header afbeelding

Administratieve sancties (GAS)

Hoe werkt het?
Wanneer de politie een inbreuk vaststelt, stelt ze een PV op en beslist de sanctionerende ambtenaar over de sanctie. Sommige feiten passeren eerst via de parketten, maar als deze niet vervolgen kan de sanctionerende ambtenaar alsnog een boete opleggen. Deze administratieve sancties kunnen op korte termijn worden opgelegd. Er wordt dus sneller gereageerd wanneer er een overtreding wordt begaan zodat een duidelijk verband wordt gelegd tussen de overtreding en de straf die erop volgt.

Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties heeft de wetgever de gemeenten in staat gesteld om sneller en efficiënter de kleine criminaliteit, bepaalde verstoringen van de openbare rust alsook de openbare overlast aan te pakken. Hieronder vallen bijvoorbeeld

 • sluikstorten en sluikstoken
 • (nacht)lawaai
 • vandalisme, wildplakken en illegaal graffiti spuiten
 • hondenpoep
 • wildplassen
 • zwerfvuil
 • parkeren van woonwagens
 • overtredingen fuifreglement.

Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd (o.a. beschadigingen andermans roerende of onroerende goederen, vernieling voertuig, nachtlawaai, …) is een protocol afgesloten met het Parket (gepubliceerd op 01/01/2017).

Welke sancties?
Naast de geldboete van maximum 250 euro voor meerderjarigen en 125 euro voor jongeren vanaf 16 jaar kan de burgemeester of het schepencollege sancties treffen zoals:

 • administratieve schorsing van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente
 • administratieve intrekking van een afgegeven toestemming of vergunning afgeleverd door de gemeente
 • tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting.

Raadpleeg de volledige politiecodex van Vorselaar.