SDG's

We werken samen aan onderstaande SDG's. SDG= Sustainable Development Goals of in het Nederlands: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

 
SDG 1 Geen armoede

Algemeen
SDG 1 wil armoede op nationaal vlak halveren tegen 2030. Het uiteindelijke doel is om armoede overal en in al haar vormen uit te roeien. Leven in armoede gaat veel verder dan een veel te krap budget. Vaak missen mensen in armoede allerlei kansen op een normaal en gezond leven: toegang tot goede scholen en andere basisbehoeften, gezonde voeding, een rijk sociaal leven, deelname aan beleid. 

Vorselaar
We bundelen SDG 1 ‘geen armoede’ en SDG 10 ‘ongelijkheid verminderen’. Enkele Vorselaarse initiatieven die aan deze SDG’s gekoppeld zijn: kinderarmoedefonds, een nieuw hulpfonds, samenwerking met welzijnsschakel ‘t Kiertje en het inzetten op vrijetijdsparticipatie en inclusie.

SDG 2 Geen honger

Algemeen
De strijd tegen honger richt haar pijlen voornamelijk op mensen in kwetsbare situaties zoals kinderen en mensen in armoede. Tegelijk richt ze zich op het bevorderen van duurzame landbouw. Zeker onder druk van klimaatverandering is het cruciaal om slim om te springen met voedselbronnen, -productie, -verdeling én -consumptie. Vooral in westerse landen is voedselverlies aan het einde van de voedselketen een thema dat hoog op de agenda hoort. Enkel zo kan iedereen, inclusief de toekomstige generaties, genieten van voldoende en kwalitatief voedsel.

Vorselaar

Inwoners in onze gemeente en bij uitbreiding onze regio hoeven gelukkig geen echte honger te lijden. In de sociale kruidenier (Kuiperstraat), kunnen sociaal kwetsbare groepen terecht voor aankopen aan verlaagde prijzen. In één beweging komt op die manier voedsel dat dreigt te vervallen, maar nog in perfecte staat is toch goed terecht. In de online shop van de Oxfam Wereldwinkel worden ook producten verkocht, waarvan de opbrengsten onder de juiste mensen verdeeld worden, volgens de principes van de eerlijke handel.
Vorselaar is ook een landbouwgemeente. Meer en meer zoeken onze landbouwers naar manieren om water bij te houden, experimenteren ze met klimaat-aangepaste gewassen en gaan ze op zoek naar manieren om via de korte keten te verkopen aan de consument.

Het meest in het oog springende initiatief rond duurzaam voedsel noteerden we bij het begin van de coronacrisis toen Jolien en Pieter van restaurant De Wingerd aan de slag gingen met de inhoud van overvolle diepvriezers van horecaleveranciers. Met het initiatief ‘Feed the nurses’ kookten ze wekenlang voor het personeel van ziekenhuizen. Zo werd het voedsel gered van de afvalcontainers en werd het ziekenhuispersoneel culinair verwend tijdens hun harde inspanningen.

SDG 3 Goede gezondheid en welzijn

Algemeen
SDG 3 wil tegen 2030 voor alle leeftijden een goede gezondheid verzekeren en welzijn promoten.

Binnen deze doelstelling is er aandacht voor zowel fysiek als mentaal welzijn. Daarnaast moet actie resulteren in minder verkeersdoden en minder overmatig drank- en druggebruik. VVSG wil bovendien een integrale benadering van gezondheidsbeleid stimuleren. Je kan dit thema immers niet los zien van hoe je beleid voert rond energie, armoede, klimaat, jeugd, onderwijs, vrije tijd en ongelijkheid. Voor een duurzaam resultaat is het daarom erg belangrijk om vakoverschrijdend te werken.

Vorselaar
Ook in Vorselaar en op niveau van Neteland werken we sterk mee aan deze SDG. We hebben recent een nieuwe medewerker aangeworven op lokaal gezondheidspreventiebeleid. We organiseren in 2021 samen met de scholen, het dienstencentrum en de dienst welzijn enkele nieuwe gezondheidscampagnes. Er komt in 2021 alvast het programma ‘Generatie rookvrij’ en we doen ook mee aan ‘Tournée Minerale’. Er is sinds dit jaar een praatgroep in Vorselaar waar ervaringen over drug- en alcoholproblemen aan bod komen. Er is dan ook een uitgebreid verslavingsbeleid binnen Neteland.

