelier in de Veldstraat), Kaliber (vroegere Zuid-Kempische Werkplaatsen), ’t Werk (chocolade), …

SDG 9

Industrie, innovatie en infrastructuur

Algemeen
SDG 9 wil veerkrachtige infrastructuur bouwen, inclusieve en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie stimuleren.

Technologische vooruitgang en innovatie kan duurzame oplossingen bieden voor economische en ecologische uitdagingen en milieuproblemen. De situatie in onze maatschappij situeert zich voornamelijk op het vlak van kwaliteit: de huidige infrastructuur en industrie is vaak niet duurzaam. Met milieurichtlijnen en nieuwe technologieën probeert de EU de negatieve impact om te buigen. Doel is om economische groei met een duurzaam milieu te combineren.

Vorselaar

De gemeente werkt planmatig aan een efficiënte en duurzame infrastructuur. Er zijn heel wat gebouwen, wegen, leidingen, grachten of rioleringen in beheer van de gemeente. Hiervoor rekent de gemeente op onze technische dienst die uitstekend werk levert en bovenlokale partners zoals Fluvius, Aquafin, Pidpa of IOK zorgend voor expertise.

Wist je dat
… de gemeente samen met IOK een grotere bedrijvenzone (3,8 ha) gaat ontwikkelen op het Sassenhout? Kleine lokale bedrijven kunnen zich daar ontwikkelen op een goed uitgeruste en bereikbare site.

… de fiets- en wandelknooppunten onderhouden worden door de “Routedokters” van de provincie en dat er hiervoor een meldpunt is

… dat de gemeente zal zorgen voor een gebouw dat bestemd en ingericht wordt voor een moderne, medische groeps-eerstelijnspraktijk, PIOEN genaamd (innovatieve, preventieve praktijk – pilot voor de overheid).

… in Vorselaar op het einde van de legislatuur een rioleringsgraad van 93% zal hebben en daardoor aan de top van Vlaanderen staat.

… door de hoge rioleringsgraad er meer kans is op overstort en dat daarom het pompstation aan de Dijkbaan zal aangepast worden?

… dat autodelen een belangrijk onderdeel van de nieuwe mobiliteit wordt en dat bij grote bouwprojecten autodeel-plaatsen zullen voorzien worden (nu al 6 elektrische deelauto’s voorzien!)?

… dat de gemeente, waar mogelijk, trage wegen en doorsteekjes aanlegt en dat het nieuwe padje langs huis Van Bockstal of het nieuwe gemeentepark hier mooie voorbeelden van zijn?

SDG 10

Ongelijkheid verminderen

Algemeen
SDG 10 wil ongelijkheid in en tussen landen terugdringen. Terwijl een kleine groep mensen een groot deel van de rijkdom bezit, leeft een groot deel van de wereldbevolking nog steeds in armoede. SDG 10 streeft ernaar om tegen 2030 de sociale, economische en politieke integratie van iedereen te bevorderen en hun gelijke kansen te verzekeren, ongeacht wie ze zijn.

We bundelen SDG 1 ‘geen armoede’ en SDG 10 ‘ongelijkheid verminderen’. Enkele Vorselaarse initiatieven die aan deze SDG’s gekoppeld zijn: kinderarmoedefonds, een nieuw hulpfonds, samenwerking met welzijnsschakel ‘t Kiertje en het inzetten op vrijetijdsparticipatie en inclusie.

Vorselaar
We bundelen SDG 1 ‘geen armoede’ en SDG 10 ‘ongelijkheid verminderen’. Enkele Vorselaarse initiatieven die aan deze SDG’s gekoppeld zijn: kinderarmoedefonds, een nieuw hulpfonds, samenwerking met welzijnsschakel ‘t Kiertje en het inzetten op vrijetijdsparticipatie en inclusie.

SDG 11

Duurzame steden en gemeenschappen

Algemeen
SDG 11 wil steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.

Steden en gemeenschappen groeien in een razend tempo. Dat zorgt voor enorme druk op de leefomgeving, huisvesting, verkeersstromen, de publieke gezondheid, de voorraad zoet water en afvalverwerking. Zomaar tegemoet komen aan de verhoogde vraag staat gelijk aan een reële en negatieve impact op milieu en klimaatverandering. De steden en gemeenschappen van de toekomst staan met andere woorden voor gigantische uitdagingen: om duurzame ontwikkeling te realiseren is het essentieel dat de steden en gemeenschappen inclusief, veilig en duurzaam te werk gaan.

Vorselaar
Dit jaar namen we de kaap van 8000 inwoners. Vorselaar blijft een kleine landelijke gemeente met veel open ruimte en van overbevolking is nog lang geen sprake.
Toch ontsnapt ook onze gemeente niet aan de problematiek van waterschaarste, mobiliteitsdruk, zwerfvuil of andere bezorgdheden uit deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling.

We blijven als kleine gemeente alert en we sturen bij waar we kunnen.

Wonen
Vorselaar werkt al decenia lang samen met huisvestingsmaatschappijen zoals LeefGoed om duurzame, betaalbare en comfortabele woningen aan te bieden. Ook de ordening van de openbare ruimte met aandacht voor gemeenschappelijke groene pleintjes of gemeenschappelijke tuintjes past in deze SDG.

Wist je dat onlangs huis Van Bockstal op de Markt, met 6 sociale, gerenoveerde, energie neutrale woningen in gebruik is genomen.

Mobiliteit
De installatie van de knip heeft het debat over duurzame mobiliteit aangewakkerd. We begrijpen dat verplaatsingen met de wagen comfortabel zijn maar een nieuwe manier van verplaatsen is onvermijdelijk geworden.

Het STOP principe, waarbij Stappen, Trappen en Openbaar vervoer voorrang krijgen op Personenwagens zal noodgedwongen de leidraad worden voor duurzame mobiliteitsingrepen.

Wist je dat Vorselaar aan een voetgangerscirkel werkt?  Een wandelroute in het centrum die minder mobiele mensen veilig laat shoppen.

Cultureel en natuurlijk erfgoed veiligstellen
Het natuurlijk landschap en onze erfgoedpareltjes zoals het kasteeldomein of het klooster, we zijn er trots op en ze maken onze gemeente aantrekkelijk voor toeristen en recreanten.

Wist je dat we van onze Schranshoeve en het domein errond een publiek toegankelijke “erfgoedsite” gaan maken?

Afvalbeheer
Met onze afvalmeters en peters, onze zwerfvuilcamera’s, de tarifering waarbij restafval zwaarder aangerekend wordt dan gesorteerd afval zetten we samen met IOK in op sensibilisering en handhaving.

Wist je dat vanaf maart 2021 alle plastic verpakkingen in de nieuwe blauwe PMD-zak mogen?

Waterhuishouding
De verstoring van het klimaat zorgt voor watertekort, droogte en overstromingen.

Rioleringswerken met de verplichte scheiding van afvalwater en hemelwater, de aanleg van wadi’s, de instandhouding van de natte natuur aan het Schupleer, de uitbreiding van het pompstation aan de Dijkbaan, de stuwtjes in de grachten bij onze landbouwers, het gemeentelijk globaal hemelwaterplan. Allemaal initiatieven om de waterstress-index te verbeteren.  

Wist je dat de stand van het grondwater, een belangrijke bron voor ons drinkwater, zelfs na de overvloedige regen- en sneeuwval van de jongste maanden, ook in Vorselaar nog veel te laag is?

SDG 12

Verantwoorde consumptie en productie

Algemeen
Als we de huidige levenswijze van de Westerse landen aanhouden, zullen we tegen 2050 grondstoffen voor drie planeten nodig hebben. We moeten dus ‘meer doen, met minder’. Zo moeten de enorme afvalstromen die onze consumptiemaatschappij produceert, op een ecologisch verantwoorde manier worden beheerd en geherwaardeerd. Ook moeten we erin slagen om het voedsel dat we produceren daadwerkelijk te consumeren en niet te verspillen.

Vorselaar
Dat de wereldwinkel van Vorselaar verantwoorde voedselproductie heel belangrijk vindt, is wel duidelijk. Maar Vorselaar telt nog meer duurzame voedselhelden of ondernemers. Zo heeft restaurant De Wingerd bij het begin van de coronacrisis een bijzonder initiatief genomen (‘Feed the nurses’) door voorraden te gebruiken om te koken voor het zorgpersoneel. Niet alleen een mooi gebaar, maar ook een schoolvoorbeeld van duurzame omgang met voedsel. 
Ook Ann De Schrijver van ‘Boeren en Buren’ brengt wekelijks consumenten en producenten samen op het Zegbroek. Veel korter kan de voedselketen niet zijn. De Schranshoeve kiest bewust voor streekproducten met onder meer honing uit Vorselaar. Jolien & Pieter, Greet & Maxime en Ann: enkele culinaire helden die duurzaam voedsel in de praktijk brengen.

Silke Dankers sluit de rij. Deze duurzame heldin is onlangs gestart met de ecologische webshop ‘Mixua’ waar ze no-nonsense verzorgingsproducten verkoopt. 

SDG 13

Klimaatactie

Algemeen
Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging. Iedereen kan de impact ervan ondervinden, of het nu gaat om weerpatronen, de zeespiegel of om extreme weersverschijnselen. De uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten versnellen de klimaatverandering en blijven nog stijgen. Er wordt geschat dat de schade van natuurrampen elk jaar honderden miljarden euro kost. Deze uitdaging moet met andere woorden hoogdringend en grensoverschrijdend worden aangepakt.

Vorselaar
Met de deelname aan het Burgemeesterconvenant en Klimaatplan tonen Vorselaar en ook andere gemeenten lokaal engagement voor een beter klimaat. Er is het doorgedreven hemelwaterplan, boeren plaatsen met steun van ‘boerennatuur’ stuwtjes in hun grachten, de straatverlichting werd herbekeken, er is de energie neutrale modelwoning Huis Van Bockstal en ook de samenwerking  met netbeheerder Fluvius zorgt voor een energiezorgplan voor onze gebouwen. Het zijn maar enkele voorbeelden van wat er in Vorselaar gebeurt.  

SDG 14

Leven in het water

Algemeen
SDG 14 ijvert voor behoud, herstel en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen.

Verontreiniging van de zee is een enorme plaag voor het milieu. De verandering van waterkwaliteit kan leiden tot een verlies aan biodiversiteit, gezondheidsrisico’s voor de mens en kan activiteiten op zee belemmeren. Overbevissing is een andere bedreiging. Niet alleen resulteert dat in een significante vermindering van zowel aantal vissen als soorten vis en zeezoogdieren, ook leidt het slechte beheer van de visserijen tot een verspilling van naar schatting 50 miljard dollar per jaar.

Vorselaar

In onze gemeente wordt zoals het hoort behoedzaam omgegaan met water. Er werd een uitgebreid hemelwaterplan voorgesteld. Water moet zoveel mogelijk ter plaatse infiltreren en niet naar de zee wegstromen. Op die manier blijft het grondwater op peil en hoeven we ons geen zorgen te maken over een mogelijk drinkwatertekort.  Ontharden waar mogelijk, de aanleg van wadi’s, uitgebreide rioleringswerken, de scheiding van hemelwater en afvalwater, vergroenen van buurten en pleintjes, al deze maatregelen helpen bij het terugdringen van een mogelijk watertekort.

Voldoende water is één zaak maar ook de kwaliteit van water is belangrijk.

Met een teeltvrije zone van 1m naast de waterlopen en een mest- en pesticiden strook van vijf meter zorgen onze landbouwers mee ervoor dat het water in onze waterlopen schoon blijft.

SDG 15

Leven op het land

Algemeen
SDG 15 wil het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland beschermen, herstellen en bevorderen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming bestrijden, landdegradatie stoppen en het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen.

De aarde is onze habitat. Ze geeft ons leven, voedsel en bescherming. Toch vergeten we haar vaak te verzorgen: Door ontbossing en stroperij neemt niet alleen onze beschikbare landbouwgrond maar ook de biodiversiteit in ijltempo af. De klimaatverandering en de daaruit voortkomende woestijnvorming, droogte en overstromingen bedreigen bovendien onze ecosystemen en het voortbestaan van verschillende diersoorten. Dicht bij huis kan de druk van bebouwing en industrialisering wegen op openbare bossen, recreatiemogelijkheden, wandelwegen, inheemse soorten, e.d…

Vorselaar
De Lovenhoek en het Schupleer zijn twee natuurgebieden waar we trots op zijn. Het is er een plezier om er te wandelen maar de gebieden zijn ecologisch bijzonder waardevol. Ze zorgen voor biodiversiteit en ecologisch waardevolle verbindingen. Zeldzame plant- en diersoorten krijgen door de goede zorgen van de vrijwilligers van Natuurpunt terug kansen om te overleven. De gemeente gaat ook aan de slag met buurgemeente Grobbendonk om samen nog meer landschappen met elkaar te verbinden.

SDG 16

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Algemeen
SDG 16 wil vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorderen, toegang tot justitie verzekeren en transparante overheidsinstellingen uitbouwen.

Heel wat regio’s in de wereld blijven vandaag gekenmerkt door instabiliteit en conflicten. Wereldwijd worden mensen uitgebuit, mishandeld, verhandeld, gemarteld, met geweld gedood. Door bronnen van geweld aan te pakken en de illegale geldstromen, wapenhandel en corruptie tegen 2030 aanzienlijk te verminderen wil SDG 16 daaraan een einde stellen. Daarnaast zijn efficiënte en transparante besturen met oog voor burgerparticipatie essentieel.

Vorselaar

Al meer dan 75 jaar is onze regio oorlogsvrij en het is belangrijk dat we hier als gemeente elk jaar opnieuw aandacht aan schenken met een plechtigheid op de Markt. Dat gebeurt systematisch bij Wapenstilstand en diverse publicaties, tentoonstellingen en acties omtrent oorlog & vrede. In de scholen werkt gewerkt met educatief materiaal van de vzw Zinloos Geweld.

In een democratie heeft iedereen het recht/plicht om te stemmen maar ook geïnformeerd worden en participeren is een recht. Via onze website en sociale media of het gemeentelijk informatieblad kom je te weten wat er reilt en zeilt in onze gemeente. Sinds deze legislatuur is er een aparte rubriek met meer beleidsinformatie. Ook op de website is een portaal gemaakt met beleid & projecten.

Sinds het begin van deze legislatuur hebben we van formele adviesraden laagdrempelige werkgroepen gemaakt waar elke geïnteresseerde inwoner zich voor kan aanmelden. Er werden ook verschillende nieuwe werkgroepen opgericht: bv. landbouw, horeca, buurtenoverleg. Er wordt ook nagedacht over een burgerkabinet. Inspraak en participatie staat altijd hoog op de agenda (zie ook trajecten met Vormingplus/Avansa, bureau PLOT, Vorselaar breekt uit, inspraaktrajecten bij Marktplein, enz.). Die visie en engagementen werden gevat in een formeel participatiereglement, het eerste ooit in Vorselaar.

SDG 17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Algemeen
SDG 17 wil de implementatiemiddelen versterken en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling revitaliseren.

Meer dan ooit is de wereld onderling verbonden. Door het verder bevorderen van internationale handel en de export van ontwikkelingslanden, kunnen we een open en fair mondiaal handelssysteem bereiken. Mits toepassing van moderne technologie, wetenschap en innovatie kunnen we Noord-Zuid en Zuid-Zuid-samenwerking verbeteren. Verder is samenwerken met ontwikkelingslanden aan schuldbeheer en investeringen van vitaal belang om duurzame ontwikkeling te bereiken.

Vorselaar

De 17 SDG-’s zijn een project van de Verenigde Naties die onze gemeente met een vertaalslag inpast in een dagelijks lokaal beleid. Om deze doelstellingen te verwezenlijken werkt de gemeente, volgens het principe van SDG17, samen met buurgemeenten, bovenlokale partners, verenigingen, bedrijven maar vooral met veel vrijwilligers en lokale inwoners. Onze duurzame helden zijn de dragers, het uithangbord en de inspiratie voor nieuwe initiatieven. Zij zorgen ervoor dat het vuur niet uitdooft en dat nieuwe helden zich telkens opnieuw aanmelden of worden voorgedragen.

Wist je dat

… er het voorbije door de bevolking 17 duurzame helden werden voorgedragen?

… Vorselaar deel uitmaakt van een tientallen samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Vorselaar stuurt zelf in die intergemeentelijke samenwerking met de oprichting van Kempens Karakter en Neteland. In Vlaanderen is Neteland één van de voorbeeldstellende pilootregio’s.

… dat er in Neteland een STEM-partnerschap is uitgewerkt waarbij ondernemers, Hidrodoe, Natuur & Wetenschap, Thomas More, onderwijs en lokale besturen elkaar gevonden hebben om STEM-academie in te richten?