header afbeelding

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en bedrijfsafval


Momenteel werkt OVAM aan een nieuw uitvoeringsplan voor afvalstoffen met aandacht voor de planning van maatregelen rond preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2028.

Een uitvoeringsplan is een van de planningsinstrumenten van de Vlaamse Regering in het materialenbeleid. Het is een beleidsvoorbereidend en -ondersteunend instrument dat kadert in het Vlaamse materialenbeleid en beantwoordt aan de Europese regelgeving (cf. Europese kaderrichtlijn afvalstoffen).

Het plan en de bijhorende opmaakprocedure hebben hun juridische basis in het Vlaamse Materialendecreet (art. 17 en 18). Het plan geldt voor alle administratieve overheden van het Vlaamse Gewest die zijn belast met taken van openbaar nut op het gebied van milieubeleid: provincies, intergemeentelijke verenigingen, gemeenten en publiek-en privaatrechtelijke instellingen. Het is het kader waarbinnen alle betrokken partijen de opgelegde taken uit het Materialendecreet uitvoeren.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan van 18 oktober 2021 tot en met 16 november 2021 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren.

Je kan de nota downloaden van de website of inkijken op het gemeentehuis (na afspraak) en bij het Team Mer in Brussel. Tot en met 16 november 2021 kan je je opmerkingen bezorgen aan milieu@vorselaar.be, 014 50 71 29 of aan het Team Mer op het onderstaande adres of e‑mailadres.

Meer informatie over milieueffectrapportage vind je op https://omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of telefonisch via het gratis nummer 1700.