header afbeelding

Privacy

1. Algemeen

Gemeente Vorselaar vindt de bescherming van je privacy belangrijk. Daarom voert onze organisatie een privacybeleid dat vertrouwelijk wil omgaan met de gegevens van haar burgers. Onze diensten en medewerkers zullen dan ook discreet en integer omgaan met de door jou verstrekte informatie.

Deze privacyverklaring heeft tot doel je te informeren over hoe onze gemeente omgaat met persoonsgegevens die zij via verschillende kanalen verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal de gemeente de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Belgische privacywet van 8 december 1992, en vanaf mei 2018 de Europese privacywet (ook genoemd GDPR of AVG).

De gemeente verwerkt voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Deze dienstverleningen en de verwerking van persoonsgegevens  zijn voor de meeste taken wettelijk bepaald. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een natuurlijke persoon, zoals een naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. De persoon wordt hiermee identificeerbaar. Als je bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of een voorziening aanvraagt, dan verzamelen en bewaren we jouw gegevens. Je mag als burger van Vorselaar verwachten dat onze medewerkers zorgvuldig omgaan met je gegevens.

In je contacten met het gemeentebestuur verstrek je persoonsgegevens. Je gegevens worden op een zorgvuldige manier in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. Dit betekent dat wij in de gevallen dat er geen wettelijk bepaling bestaat, wij je toestemming zullen vragen voor het verwerken van je persoonsgegevens. Gemeente Vorselaar gebruikt je persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten.

Gemeente Vorselaar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten. Daarnaast zijn bepaalde gegevens verbonden aan wettelijke bewaartermijnen en verwijzen we naar de archiefselectielijsten beschikbaar bij het Rijksarchief.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

2. Website

Deze website werd gecreëerd door gemeente Vorselaar. De website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website verbind je je van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de website. Het gemeentebestuur is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de website en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

We leveren de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is. Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze website. Mocht weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de website mag verwachten, ontbreken, dan engageert het gemeentebestuur zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht. Opmerkingen hieromtrent kunnen gestuurd worden naar info@vorselaar.be. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door het gemeentebestuur aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die je op deze site vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend. Wens je informatie (teksten, beelden…) te reproduceren, te bedelen of op enige andere manier ter beschikking te stellen, dan moet er eerst toestemming gevraagd worden aan het gemeentebestuur van Vorselaar. Het gemeentebestuur en eventuele anderen behouden alle intellectuele eigendomsrechten op deze site. Bepaalde softwaretoepassingen op de website worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Links naar websites beheerd door derden

Het gemeentebestuur plaatst ook links op de eigen website wanneer deze van nut kunnen zijn voor de surfer. Het gemeentebestuur geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Het gemeentebestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud. Indien informatie beschikbaar op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt het gemeentebestuur zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. Problemen met links mogen steeds gemeld worden aan het gemeentebestuur via info@vorselaar.be.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

5. Persoonsgegevens

Het gemeentebestuur verzamelt geen persoonsgegevens tenzij je deze op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan het gemeentebestuur dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Het gemeentebestuur verwerkt de persoonsgegevens om hem of haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden en met hem of haar in contact te kunnen treden. De persoonsgegevens worden niet langer gebruikt dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat het gemeentebestuur persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan het gemeentebestuur de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

6. E-loket

Officiële documenten, aangevraagd via het e loket, worden enkel afgeleverd indien jouw identiteit en jouw relatie tot de betrokkenen vaststaat in overeenstemming met de privacy wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

7. Sollicitaties

We hechten belang aan de bescherming van je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de selectieprocedures.

We leggen in deze extra privacyverklaring uit waarom en hoe wij je persoonsgegevens als kandidaat verzamelen, hoe wij deze beschermen en hoelang wij deze bewaren. We bewaren deze gegevens zo veilig mogelijk en beschermen deze tegen verlies en onrechtmatig gebruik of toegang. We verwerken je persoonsgegevens volgens de wetgeving over gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG of in het Engels GDPR).

8. Welke rechten heb jij?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (van 24/05/2016) en de Privacywet (van 08/12/1992, herzien door de wet van 11/12/1998) verleent je een aantal rechten met betrekking op je persoonsgegevens die door de gemeente verwerkt worden.

Je hebt het recht het gemeentebestuur te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig nog eens met twee maanden verlengd worden. Het gemeentebestuur stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Het verstrekken van deze informatie gebeurt kosteloos. Wanneer verzoeken van een betrokkene kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag het gemeentebestuur een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de administratieve kosten aanrekenen of weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Vervolgens kan u de gemeente verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal de gemeente in ieder geval binnen vier weken reageren.

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens, heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (uitgezonderd de verwerking voor gerechtvaardigde en wettelijke doeleinden). Je hebt ook het recht op overdraagbaarheid van de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en digitaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kan je contact op te nemen met privacy@vorselaar.be.  

Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om op je verzoek in te gaan op voorwaarde dat het in overeenstemming is met de toepasselijke wetten en voorschriften.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit (  commission@privacycommission.be) als je van mening bent dat het gemeentebestuur van Vorselaar de geldende Belgische en Europese privacywetgeving niet naleeft.

9. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich onder andere toe:

de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.

geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.

de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. Het gemeentebestuur behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

10. Beveiliging

De gemeente heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens op de best mogelijke wijze te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik.

11. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd.

12. Contactgegevens

Wij spannen ons in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen heeft rond dit privacybeleid.

Gemeente Vorselaar, Markt 14, 2290 Vorselaar, privacy@vorselaar.be

13. Cookies en indirecte informatie

Noodzakelijke en functionele cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoeker en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Bij een volgend bezoek aan ons digitaal platform zal de cookie-informatie gebruikt worden om de zichtbaarheid en de inhoud van onze website te verbeteren en zo meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers waardoor het gebruiksgemak van onze website vergroot. Aldus vergemakkelijkt dit uw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter.

Performantie-cookies

Voor  het meten en analyseren van het surfgedrag maakt deze website gebruik van Google Analytics. Hiertoe worden, aan de hand van uw IP-adres, gegevens verzameld zoals onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en apparaateigenschappen. Op basis van deze anonieme analyses kan de gemeente deze site verder verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies Strikt noodzakelijk Performantie Functioneel

Strikt noodzakelijk

NaamDomeinVervaltermijnBeschrijving
CookieScriptConsent.vorselaar.be4 weeksThis cookie is used by Cookie-Script.com service to remember visitor cookie consent preferences. It is necessary for Cookie-Script.com cookie banner to work properly.

Performantie

NaamDomeinVervaltermijnBeschrijving
_ga.vorselaar.be2 yearsThis cookie name is associated with Google Universal Analytics – which is a significant update to Google’s more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners.
gid.vorselaar.be1 dayThis cookie name is associated with Google Analytics. It is used by gtag.js and analytics.js scripts and according to Google Analytics this cookie is used to distinguish users.
_gat.vorselaar.be59 secondsThis cookie name is associated with Google Universal Analytics, according to documentation it is used to throttle the request rate – limiting the collection of data on high traffic sites. It expires after 10 minutes.
_gat_UA-7706489-11.vorselaar.be1 minuteThis is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.

Functioneel

NaamDomeinVervaltermijnBeschrijving
PHPSESSIDprojectaanvraag-api.uitdatabank.beSessionCookie generated by applications based on the PHP language. This is a general purpose identifier used to maintain user session variables. It is normally a random generated number, how it is used can be specific to the site, but a good example is maintaining a logged-in status for a user between pages.
has_jswww.vorselaar.beSessionMost commonly associated with the Drupal content management system. Drupal uses this cookie to indicate whether or not the visitors browser has JavaScript enabled.