header afbeelding

Gezondheidspreventie Vorselaar

Door Corona staat gezondheid hoog op de agenda. Vorselaar heeft al een hele poos een gezondheidsbeleid uitgebouwd. We staan bewust voor een breed en geïntegreerd beleid “HEALTH IN ALL POLICIES”. Gezondheid kan immers in heel wat domeinen, ook in sociaal beleid, milieu-/duurzaamheidsbeleid, mobiliteit en publieke ruimte bijvoorbeeld, een belangrijke rode draad zijn.

Wat deden we al de voorbije jaren?

 • Oprichting welzijnsplatform
 • Beweegmomenten op RTV
 • Jeugdwelzijnsoverleg
 • Werkgroep digitale zorg en cyberpesten
 • Ventilatie “raamactie Wim Soutaer”
 • Raamacties handelaars cf. mentale gezondheid (taboe doorbreken, bespreekbaar maken)
 • Inzet van eigen psycholoog
 • Inzet van eigen BOV-coach
 • Pre-beator (Janssen Pharmaceutica) gelanceerd in Vorselaar (sporters screenen hart)
 • Gezondheidsbeurs
 • Borstkankeractie
 • Aa-gespreksgroep
 • Fitbus in Vorselaar
 • 10.000 stappen + bordjes korte afstanden en stappentellers
 • Trage wegen, stimulansen voor zwakke weggebruikers (trappen en stappen, stapt-entrapt 2022-2023, belgerinkel naar de winkel …)
 • WOAW & PLAW
 • Actie Strava Neteland (Vorselaar gewonnen)
 • Trage wegen (nieuwe wegen, onderhoud bestaande wegen, naamgeving, kaartjes)
 • Jaar van de sport
 • Fit-o-meter op het sportcentrum
 • Seniorensportdag
 • Toeren om te Loeren (duurzaamheid)
 • Sport na School (SNS)
 • Ouderenbehoeftenonderzoek VUB
 • Instap in lokaal gezondheidspreventiebeleid
 • Verslavingsbeleid: stuurgroep Kempen o.l.v. Vorselaar + gemeenschappelijke visietekst  
 • LOGO / programma “gezonde gemeente”
 • Tutti frutti op scholen
 • Contactgroep Verslavingskoepel Kempen
 • Infoavonden en activiteiten rond gezondheid in het lokaal dienstencentrum Sprankel!
 • Deskbikes in KVRI  + samenwerking met werkgroep “gezonderwijs”
 • Sportivo’s-traject met VAD en voetbalvereniging Ons Genoegen Vorselaar
 • Project “De Gele Doos” en project “Gemeente op schema”
 • Luchtkwaliteit actieprogramma curieuzeneuzen en meettoestellen …

Ons lokaal dienstencentrum Sprankel! en het welzijnsplatform Vorselaar zetten al jaren acties op inzake gezondheid: lezingen, campagnes inzake borstkanker of mentale gezondheid, infosessies over mantelzorgpremies en zelfs een toneel over dementie stonden al op het programma. Het geheel kadert ook in het kaderprogramma “Gezonde gemeente” (i.s.m. LOGO).

In 2021 werd “Generatie Rookvrij” afgetrapt, een campagne om te stoppen met roken en meer preventie daarin op te zetten in de scholen. Nadien was er in de periode 17-23 mei “Als kleine kinderen groot worden” (tijdens de “week van de opvoeding”).

Momenteel voelen we allemaal dat mentale veerkracht iets is waar we meer mee aan de slag moeten gaan. Er is een werkgroep opgestart met onze secundaire school en ook ons jeugdwelzijnsoverleg zal hier aandacht aan geven. Tijdens de ‘10-daagse van de geestelijke gezondheid’ in oktober 2021 werd daar een campagne voor opgezet.

In 2022 wordt gestart met een multidisciplinaire groepspraktijk “Gezondheidshuis PIOEN”. Daar zal echt worden ingezet op meer preventieve gezondheidszorg, infoavonden, campagnes, enz.