Volgend jaar start ook de nieuwe multidisciplinaire groeps-gezondheids-praktijk ‘Pioen’ in de Lepelstraat. Je herinnert je misschien ook nog de boodschappen op de Vorselaarse winkeletalages over mentale veerkracht. Ook dit was één van de vele acties die kadert in deze SDG. Ook hebben we een eigen bewegingscoach, Aurelie Dejonghe. Aarzel niet, vraag een verwijsbrief aan je huisarts en hop, naar een actiever leven!

SDG 4 Kwaliteitsonderwijs
Algemeen
SDG 4 wil dat tegen 2030 alle jongeren en een groot aantal volwassenen kunnen lezen, schrijven en rekenen. Ook wil ze levenslang leren voor iedereen bevorderen.

Mensenrechten zijn niet los te zien van het recht op onderwijs. Toch heeft één kind op zes in ontwikkelingslanden geen toegang tot basisonderwijs. Voor adolescenten ligt het aantal inschrijvingen wereldwijd nog lager, in het bijzonder voor meisjes. Wereldwijd zijn 781 miljoen volwassenen analfabeet; twee derde van hen zijn vrouwen. Toegang tot onderwijs is nochtans een essentiële voorwaarde om duurzame ontwikkeling te verzekeren voor de komende generaties. Naast basisvaardigheden wil deze doelstelling het ontwikkelen van brede scholen aanmoedigen waarbij ouders betrokken worden en er kwalitatieve voor- en naschoolse zorg is.

Vorselaar
Wordt aangevuld na publicatie in Info Vorselaar.

SDG 5 Gendergelijkheid

Algemeen
SDG 5 wil tegen 2030 gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes bereiken. Ook wil SDG 5 alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes uitbannen.

In driekwart van alle landen zijn mannen en vrouwen gelijk voor de grondwet; de praktijk ziet er ook bij ons anders uit. Discriminatie blijft vaak bestaan in de vorm van tradities, stereotypen, sociale normen en soms zelfs in wetten en officieel beleid. Vrouwen en meisjes krijgen veel vaker dan mannen te maken met fysiek of seksueel geweld. Ook nemen vrouwen in verhouding tot mannen minder deel aan openbaar leven en nemen ze minder leidinggevende posities op. Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk.

Vorselaar
Wordt aangevuld na publicatie in Info Vorselaar.

SDG 6 Schoon water en sanitair
Algemeen

SDG 6 wil toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitatie verzekeren voor iedereen.

Toegang tot schoon water is essentieel voor duurzame ontwikkeling. Drinkbaar water en sanitair hebben invloed op de gezondheid van elke mens. Sterker, het is een voorwaarde voor sociale welvaart en economische groei. Anticiperen op de voorspelde droogte en verwoestijning is daarom levensnoodzakelijk. Ook moet elke bedreiging in de vorm van ernstige vervuiling van ons grondwater worden aangepakt. Hoewel wij niet voortdurend worden geconfronteerd met waterschaarste omdat we de kraan maar moeten opendraaien, heeft België geen grote voorraad drinkwater en is de uitdaging ook bij ons reëel.

Vorselaar
Wordt aangevuld na publicatie in Info Vorselaar.

SDG 7 Betaalbare en duurzame energie

Algemeen
SDG 7 wil toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie verzekeren voor iedereen.

Wereldwijd heeft energiegebruik een belangrijke invloed op de klimaatverandering; het is verantwoordelijk voor ongeveer 60% van de uitstoot van broeikasgassen. Daar tegenover staat dat voedselproductie en andere menselijke activiteit niet mogelijk zijn zonder energiegebruik. Terwijl de wereldbevolking blijft groeien, blijft ook de globale economie afhankelijk van fossiele brandstoffen. De verhoogde vraag kan dus enkel resulteren in een verhoogde bedreiging van onze gezondheid en levenskwaliteit. Hernieuwbare energie en inzetten op energie-efficiëntie bieden een uitweg.

