header afbeelding

Referentieadres

Soms zijn er uitzonderlijke toestanden of beroepen die zorgen dat je niet effectief op een bepaald adres kan verblijven. Om administratief bereikbaar te zijn voor officiële instanties en om uitkeringen te kunnen ontvangen, kan een referentieadres toegekend worden. Het referentieadres geldt dan als officieel adres in het bevolkingsregister, ook al verblijf je er niet officieel. Alle post en administratieve documenten worden naar dit adres verstuurd.

De persoon (of rechtspersoon) bij wie je een referentieadres wil vastleggen, moet zijn toestemming geven en alle briefwisseling steeds doorgeven. Deze persoon mag geen winstbejag nastreven.

Daklozen kunnen een referentieadres aanvragen via het OCMW.

Voorwaarden

De mogelijkheden om een referentieadres te verkrijgen is beperkt tot:

 • personen die in een mobiele woning verblijven in België (schepen, woonwagens, caravans (uitgezonderd stacaravans));
 • personen die door gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats meer hebben (niet ingeschreven in een gemeentelijk bevolkingsregister en geen feitelijke hoofdverblijfplaats hebben);
 • gedetineerden die niet voldoen aan de voorwaarden voor tijdelijke afwezigheid;
 • personen die om beroepsredenen geen hoofdverblijfplaats meer hebben voor maximum 1 jaar. Deze beperking geldt niet voor personen die door de overheid op zending gestuurd worden.

Procedure

Referentieadres bij het OCMW:

 • maak een afspraak bij het OCMW van de gemeente waar je normaal gezien verblijft;
 • het OCMW onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoen en beslist over je aanvraag;
 • wanneer de beslissing van het OCMW positief is, zal je ingeschreven worden op het referentieadres van het OCMW op datum van de beslissing;
 • je moet minstens elke 3 maanden een keer langskomen bij het OCMW om het referentieadres te kunnen behouden;
 • wanneer je niet meer voldoen aan alle voorwaarden, zal het OCMW je referentieadres schrappen na een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Referentieadres bij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon:

 • maak een afspraak bij de dienst bevolking via onze website samen met de persoon waarbij u het referentieadres aanvraagt;
 • bezorg ons het ingevulde formulier “Aanvraag van een referentieadres” en eventueel attesten/bewijsstukken;
 • wanneer je de aanvraag doet op basis van gebrek aan voldoende bestaansmiddelen, moet je eerst een afspraak maken bij het OCMW. Zij bezorgen je, na een onderzoek, een attest dat verklaart dat je geen voldoende bestaansmiddelen hebt;
 • de medewerker van de dienst bevolking zal nagaan of je voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van een referentieadres en of je de juiste bewijsstukken kan voorleggen;
 • het aanvraagdocument wordt ter plaatse door de aanvrager en de persoon van het referentieadres getekend;
 • de aanvrager zal dadelijk ingeschreven worden op het referentieadres op datum van de aanvraag.

Kosten

gratis

Wat breng je mee naar je afspraak bij de dienst bevolking?

Bij de aangifte op het gemeentehuis:

 • identiteitskaart van de aanvrager en eventueel andere gezinsleden die op het referentieadres zullen ingeschreven worden;
 • identiteitskaart van de persoon die toestemming geeft om ingeschreven te worden op het referentieadres;
 • het ingevulde aanvraagformulier (link);
 • de nodige attesten/bewijsstukken voor uw aanvraag.

Nuttige links