header afbeelding

Duurzaamheid & klimaat

Duurzaamheid vormt de leidraad doorheen het hele beleidsplan. Bij alle initiatieven vanuit de gemeente moet er heel veel aandacht gaan naar de gevolgen voor de toekomstige generaties. De 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn daarin een leidraad. We doen dat bijvoorbeeld in het gemeentelijk aankoopbeleid. Zo koopt de gemeente sociaal bewust aan (FSC, gerecycleerd papier, fair trade), wordt zoveel mogelijk groene energie gebruikt in gebouwen en levert ze inspanningen op het vlak van gezondheid en klimaat.

Op het vlak van mobiliteit kunnen we een essentiële bijdrage leveren aan duurzaamheid. Door bij onze medewerkers (maximale fietsvergoeding, douchefaciliteiten en fietsinfrastructuur), inwoners (sensibilisering en promotieacties zoals ‘stappen & trappen’) en studenten (leenfietsen, acties samen met de scholen) de fiets en het openbaar vervoer aan te moedigen, kan de voetafdruk van onze Vorselaarse gemeenschap al aanzienlijk verminderd worden. Bij de vervanging van gemeentelijke voertuigen wordt gkoezen voor CNG of elektriciteit. Waar mogelijk nemen we innovatieve initiatieven. De Stint van de Buitenschoolse Kinderopvang wordt vernieuwd en ook andere duurzame vervoersmodi worden gepromoot. De komende jaren worden verschillende huisvestingsprojecten gerealiseerd waarin autodelen is opgenomen. We werken een kader uit hoe we autodelen met de gemeentelijke voertuigen kunnen doen.

Als gemeente faciliteren we windmolens op plaatsen waar ze opportuun zijn, in concreto de zone aan E34. We maken ons sterk dat er tijdens deze legislatuur windmolens gerealiseerd zullen worden waarbij participatie van de gemeente en inwoners (via een coöperatieve) mogelijk is. We plaatsen nog bijkomende zonnepanelen op andere gemeentelijke gebouwen.

Bij de diverse rioleringswerken kiezen we bewust voor nieuwe openbare LED-verlichting. In de komende jaren zal systematisch de andere verlichting vervangen worden door LED-verlichting.

Verschillende gebouwen uit het gemeentelijk patrimonium zullen in de komende jaren systematisch gerenoveerd worden. Onder meer aan de gemeenteschool/jeugdcentrum (nieuwbouw), sporthal (renovatie, aanbouw), de bibliotheek (ontmoetingscentrum) en het gemeentehuis zullen heel wat aanpassingen gebeuren. Zo kan energieverlies tegengegaan worden (efficiëntie) en kunnen nieuwe technieken gebruikt worden om het energieverbruik te verminderen (onder andere door de plaatsing van zonnepanelen). Ook groendaken, spouwisolatie, dakisolatie en nieuw glas komen daarbij aan bod.

Al die acties worden besproken in een nieuwe werkgroep “milieu en klimaat”. Er wordt een ambitieus gemeentelijk klimaatplan opgemaakt voor de realisatie van de burgemeesterconvenant en de actie Kempen 2030. De scholen zijn een belangrijke partner voor het klimaatbeleid. Sensibiliseringsprojecten zoals dikketruiendag, zwerfvuilacties, gezonde voeding, beweging en klimaat krijgen alle steun. Met de hogeschool worden zogenaamde TRIPLE-projecten opgezet. Daarin worden maatschappelijke projecten multidisciplinair en ‘out-of-the-box’ bekeken door studenten. De “Bee-Aware” (bijen) in 2019 is een mooi voorbeeld van een pilootproject (bermen inzaaien, sensibiliseringsproject bij alle inwoners, tentoonstelling, acties).

Als gemeentebestuur blijven we altijd het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld ook op het vlak van groenbeheer (ontharding, extra bomen, slimme en klimaatrobuuste bomen- en plantenkeuzes), waterbeheer (infiltratie, waterberging) en pesticidenvrij beheer. We zullen steeds meer rekening moeten houden met de gevolgen van klimaatverandering. We nemen in onze noodplanning aparte plannen inzake droogte, brand en wateroverlast op.

Beleidsartikels

Projecten