Vorselaar
Met de deelname aan het Burgemeesterconvenant en Klimaatplan tonen Vorselaar en ook andere gemeenten lokaal engagement voor een beter klimaat. Er is het doorgedreven hemelwaterplan, boeren plaatsen met steun van ‘boerennatuur’ stuwtjes in hun grachten, de straatverlichting werd herbekeken, er is de energie neutrale modelwoning Huis Van Bockstal en ook de samenwerking  met netbeheerder Fluvius zorgt voor een energiezorgplan voor onze gebouwen. Het zijn maar enkele voorbeelden van wat er in Vorselaar gebeurt.  

SDG 8 Eerlijk werk en economische groei

Algemeen
SDG 8 wil aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen bevorderen.
Tegen 2030 moeten we ervoor zorgen dat alle vrouwen en alle mannen, ook jongeren en mensen met een handicap, kans hebben op veilig en waardig werk inclusief gelijkwaardig loon naar werk. Om dit te bereiken, is een hogere economische productiviteit nodig. Tegelijk mag economische groei niet langer een van de oorzaken zijn van milieuvervuiling. Daarnaast streeft SDG 8 naar de afschaffing van dwangarbeid, het uitbannen van kinderarbeid en de eliminatie van slavernij en mensenhandel.

Vorselaar
Ook in Vorselaar werken we samen aan deze SDG. De Wereldwinkel werkt in Vorselaar nu online en met een afhaalpunt. Via vroegere PWA (nu ‘Wijkwerken’) worden heel wat mensen ingezet en er is binnen Neteland ook een tewerkstellingsdienst (activeringsdienst). Er zijn tot slot ook heel wat initiatieven in de sociale of diensteneconomie: bv. Boskat (groenbeheer) en ’t Gerief (ons strijkatelier in de Kuiperstraat), Kaliber (vroegere Zuid-Kempische Werkplaatsen), ’t Werk (chocolade), ...

SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur
Algemeen
SDG 9 wil veerkrachtige infrastructuur bouwen, inclusieve en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie stimuleren.

Technologische vooruitgang en innovatie kan duurzame oplossingen bieden voor economische en ecologische uitdagingen en milieuproblemen. De situatie in onze maatschappij situeert zich voornamelijk op het vlak van kwaliteit: de huidige infrastructuur en industrie is vaak niet duurzaam. Met milieurichtlijnen en nieuwe technologieën probeert de EU de negatieve impact om te buigen. Doel is om economische groei met een duurzaam milieu te combineren.

Vorselaar
Wordt aangevuld na publicatie in Info Vorselaar.

SDG 10 Ongelijkheid verminderen

Algemeen
SDG 10 wil ongelijkheid in en tussen landen terugdringen. Terwijl een kleine groep mensen een groot deel van de rijkdom bezit, leeft een groot deel van de wereldbevolking nog steeds in armoede. SDG 10 streeft ernaar om tegen 2030 de sociale, economische en politieke integratie van iedereen te bevorderen en hun gelijke kansen te verzekeren, ongeacht wie ze zijn.

We bundelen SDG 1 ‘geen armoede’ en SDG 10 ‘ongelijkheid verminderen’. Enkele Vorselaarse initiatieven die aan deze SDG’s gekoppeld zijn: kinderarmoedefonds, een nieuw hulpfonds, samenwerking met welzijnsschakel ‘t Kiertje en het inzetten op vrijetijdsparticipatie en inclusie.

Vorselaar
We bundelen SDG 1 ‘geen armoede’ en SDG 10 ‘ongelijkheid verminderen’. Enkele Vorselaarse initiatieven die aan deze SDG’s gekoppeld zijn: kinderarmoedefonds, een nieuw hulpfonds, samenwerking met welzijnsschakel ‘t Kiertje en het inzetten op vrijetijdsparticipatie en inclusie.

SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

Algemeen
SDG 11 wil steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.

Steden en gemeenschappen groeien in een razend tempo. Dat zorgt voor enorme druk op de leefomgeving, huisvesting, verkeersstromen, de publieke gezondheid, de voorraad zoet water en afvalverwerking. Zomaar tegemoet komen aan de verhoogde vraag staat gelijk aan een reële en negatieve impact op milieu en klimaatverandering. De steden en gemeenschappen van de toekomst staan met andere woorden voor gigantische uitdagingen: om duurzame ontwikkeling te realiseren is het essentieel dat de steden en gemeenschappen inclusief, veilig en duurzaam te werk gaan.

Vorselaar

Dit jaar namen we de kaap van 8000 inwoners. Vorselaar blijft een kleine landelijke gemeente met veel open ruimte en van overbevolking is nog lang geen sprake.

