header afbeelding

Uitbreiding captatieverbod


Door het droge weer en de lage tot zeer lage waterstand in de onbevaarbare waterlopen breidt de gouverneur het huidige onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen verder uit. Vanaf vrijdag 15 juli is er een politiebesluit van kracht dat een onttrekkingsverbod instelt op alle stroomgebieden binnen de provincie Antwerpen. 
  
Provincie Antwerpen en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) voeren geregeld peil- en debietmetingen uit in de waterlopen. Uit die metingen blijkt nu dat de waterpeilen in heel de provincie sterk daalden tijdens de voorbije weken. De lage waterstand bedreigt de ecologische toestand aanzienlijk.   

Het door de Vlaamse droogtecommissie geadviseerde kader “ecologische kwetsbaarheid van onbevaarbare waterlopen bij droogte” wordt nu toegepast op de huidige hydrologische toestand van de onbevaarbare waterlopen  in de provincie Antwerpen.  

De debietmetingen van de afgelopen veertien dagen tonen aan dat het vereiste ecologische minimumdebiet in nagenoeg geen van de stroomgebieden in de provincie Antwerpen wordt gehaald. Op basis van de huidige weersvoorspellingen wordt er op korte termijn geen verbetering van de toestand verwacht. Gelet op de snelle daling van de peilen en de weersomstandigheden wordt verwacht dat ook de stroomgebieden die het ecologische minimumdebiet momenteel nog (net) halen, snel zullen te maken krijgen met een tekort aan water.  

Om de ecologie in deze waterlopen te beschermen is een onttrekkingsverbod voor deze stroomgebieden essentieel. Dat verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. De waterbeheerders in de provincie Antwerpen zullen de droogtetoestand voortdurend opvolgen. Gelet op de ernst van de situatie zal er nauwgezet toegekeken worden op de correcte naleving en zo nodig de handhaving van dit besluit. 

Sinds 1 januari 2022 geldt bovendien ook een permanent onttrekkingsverbod op alle ecologisch zeer kwetsbare kleine beken in de provincie Antwerpen. Dit verbod blijft uiteraard van toepassing. 

De exacte locatie van de afgebakende stroomgebieden kan je hier raadplegen. Het onttrekkingsverbod is enkel van toepassing op de onbevaarbare waterlopen, binnen de gehele provincie.  

In tegenstelling tot de waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen is het peil van de bevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen vooralsnog stabiel. Daar mag nog wel water uit opgepompt worden, als je over de juiste vergunning beschikt.