header afbeelding

Welzijn, zorg & gezondheid

Voor het bestuur blijft het welzijnsbeleid een prioriteit. Het welzijnsbeleid is voelbaar in onze hele organisatie en wordt gedragen door alle medewerkers en dit in nauwe samenwerking met regionale partners. Wij voeren een welzijnsbeleid voor iedereen maar met speciale aandacht voor die mensen of groepen die het moeilijk hebben.
Het Lokaal Dienstencentrum Sprankel! (LDC) wordt nog meer de draaischijf van het gemeenschapsleven in Vorselaar.

De werking van het LDC zal aangepast worden aan het woonzorgdecreet. We besteden aandacht aan zorgzame buurten en sociale cohesie ter voorkoming van de eenzaamheid, en verbreden het ZIN-project van de Veldstraat naar andere buurten. Via een uitgebreid aanbod aan activiteiten in het dienstencentrum, aangepaste sociale woningen en serviceflats, de samenwerking met het woonzorgcentrum, een ruime mantelzorgpremie en huisbezoeken bieden we een antwoord op de vergrijzing. Het Welzijnsplatform geeft mee vorm aan de nieuwe taakinhoud van het Dienstencentrum.
Voor aangepast vervoer van en naar het Dienstencentrum kunnen de inwoners een beroep doen op onze liftbus. Het gebruik van de liftbus wordt uitgebreid. We blijven lid van de Rolmobiel en nemen Mobitwin (de vroegere minder mobielen centrale) over. Ouders die hun kind met een beperking thuis verzorgen krijgen een socio-pedagogische toelage.

Iedereen moet zich welkom voelen op onze sociale dienst. De cliënten worden op een professionele manier begeleid, niet alleen op financieel vlak maar op alle levensdomeinen. Maatschappelijk werkers leggen daarom nog meer huisbezoeken af. Het lokaal cliëntoverleg wordt een belangrijk instrument in de integrale benadering. Dat is ook de insteek voor het nieuwe drugbeleid: integraal, multidisciplinair, meer preventie, meer structureel werken en nauwe samenwerking met hulpverlening en handhaving.

Met de zeven lokale besturen uit de Middenkempen blijven we samenwerken aan welzijnsthema’s. In deze samenwerking geven we tijdens de komende bestuursperiode extra aandacht aan een dynamisch activeringsbeleid, een sterk vrijwilligersbeleid, groeiende diversiteit, de uitbouw van de Eerstelijnszone (gezondheid en welzijn) en het Geïntegreerd Breed Onthaal. Betaalbaar wonen voor jonge gezinnen blijft belangrijk. We werken intensief samen met LeefGoed om het aanbod aan betaalbare koop- en huurwoningen nog uit te breiden. We onderzoeken op welke wijze we aangepaste woonvormen (bijv. voor mensen met een beperking) kunnen realiseren.

Iedereen wil gezond zijn en blijven. De gemeente en OCMW helpen daarbij via het charter “gezonde gemeente”. Een bewegingscoach, preventieacties, advies over gezonder eten en wonen, zorg voor milieu en groen in de buurt dragen bij tot een gezonde levensstijl. We faciliteren en ondersteunen de bouw van een groepspraktijk met huis- en tandartsen en zorgen zo voor gezondheidszorg in de buurt.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben ondersteunen we via het Kinderarmoedefonds, middelen van flankerend onderwijs, socio-culturele participatie, cursus budgetbeheer. We werken nauw samen met Welzijnsschakel ’t Kiertje en betrekken hen rechtstreeks bij het beleid. We hebben, in samenwerking met de scholen, extra aandacht voor gelijke onderwijskansen.

Beleidsartikels

Projecten