header afbeelding

VLAREM-wijziging omgevingslawaai


Het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid organiseert inspraak bij de wijziging van de VLAREM-wetgeving (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning). Concreet gaat het om aanpassingen aan de beleidstaken betreffende omgevingslawaai en aan het hoofdstuk over vliegvelden. Dit alles kadert in de verdere uitwerking van het beleid rond omgevingslawaai conform de Europese richtlijn (2002/49/EG). Die heeft als doel in Europa een gemeenschappelijke aanpak in te voeren om schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te verminderen.  

De inspraakperiode loopt van 20/8 tot en met 18/9/2021. Het voorontwerp van besluit en alle informatie over deze publieke inspraakprocedure vindt u op het IBO portaal