header afbeelding

Gemeenteraad van 03/12/2019

#Titel
1Gemeenteraad - Notulen vorige vergadering - Goedkeuring
2Reglement - Participatiereglement - Goedkeuring
3Scholengemeenschap - Rekening schooljaar 2018-2019 - Goedkeuring
4IOK Afvalbeheer - Buitengewone algemene vergadering 17 december 2019 - Goedkeuring
5IOK - Buitengewone algemene vergadering 17 december 2019 - Goedkeuring
6Meerjarenplan - 2020-2025 - vaststelling - Goedkeuring
7Aanvullende belasting personenbelasting - Reglement - Goedkeuring
8Belasting opcentiemen onroerende voorheffing - Reglement - Goedkeuring
9Belasting op begravingen niet-inwoners - Reglement - Goedkeuring
10Belasting op ingebruikname openbaar domein bij uitvoering van werken - Reglement - Goedkeuring
11Belasting op uitstalling van waren en voorwerpen op de openbare weg - Reglement - Goedkeuring
12Belasting standplaatsen kermis - Reglement - Goedkeuring
13Belasting op kampeerterreinen - Reglement - Goedkeuring
14Belasting op nachtwinkels - Reglement - Goedkeuring
15Belasting op automatische verdelers - Reglement - Goedkeuring
16Belasting op leegstand van gebouwen en woningen - Reglement - Goedkeuring
17Belasting op tweede verblijven - Reglement - Goedkeuring
18Belasting op verwaarlozing van gebouwen en woningen - Reglement - Goedkeuring
19Belasting inzameling en recyclage van afval - Reglement - Goedkeuring
20Retributie recyclagepark en verkoop aan afval gerelateerde producten - Reglement - Goedkeuring
21Retributie urnevelden en columbarium - Reglement - Goedkeuring
22Retributie leveringen en werken voor derden - Reglement - Goedkeuring
23Retributie ontlenen materialen - Reglement - Goedkeuring
24Retributie op het parkeren in de blauwe zone - Reglement - Goedkeuring
25Retributie op werken aan nutsvoorzieningen - Reglement - Goedkeuring
26Retributie bibliotheek - Reglement - Goedkeuring
27Retributie sportinfrastructuur - Reglement - Goedkeuring
28Retributie repetitielokaal - Reglement - Goedkeuring
29Retributie speelpleinwerking - Reglement - Goedkeuring
30Retributie grote zaal jeugdcentrum - Reglement - Goedkeuring
31Retributie buitenschoolse kinderopvang - Reglement - Goedkeuring
32Retributie buurthuis - Reglement - Goedkeuring
33Retributie op omgevingsvergunningsaanvragen - Reglement - Goedkeuring
34Retributie op administratieve dienstverlening - Reglement - Goedkeuring
35Retributie afgifte administratieve stukken - Reglement - Goedkeuring
36Retributie verzoeken voor voornaamsverandering - Reglement - Goedkeuring
37Toelage Diftar - Reglement - Goedkeuring
38Subsidie herbruikbare luiers - Reglement - Goedkeuring
39Subsidie afkoppeling hemelwater - Reglement - Goedkeuring
40Subsidie gebruik strooikalk in het kader van duurzaam bemesten - Reglement - Goedkeuring
41Subsidie aankoop ecologisch waardevolle gronden - Reglement - Goedkeuring
42Varia en mededelingen - Bespreking - Kennisname