header afbeelding

Kinder- en jongerencampus

Waarom dit project?

Het patrimonium van de gemeente is uitgebreid, zowel in aantal gebouwen als locaties. Om het beheer en onderhoud van dit patrimonium beheersbaar te houden, om nieuwe kansen te bieden voor bepaalde functies en om die functies te centraliseren, willen we het aantal gemeentelijke sites beperken. Die sites hebben elk hun eigenheid. Zo zullen dienstverlening en ontmoeting centraal staan aan gemeentehuis en Sprankel, zijn sport en vrije tijd het uitgangspunt van het sportcentrum en is er een technische site voor onze ondersteunende diensten.  In de nieuwe kinder- en jongerencampus bundelen we verschillende functies voor kinderen en jongeren waar we letterlijk muren en afsluitingen willen slopen om een meerwaarde te creëren voor elke partner in dit project; waar gedeeld en multifunctioneel gebruik in een duurzaam gebouw het uitgangspunt is.  Het concept van een “brede school” is hier ten volle van toepassing. Een eigentijdse school is niet langer meer een aaneenschakeling van lokalen om les te geven, maar is een plaats waar op ieder schoolvrij moment andere activiteiten kunnen plaatsvinden. De omgeving wordt een groene en speelse omgeving, tegelijk educatief en aangenaam om in te vertoeven.

Het oudste schoolgebouw van ‘De Knipoog’ werd in gebruik genomen in 1938. Daar vinden voornamelijk de lagere school en administratie hun plaats. Verder bestaat de school nog uit een recenter gebouw dat nu vooral gebruikt wordt door de kleuterklassen. Het jeugdcentrum op het aanpalende terrein werd gebouwd in 1979. Het is een ontmoetingsplaats voor talrijke verenigingen zoals Chiro, JNM, jeugdhuis ’t Staminee, Jeugd Rode Kruis, Speelplein Kaboem, enz. Onze buitenschoolse Kinderopvang (BKO) De Regenboog maakt ook graag gebruik van het jeugdcentrum dat gekoppeld is aan het recentere gebouw van de BKO.

Voor de school is het oudste gebouw reeds langere tijd minder toereikend en zijn er nieuwere noden om goed in te spelen op de educatieve visie en doelstellingen van de school. Het jeugdcentrum heeft tevens al langer zijn gebreken en is niet meer afgestemd op de huidige duurzame noden voor de gemeente en verenigingen. Reeds enkele legislaturen wordt daarom gepland aan een nieuwe kinder- en jongerencampus die nu eindelijk vorm krijgt! De kleuters van De Knipoog, samen met de administratie, zullen hun intrek nemen in het nieuwe gedeelte van de school.  De klassen van de lagere school verhuizen naar het meer recente gebouw dat nog een opknapbeurt staat te wachten. De huidige turnzaal blijft in gebruik. En uiteraard zullen de verenigingen, speelplein en BKO gebruik kunnen maken van de nieuwe campus en groene omgeving.

Vorselaar, verrassend natuurlijk

Vorselaar is een typisch landelijke gemeente in het hart van de Kempen, omgeven door prachtige natuur. Door zijn compacte kern en het beperkt aantal inwoners heerst er een rustige, dorpse atmosfeer. De twee natuurgebieden en de prachtige dreven rondom het kasteel dragen bij tot het groene en natuurlijke karakter van de gemeente, naast heel wat landbouw en open ruimte. 

Een prominente plaats in het centrum neemt het klooster in, en de onderwijstraditie die daaruit is ontwikkeld. Dagelijks zakken zo’n 4000 studenten en leerkrachten af naar het centrum, verspreid over kleuterscholen, lager, en secundair onderwijs en een vestiging van Thomas More voor hogeschoolstudenten. Vorselaar wordt daarom ook niet voor niets een onderwijsgemeente bij uitstek genoemd. 

Reeds enkele legislaturen wordt gewerkt aan de uitvoering van het “Masterplan Dorpskernvernieuwing”, een dorp voor de toekomst. Het project situeert zich in het hele dorpscentrum, ter hoogte van de Kerkstraat en haar directe omgeving. Enerzijds werden de mobiliteitsknelpunten weggewerkt, anderzijds wilde de gemeente alle kansen benutten om mooie en waardevolle ruimtelijke elementen te versterken. Eén voor één werden de dorpspleinen heraangelegd. Dat gebeurde slim door meteen ook de straten, gescheiden rioleringen en aandacht voor voetgangers/fietsers en aandacht voor ontharding te integreren. De gemeente zit ook met projectontwikkelaars rond tafel en voert een streng beleid inzake woonkwaliteit en aandacht voor groen en slimme aanplantingen. Om het gewenste straatbeeld te behouden werden in het RUP Kern de nodige stedenbouwkundige voorschriften opgenomen. 

Slimme locaties en vlotte bereikbaarheid tussen dienstverlening, jeugd- en schoollocaties, sport- en ontspanningsmogelijkheden en een goede ontsluiting met aandacht voor trage wegen staan al vele jaren verwerkt in meerjarenplanning en komen terug in uitgevoerde of geplande projecten. Vorselaar slaagde erin om op korte termijn, met bescheiden projecten en vaak in eigen beheer, toch duurzaamheid te creëren.

De nieuwe campus is onlosmakelijk verbonden met deze totale visie en het masterplan voor het dorp.

Ontwerp

Het is zover… de plannen voor onze nieuwe kinder- en jongerencampus hebben nu écht vorm gekregen.

In 2020 en de eerste helft van 2021 werd heel intensief gewerkt aan een bundel van eisen met de gebruikers, het doorlopen van een aanbestedingsprocedure met kandidaat architecten en aannemers en het beslissen met een jury over de laatste weerhouden ontwerpen.  Het was een héél boeiend traject.  De opdracht voor ontwerp en bouw van de campus werd in mei 2021 toegekend aan A33 Architecten en bouwbedrijf Dethier die de handen in elkaar slaan om, samen met het bestuur, de school en de verenigingen, een stimulerende leer- en speelomgeving te maken in een duurzaam gebouw met aandacht voor flexibiliteit en attractieve buitenruimtes die iedereen uitnodigen tot beleving aan de rand van het bos en toch verweven met het dorp. Een huiselijke sfeer in de nieuwe kleuterschool en een uitnodigende omgeving voor het jeugdhuis en de verenigingen.

Met de ontharding van de speelplaats tijdens de paasvakantie 2021 werd door de school en onze technische dienst reeds een eerste aanzet gegeven tot “school in het groen”. In het ontwerp met A33 komt dit nog meer aan bod en gaan we voor alle leeftijden op ontdekking in verschillende zones en zelfs met een dakspeelplaats voor de lagere school en jeugdverenigingen.

Uiteraard wordt ook gedacht aan toegankelijkheid met ruime fietsenstallingen voor kleuters, lagere school en verenigingen. Toegang zal mogelijk zijn vanuit Cardijnlaan, Kuiperstraat en langs Oostakker. Er wordt zelfs een toegang over het gebouw gemaakt!  Kijk maar eens op de ontwerpbeelden. De Cardijnlaan blijft éénrichtingsverkeer en zal langs een heringerichte, bredere Schoolstraat doorgang geven tot aan de Kuiperstraat. Er wordt dus maximaal ingezet op speel- en leefruimte door inname van een deel van de Cardijnlaan. Hierdoor kunnen ook de gekende evenementen een mooie plek krijgen in de toekomst (dorpse feesten, schoolfeest, kerstmarkt, speelplein, enz).

Bekijk hier de eerste beelden van de nieuwe campus!

Fasering en planning – update 24/11/2021

Uiteraard kan een nieuw gebouw niet zomaar worden neergezet. We zullen enige tijd rekening moeten houden met andere omstandigheden voor de school, de verenigingen en andere gebruikers van schoollokalen en jeugdcentrum.

