header afbeelding

Kopen, huren en verhuren

Vastgoedinformatie voor kopen/verkopen van een huis

Vooraleer je een perceel of een woning koopt, moet je jezelf goed informeren. Maak zeker een afspraak bij de dienst ruimtelijke ordening. Elke kandidaat-koper moet zich de vraag stellen of het gebouw of de woning wel vergund is en wat de mogelijkheden zijn. Elke woning heeft bovendien een bestemming en functie die niet zomaar te wijzigen vallen. 

Reeds sinds het begin van de stedenbouwwetgeving in 1962 is het bouwen en verbouwen van constructies vergunningsplichtig. In 1984 werden voor de eerste maal sommige gebruikswijzigingen vergunningsplichtig gemaakt, zelfs indien hiervoor geen werken dienen uitgevoerd te worden. Ook het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw werd vergunningsplichtig, waardoor elke nieuwe inschrijving of bewoning in een onvergunde woongelegenheid sinds 1984 in strijd is met de wetgeving inzake ruimtelijke ordening. Elke nieuwe inschrijving in een onvergunde woongelegenheid wordt doorgegeven aan politiezone Neteland, die telkens ter plaatse zal komen om een proces-verbaal op te maken waarin de overtreding van de illegale bewoning vastgesteld wordt. 

Nieuwe bewoners die zich, na afspraak, op de dienst bevolking aanmelden om zich in te schrijven in een onvergunde woongelegenheid worden vooraf duidelijk geïnformeerd zodat zij zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen. Voor de mensen die al langer in een onvergunde woongelegenheid wonen, verandert er niet meteen iets. Aan de eigenaars raden wij wel aan om nu al op zoek te gaan naar oplossingen, bv. door een regularisatie aan te vragen indien mogelijk of door geen nieuwe verhuring te voorzien en het gebouw te herstellen in zijn oorspronkelijke vergunde staat.

Conformiteitsattest en woningonderzoeken

Als je als verhuurder wil nagaan of de woning of de kamer die je verhuurt, voldoet aan de huidige woonkwaliteitsnormen, kan je een conformiteitsonderzoek aanvragen. Als de woning/kamer conform is aan de geldende normen, legt de gemeente dit vast in een conformiteitsattest. Het conformiteitsattest is 10 jaar geldig en is gebouwgebonden. Als evenwel uit het kwaliteitsonderzoek blijkt dat de woning/kamer ongeschikt of onbewoonbaar is, kan je als eigenaar een boete krijgen, tenzij je onmiddellijk de nodige herstellingen aan de woning/kamer uitvoert.

Ook huurders die een ongezonde of bouwvallige woning voorgeschoteld krijgen, kunnen zich beroepen op een woningonderzoek. Daarmee wil de Vlaamse gemeenschap, en ook de gemeente, huisjesmelkerij tegengaan. Het verhuurde goed moet immers steeds beantwoorden aan elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Bij klachten kan je ook altijd terecht bij de huurdersbond.

Meer info over het conformiteitsattest.

Spelregels huren/verhuren

De spelregels voor huren en verhuren liggen vast in de huurwet. De verhuurder is bv. verplicht de prijs van de huur en de huurlasten te vermelden in zijn publiciteit, affiches tot te huurstelling en in elke officiële of publieke mededeling. 

Meldpunt discriminatie op de huurmarkt

Ben je op zoek naar een huurwoning en heb je al een aantal keer het deksel op je neus gekregen? Had je daarbij de indruk dat je onterecht werd afgewezen omwille van bv. je huidskleur of omdat je van een uitkering leeft? Dan werd je mogelijk gediscrimineerd. Een verhuurder heeft het recht om te kiezen aan wie hij zijn woning verhuurt, maar hij moet zich daarvoor baseren op objectieve factoren. Discriminatie mag daar dus nooit een rol in spelen. 

Discriminatie?

Kort gezegd kan je spreken van discriminatie wanneer je in een vergelijkbare situatie minder goed behandeld wordt vanwege bijvoorbeeld je geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, huidskleur, geloof of levensbeschouwing, gezondheidstoestand of handicap. Mensen achteruitstellen of zelfs uitsluiten op basis van dergelijke eigenschappen is bij wet verboden in Vlaanderen.

Meldpunt

Word je als huurder geweigerd en twijfel je of alles wel correct verlopen is, dan kan je dat melden bij het Vlaams Mensenrechteninstituut. Die organisatie is vrij recent opgericht, biedt gratis eerstelijnsbijstand en kan ook bemiddeling opstarten. Als bemiddeling niet tot een resultaat leidt, kan het Vlaams Mensenrechteninstituut met jouw toestemming het dossier aan de geschillenkamer bezorgen. Meer informatie vind je op www.vlaamsmensenrechteninstituut.be.

Heb je geen toegang tot het internet of heb je hulp nodig bij het invullen van de melding? Dan kan je dat melden via het de sociale dienst (014 50 00 21 of ocmw@vorselaar.be). De medewerker helpt je dan op weg bij het invullen van het meldingsformulier.

Minimale kwaliteitsnormen van een huurwoning

Ziezo-brochure voor sociale huurders

Mijn raam is kapot, mijn boiler maakt een raar geluid, het huis heeft dringend een verfbeurt nodig… maar wie moet dit in orde maken én wie gaat dat betalen? Zit je met vragen over de herstellingen en het onderhoud van je woning? De provincie heeft het antwoord op al deze vragen gebundeld in het handig boekje ‘Ziezo’. Je kan deze publicatie downloaden via de provinciale website.

Webinar ‘Slim verhuren’

Op donderdagavond 9 december 2021 organiseerde Kempens Woonplatform (IOK) het webinar ‘Slim verhuren’. Dit webinar werd uitgewerkt voor 25 Kempense steden en gemeenten waaronder onze gemeente. De focus van het webinar ligt op de vereiste woningkwaliteit in huurwoningen. Daarnaast wordt stilgestaan bij de andere wettelijke verplichtingen waaraan je in Vlaanderen moet voldoen bij woningverhuur. Het webinar werd opgenomen en je kan dit hier herbekijken.

Extra info

Bezoek de website www.duurzaamwonen.be voor meer info over duurzamer, goedkoper en zuiniger wonen, (ver)huren en (ver)bouwen.