Toch ontsnapt ook onze gemeente niet aan de problematiek van waterschaarste, mobiliteitsdruk, zwerfvuil of andere bezorgdheden uit deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling.

We blijven als kleine gemeente alert en we sturen bij waar we kunnen.

Wonen

Vorselaar werkt al decenia lang samen met huisvestingsmaatschappijen zoals Zonnige Kempen om duurzame, betaalbare en comfortabele woningen aan te bieden. Ook de ordening van de openbare ruimte met aandacht voor gemeenschappelijke groene pleintjes of gemeenschappelijke tuintjes past in deze SDG.

Wist je dat onlangs huis Van Bockstal op de Markt, met 6 sociale, gerenoveerde, energie neutrale woningen in gebruik is genomen.

Mobiliteit

De installatie van de knip heeft het debat over duurzame mobiliteit aangewakkerd. We begrijpen dat verplaatsingen met de wagen comfortabel zijn maar een nieuwe manier van verplaatsen is onvermijdelijk geworden.

Het STOP principe, waarbij Stappen, Trappen en Openbaar vervoer voorrang krijgen op Personenwagens zal noodgedwongen de leidraad worden voor duurzame mobiliteitsingrepen.

Wist je dat Vorselaar aan een voetgangerscirkel werkt?  Een wandelroute in het centrum die minder mobiele mensen veilig laat shoppen.

Cultureel en natuurlijk erfgoed veiligstellen

Het natuurlijk landschap en onze erfgoedpareltjes zoals het kasteeldomein of het klooster, we zijn er trots op en ze maken onze gemeente aantrekkelijk voor toeristen en recreanten.

Wist je dat we van onze Schranshoeve en het domein errond een publiek toegankelijke “erfgoedsite” gaan maken?

Afvalbeheer

Met onze afvalmeters en peters, onze zwerfvuilcamera’s, de tarifering waarbij restafval zwaarder aangerekend wordt dan gesorteerd afval zetten we samen met IOK in op sensibilisering en handhaving.

Wist je dat vanaf maart 2021 alle plastic verpakkingen in de nieuwe blauwe PMD-zak mogen?

Waterhuishouding

De verstoring van het klimaat zorgt voor watertekort, droogte en overstromingen.

Rioleringswerken met de verplichte scheiding van afvalwater en hemelwater, de aanleg van wadi’s, de instandhouding van de natte natuur aan het Schupleer, de uitbreiding van het pompstation aan de Dijkbaan, de stuwtjes in de grachten bij onze landbouwers, het gemeentelijk globaal hemelwaterplan. Allemaal initiatieven om de waterstress-index te verbeteren.  

Wist je dat de stand van het grondwater, een belangrijke bron voor ons drinkwater, zelfs na de overvloedige regen- en sneeuwval van de jongste maanden, ook in Vorselaar nog veel te laag is?

SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie

Algemeen
Als we de huidige levenswijze van de Westerse landen aanhouden, zullen we tegen 2050 grondstoffen voor drie planeten nodig hebben. We moeten dus ‘meer doen, met minder’. Zo moeten de enorme afvalstromen die onze consumptiemaatschappij produceert, op een ecologisch verantwoorde manier worden beheerd en geherwaardeerd. Ook moeten we erin slagen om het voedsel dat we produceren daadwerkelijk te consumeren en niet te verspillen.

Vorselaar
Dat de wereldwinkel van Vorselaar verantwoorde voedselproductie heel belangrijk vindt, is wel duidelijk. Maar Vorselaar telt nog meer duurzame voedselhelden of ondernemers. Zo heeft restaurant De Wingerd bij het begin van de coronacrisis een bijzonder initiatief genomen (‘Feed the nurses’) door voorraden te gebruiken om te koken voor het zorgpersoneel. Niet alleen een mooi gebaar, maar ook een schoolvoorbeeld van duurzame omgang met voedsel. 
Ook Ann De Schrijver van ‘Boeren en Buren’ brengt wekelijks consumenten en producenten samen op het Zegbroek. Veel korter kan de voedselketen niet zijn. De Schranshoeve kiest bewust voor streekproducten met onder meer honing uit Vorselaar. Jolien & Pieter, Greet & Maxime en Ann: enkele culinaire helden die duurzaam voedsel in de praktijk brengen.