Je zal in december 2021 heel wat activiteiten zien opstarten voor de verhuis van verenigingen die andere locaties krijgen. Voor de school worden vanaf 29 november 2021 tijdelijke klaslokalen en sanitair voorzien op de parking aan het kerkhof. Een doorgang te voet of met de fiets naar de Beukendreef en het kerkhof blijft mogelijk. Alternatieven voor lang parkeren vind je aan parking Oostakker. Voor de resterende parkeerplaatsen aan het kerkhof zal de blauwe zone (parkeerschijf of bewonerskaart) worden toegepast. De mindervalidenparkings blijven beschikbaar.

Omdat de parking voor de kleuterschool zal gebruikt worden voor tijdelijke klaslokalen en speelruimte, halen we de glasbol aan het kerkhof tijdelijk weg. Vanaf december verhuist deze naar het pleintje Heikant.

En uiteraard dienen we rekening te houden met een werfzone. Die zal veilig worden ingericht zodat onze kinderen nog steeds in een veilige (school)omgeving kunnen vertoeven. Hoe dit allemaal precies zal lopen, laten we tijdig weten. Zowel onze aannemer als de bouwheer voor de nieuwbouw zijde Kuiperstraat-Schoolstraat zijn volop in overleg om de werfzone uit te werken en met de gemeente en politie te bespreken. Houd deze webpagina en nieuwsberichten in de gaten. De nodige vergunningen zijn ondertussen verkregen en de afbraakwerken kunnen starten na de kerstvakantie 2021.  De verdere fasering wordt nog in detail uitgewerkt met de aannemer. We houden jullie verder op de hoogte!  Bedankt voor jullie begrip en medewerking in de komende periode.

Belangrijkste mijlpalen in de vooropgestelde planning (*):

 • Eind 2021: Vergunning verleend
 • vanaf 29 november 2021: Tijdelijke huisvesting voor enkele klassen & administratie plaatsen en inrichten
 • Kerstperiode ’21-’22: Verhuis (enkele klassen, administratie, verenigingen)
 • Januari 2022: opstart werfzone en start afbraakwerken
 • Rond paasvakantie 2023: nieuwbouw klaar voor verhuis
 • Tot bouwverlof 2023: aanvang 2de fase van de werf met resterende afbraak en buitenaanleg
 • September 2023: volledig nieuwe site in gebruik

(*) Een meer gedetailleerde planning per fase wordt opgemaakt in samenspraak met Bouwbedrijf Dethier en zal tijdig met alle betrokken partijen worden besproken.

Fasering en planning – WERFZONE vanaf 10 januari 2022

De werken aan de kinder- en jongerencampus zullen van start gaan op 10 januari 2022. Door uitstel van het bouwproject tussen Kuiperstraat en Cardijnlaan zullen de werven voor een groot deel gelijklopen. Hierdoor moest de organisatie van beide werven grondig herbekeken worden om de veiligheid te kunnen garanderen. Er is voor gekozen om tijdens de duur van de werven de inrichting hetzelfde te houden omdat dat duidelijkheid geeft en omdat er bij wijzigingen van de situatie toch steeds risico’s komen kijken. Die willen we ten allen koste vermijden aan locaties waar zoveel kinderen aanwezig zijn. Er worden van 10/1/2022 tem 31/12/2022 een aantal maatregelen genomen om dat te doen:

 • De Cardijnlaan wordt werfzone net na de buitenschoolse kinderopvang “De Regenboog” tot net na het oude schoolgebouw. Er zal dus geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn.
 • De Regenboog blijft wel bereikbaar via de Cardijnlaan: dubbel richtingsverkeer (doodlopend, enkel plaatselijk gemotoriseerd verkeer toegelaten).
 • Er zal een trage verbinding mogelijk zijn voor voetgangers vanuit de Lindendreef (naast buitenschoolse kinderopvang “De Regenboog”) naar de Cardijnlaan. Ook blijft het mogelijk voor voetgangers en fietsers om vanuit Cardijnlaan via de Schoolstraat naar Kuiperstraat te gaan.
 • Op de parking aan de huidige kleuterschool staat een tijdelijke huisvesting en er wordt hier ook een tijdelijke speelplaats voorzien om de kinderen genoeg buitenruimte te kunnen geven. De ingang van de school zal voor kleuters en lagere school via deze speelplaats georganiseerd worden.
 • Doorgang voor fietsers en voetgangers blijft steeds mogelijk via beukendreef met een ruimte voor trage weggebruikers tussen de tijdelijke huisvesting en het kerkhof.
 • De glasbol aan het kerkhof (Cardijnlaan) wordt tijdens deze periode verwijderd en verplaatst naar pleintje Heikant waar u vlot terecht kan op de parking Heikant.
 • De behouden parkeerplaatsen in Cardijnlaan en parking kerkhof worden allemaal blauwe zone. Hier kan dus enkel geparkeerd worden voor minder dan 1 uur en door buurtbewoners met een bewonerskaart. Voor parkeerplaatsen buiten de blauwe zone dient u zich te begeven naar de parking in Oostakker. We proberen de doorgang door het bos zo comfortbal mogelijk te maken/houden.
 • Het gedeelte Cardijnlaan vanaf het kruispunt Kuiperstraat/Boulevard wordt een ‘schoolstraat’ bij start en einde van de school. Een schoolstraat, zoals er in andere gemeenten ook heel wat georganiseerd worden, betekent dat in- en uitrijden van gemotoriseerd verkeer onmogelijk is tijdens die momenten. In de praktijk betekent dat
  ’s morgens van 08u15 tot 08u40, ‘s namiddags van 15u15 tot 15u45 en op woensdagmiddag van 11u45 tot 12u15. Fietsers en voetgangers hebben altijd toegang, ook tijdens de momenten van de schoolstraat.
 • Er wordt in de Kuiperstraat een Kiss&Ride-zone voorzien waar ouders hun kinderen
  ’s morgens kunnen afzetten van 08u15 tot 08u40. Op dat moment mag er niet geparkeerd worden en is het de bedoeling dat kinderen uitstappen en zelfstandig naar school gaan langs de tijdelijke schoolstraatzone. Buiten deze uren blijven dit gewone parkeerplaatsen.

Bekijk ook het bijhorend tijdelijk verkeersreglement!

We beseffen dat dit tijdens de werken heel wat hinder met zich zal meebrengen maar de veiligheid van de schoolomgeving heeft geprimeerd bij een aantal knopen die doorgehakt moesten worden. Door deze situatie zal er geen werfverkeer (zowel leveranciers als werknemers) op het openbaar domein staan. Het werfverkeer wordt ook volledig afgesplitst van het andere verkeer.
We hopen op uw begrip en medewerking tijdens deze moeilijke periode. Daarbij houden we het mooie resultaat van de werken voor ogen. De school, jeugdlokalen, kinderopvang maar ook het project in de Kuiperstraat zal voor de komende generaties mee het dorpsbeeld bepalen en onmisbaar worden voor onze kinderen en jongeren in Vorselaar.

Op de hoogte blijven?

De meest actuele info vind je steeds hier op www.vorselaar.be/campus

 • Je kan je ook aanmelden voor een nieuwsbrief via e-mail. Stuur je gegevens met vermelding “nieuwsbrief campus” naar jeugdcampus@vorselaar.be.
 • Bekijk hier de vorige edities van onze nieuwsbrief. (binnenkort)
 • De (groot)ouders van schoolgaande kinderen in De Knipoog krijgen regelmatig een brief mee over de stand van zaken of belangrijke stappen voor hun kinderen.
 • In de school en het jeugdcentrum zullen ontwerpplannen worden uitgehangen zodat iedereen deze ook eens van nabij kan bekijken.

Meer info en contact

Gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION), Koning Albert II-laan 15,
1210 Brussel – Tel. 02 221 05 11 – info@agion.be – www.agion.be