header afbeelding

Rampenfonds

Erkenning van een weersverschijnsel als ramp

Hoe verloopt de procedure om een weersverschijnsel te laten erkennen als ramp?

Volgens de huidige regelgeving moet je bij schade binnen een termijn van zestig dagen na het schadelijke weerfenomeen zelf melding maken van de geleden schade. Gemeenten kunnen dus niet langer meldingen voor jou doen met het oog op de eventuele erkenning van een weersverschijnsel als ramp. Gemeenten kunnen wel nog eigen schade aan hun domein melden.

Per schadelijk weersverschijnsel kan je maar één melding doen van de geleden schade. Bij de schademelding moet je geen bijlagen toevoegen. Meer informatie over de melding van schade vind je op de website van het VRF. Een schademelding is geen aanvraag voor een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds. Je kan een aanvraagdossier pas indienen nadat een schadelijk weerfenomeen als ramp erkend is.

Hoe wordt onderzocht en vastgelegd of het weersverschijnsel erkend wordt als ramp?

Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt de geregistreerde meldingen en toetst die af aan de financiële en wetenschappelijke erkenningscriteria. Zo wordt er ook advies gevraagd aan instellingen zoals het KMI, de VMM, het WL en de KSB afhankelijk van het weersverschijnsel. Als voldaan is aan de erkenningscriteria, legt het VRF een dossier voor eventuele erkenning voor aan de Vlaamse Regering.

De erkenning van een weersverschijnsel als ramp wordt vastgelegd in een erkenningsbesluit van de Vlaamse Regering. Dat erkenningsbesluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en op de website van het VRF.

Wanneer en hoe kan je een tegemoetkoming aanvragen?

Je moet een aanvraag indienen voor het einde van de derde maand die volgt op de maand waarin het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is.

  • De aanvraag dien je best in via het e-loket op de website van het Vlaams Rampenfonds.
  • Het is belangrijk dat je de geleden schade duidelijk beschrijft en een gedetailleerde raming van de schade opmaakt.
  • Je moet bij de aanvraag ook alle relevante documenten toevoegen die de schade kunnen verduidelijken en staven.

Voor welke schade kan je een tegemoetkoming aanvragen?

Bij algemene schade komen goederen die verzekerd kunnen worden via een brandpolis eenvoudige risico’s niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Meer informatie vind je u op de website van het Vlaams Rampenfonds.

Sinds het decreet van 5 april 2019 in werking is getreden, valt landbouwschade ook onder de bevoegdheid van het Vlaams Rampenfonds. Om een tegemoetkoming voor landbouwschade te kunnen aanvragen, is het bij sommige weerschijnsels vereist dat een brede weersverzekering afgesloten is. Meer informatie vind je op de website van het Vlaams Rampenfonds.

Om een tegemoetkoming voor landbouwschade aan te vragen bij het Vlaams Rampenfonds, is het sinds 1 januari 2020 niet meer vereist dat de commissie tot vaststelling van schade aan teelten de schade vaststelt. Het is niet meer verplicht het proces-verbaal van de gemeentelijke commissie bij de aanvraag te voegen.  Als het proces-verbaal toch bij de aanvraag gevoegd wordt, is het een van de documenten op basis waarvan de omvang van de schade zal worden bepaald. Het Vlaams Rampenfonds neemt niet deel aan vaststellingen van de gemeentelijke commissie en is niet bevoegd voor de vorm of de inhoud van de processen-verbaal van de gemeentelijke commissie.