Definitieve onteigeningsbesluit Raad van Bestuur IOK - lokaal bedrijventerrein Sassenhout

De raad van bestuur van IOK (Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, dienstverlenende vereniging met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 1) heeft op 4 december 2020 het onteigeningsbesluit “Bedrijventerrein Sassenhout” met bijlagen definitief vastgesteld en beslist over te gaan tot onteigening van 3 (delen van) percelen te Vorselaar, samen 1ha06a74ca en gelegen binnen het RUP “Lokaal bedrijventerrein Sassenhout”, zoals aangegeven op het onteigeningsplan “Bedrijventerrein Sassenhout”, met het oog op de inrichting van een lokaal bedrijventerrein conform de projectnota. IOK werd hiertoe gemachtigd bij besluit van 17 november 2020 van de gemeenteraad van Vorselaar.

Het definitieve onteigeningsbesluit, met inbegrip van alle bijlagen (lees meer), is eveneens raadpleegbaar op de website van IOK (www.iok.be).

Beroepen tegen het definitieve onteigeningsbesluit kunnen door belanghebbenden worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat hetzij de dag na de kennisgeving, hetzij de dag na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

bijlagen: