header afbeelding

Openbaar onderzoek ontwerp-PAS en -plan-MER


De programmatische aanpak stikstof (PAS) heeft als centraal doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones aangewezen in toepassing van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) structureel en planmatig terug te dringen. De PAS moet tevens een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader bieden voor vergunning- en toestemmingverlening, rekening houdend met ecologische, sociale en economische randvoorwaarden.  

De PAS baseert zich op een gebiedsgerichte analyse van de emissies en de depositie van stikstofoxiden en ammoniak. De PAS is opgevat als een omvattend realisatiegericht programma, met als belangrijkste onderdelen:  

  • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen. 
  • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H. 
  • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die stikstofoxiden of ammoniak uitstoten. 
  • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen. 
  • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.  

Met de PAS geeft de Vlaamse Regering zuurstof aan duurzame economische ontwikkeling, het leefmilieu en het ondernemerschap in Vlaanderen. 

Het openbaar onderzoek over het ontwerp-PAS en het bijhorende plan-MER vindt plaats van 19 april 2022 tot en met 17 juni 2022.  

Het ontwerp PAS-programma, het ontwerp-plan-MER en de richtlijnen van team Mer zijn raadpleegbaar op de website van het Departement Omgeving en bij  het Departement Omgeving in Brussel na afspraak. Let wel: de documenten worden steeds digitaal ter beschikking gesteld.  

Het publiek kan zijn opmerkingen per e-mail of brief bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen: Lokaal bestuur Vorselaar, tav schepencollege, Markt 14, 2290 Vorselaar.