Silke Dankers sluit de rij. Deze duurzame heldin is onlangs gestart met de ecologische webschop ‘Mixua’ waar ze no-nonsense verzorgingsproducten verkoopt. 

SDG 13 Klimaatactie

Algemeen
Klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging. Iedereen kan de impact ervan ondervinden, of het nu gaat om weerpatronen, de zeespiegel of om extreme weersverschijnselen. De uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten versnellen de klimaatverandering en blijven nog stijgen. Er wordt geschat dat de schade van natuurrampen elk jaar honderden miljarden euro kost. Deze uitdaging moet met andere woorden hoogdringend en grensoverschrijdend worden aangepakt.

Vorselaar
Met de deelname aan het Burgemeesterconvenant en Klimaatplan tonen Vorselaar en ook andere gemeenten lokaal engagement voor een beter klimaat. Er is het doorgedreven hemelwaterplan, boeren plaatsen met steun van ‘boerennatuur’ stuwtjes in hun grachten, de straatverlichting werd herbekeken, er is de energie neutrale modelwoning Huis Van Bockstal en ook de samenwerking  met netbeheerder Fluvius zorgt voor een energiezorgplan voor onze gebouwen. Het zijn maar enkele voorbeelden van wat er in Vorselaar gebeurt.  

SDG 14 Leven in het water

Algemeen
SDG 14 ijvert voor behoud, herstel en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen.

Verontreiniging van de zee is een enorme plaag voor het milieu. De verandering van waterkwaliteit kan leiden tot een verlies aan biodiversiteit, gezondheidsrisico’s voor de mens en kan activiteiten op zee belemmeren. Overbevissing is een andere bedreiging. Niet alleen resulteert dat in een significante vermindering van zowel aantal vissen als soorten vis en zeezoogdieren, ook leidt het slechte beheer van de visserijen tot een verspilling van naar schatting 50 miljard dollar per jaar.

Vorselaar
Wordt aangevuld na publicatie in Info Vorselaar.

SDG 15 Leven op het land

Algemeen
SDG 15 wil het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland beschermen, herstellen en bevorderen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming bestrijden, landdegradatie stoppen en het verlies aan biodiversiteit een halt toeroepen.

De aarde is onze habitat. Ze geeft ons leven, voedsel en bescherming. Toch vergeten we haar vaak te verzorgen: Door ontbossing en stroperij neemt niet alleen onze beschikbare landbouwgrond maar ook de biodiversiteit in ijltempo af. De klimaatverandering en de daaruit voortkomende woestijnvorming, droogte en overstromingen bedreigen bovendien onze ecosystemen en het voortbestaan van verschillende diersoorten. Dicht bij huis kan de druk van bebouwing en industrialisering wegen op openbare bossen, recreatiemogelijkheden, wandelwegen, inheemse soorten, e.d…

Vorselaar
Wordt aangevuld na publicatie in Info Vorselaar.

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Algemeen
SDG 16 wil vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorderen, toegang tot justitie verzekeren en transparante overheidsinstellingen uitbouwen.

Heel wat regio’s in de wereld blijven vandaag gekenmerkt door instabiliteit en conflicten. Wereldwijd worden mensen uitgebuit, mishandeld, verhandeld, gemarteld, met geweld gedood. Door bronnen van geweld aan te pakken en de illegale geldstromen, wapenhandel en corruptie tegen 2030 aanzienlijk te verminderen wil SDG 16 daaraan een einde stellen. Daarnaast zijn efficiënte en transparante besturen met oog voor burgerparticipatie essentieel.

Vorselaar
Wordt aangevuld na publicatie in Info Vorselaar.

SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Algemeen
SDG 17 wil de implementatiemiddelen versterken en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling revitaliseren.

Meer dan ooit is de wereld onderling verbonden. Door het verder bevorderen van internationale handel en de export van ontwikkelingslanden, kunnen we een open en fair mondiaal handelssysteem bereiken. Mits toepassing van moderne technologie, wetenschap en innovatie kunnen we Noord-Zuid en Zuid-Zuid-samenwerking verbeteren. Verder is samenwerken met ontwikkelingslanden aan schuldbeheer en investeringen van vitaal belang om duurzame ontwikkeling te bereiken.

Vorselaar
Wordt aangevuld na publicatie in Info Vorselaar.