header afbeelding

Werkgroep sport

Doelstelling

De werkgroep sport heeft in het algemeen tot doel sport en beweging te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente.

De werkgroep doet dit onder andere door:

  • op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen advies uit te brengen over het gemeentelijk sportbeleid;
  • deel te nemen aan het gezamenlijk overleg met andere bestaande werkgroepen en partners;
  • bij zoveel mogelijk sporters de interesse voor het sportbeleid te bevorderen;
  • het verrichten van onderzoek, het verzamelen van informatie en documentatie.

Samenstelling en werking

De werkgroep sport moet voldoende representatief zijn voor alle bestaande vormen van sportbeoefening bij de bevolking. De deelnemers moeten een brede interesse voor sport en sportbeleid hebben en zich inzetten voor het algemeen belang.

Ter ondersteuning van de werkgroep sport wijst de gemeente een medewerker aan, die de vergaderingen bijwoont. Dit is de sportfunctionaris. De uitnodiging en het verslag van de vergadering wordt opgemaakt door de sportfunctionaris. De bevoegde schepen maakt deel uit van de werkgroep als waarnemer.

De werkgroep komt zoveel samen als nodig. Er kan beslist worden om in haar midden een voorzitter en desgewenst ook een ondervoorzitter en eventuele andere functies aan te duiden. Alle beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van de leden. De werkgroep kan de statuten wijzigen.