Vorselaar nam ook het initiatief om met 16 gemeenten uit de regio in 2019 in te stappen in een Vlaams programma waarbij zowel de lokale besturen als de Vlaamse overheid middelen bijeenbrengen om extra preventiemedewerkers aan te stellen. Daarin werken we samen met de gemeenten van ons samenwerkingsverband Neteland, LOGO Kempen (lokaal gezondheidsoverleg), CGG Kempen (centrum voor geestelijke gezondheid). Ulrike Geerts is nu onze preventiemedewerker. Zij ontwikkelde samen met de gemeente een actieplan.

Tevens wordt i.s.m. de Koning Boudewijn Stichting nog gewerkt rond gezondheidsvaardigheden en door de samenwerking met LicaLab/Thomas More komt er een mogelijkheid om voor iedereen een persoonlijk  gezondheidsprofiel aan te maken (project BIBOPP).

N.a.v. de lancering van  het Vlaams preventiecharter werd in Vorselaar het jaar van de preventieve gezondheid georganiseerd dat met een gezondheidswandeling op 29 januari 2022 werd afgetrapt.

Nieuwe elementen daar zijn onder meer:

 • Project “gele doos” + “gemeente op schema” voor senioren (medicatieschema)
 • Opstart multidisciplinair gezondheidshuis PIOEN (1 oktober 2022) met huisarts, psycholoog, maatschappelijk assistenten, leefstijl/BOV en verpleegkundige + subsidiedossier bij Vlaamse overheid (Agentschap Zorg en Gezondheid)
  + structurele samenwerking (charter) met AZ Herentals, Licalab/Thomas More + UA
 • Sportivo’s-traject VAD > uitreiking bronzen medaille voor OG Vorselaar (januari 2022)
 • Dag van de zorg – thema PREVENTIE (20 maart 2022)
 • Levensloop Neteland, i.s.m. Stichting tegen Kanker – Vorselaar (30 april + 1 mei 2022)
 • Intergemeentelijke gezondheidspreventiewerker Ulrike Geerts (i.k.v. lokaal gezondheidspreventiebeleid) en samenwerking met LOGO en CGG in de kijker zetten (programma “Gezonde Gemeente” en Vlaamse gezondheidsdoelstellingen)
 • ’t Kiertje en welzijnsschakel: aandacht voor kansarmoede om hun situatie structureel te verbeteren en gezonder te maken (UiT-pas, e-inclusie, kinderarmoede, Rap op Stap,  participatie aan het beleid) + sociale kruidenier (gezonde voeding is duurder dan ongezond) + nieuwe sociale campus!
 • Dienstencentrum Sprankel!: nieuwe rol vanaf dit jaar als motor in buurtgerichte zorg en preventieve gezondheidszorg
 • Alcohol, tabak en drugs: Generatie Rookvrij (speelplaatsen en speelpleinen, sportcentrum + gemeentepark), contactgroepen i.s.m. Verslavingskoepel Kempen (ervaringsdragers), traject “Sportivo’s” met OG Vorselaar
 • Gezondheid ~ groen, bomen, luchtkwaliteit en publieke ruimte > project gemeentepark, ontharding “Vorselaar breekt uit” (bv. speelplaatsen Knipoog, KVRi, Windekind, Duizendpoot) en heraanleg Marktplein
 • Grote actie om meer te fietsen en wandelen (werkgroep lokale economie, handelaars, alle scholen, VSV, gemeente, werkgroep duurzaamheid, werkgroep mobiliteit, politie, verenigingen) + personeel: www.staptentrapt.be + instap in programma 10.000 stappen in 2022 (ism LOGO/Sport Vlaanderen) met de creatie van een vaste beweegroute
 • Gezonde geest in gezond lichaam (Mens Sana in Corpore Sano)
 • Eerste fysieke vergadering van het Vlaams preventieplatform in Vorselaar
 • Ondertekening charter met alle organisaties van het preventieplatform

Samengevat kunnen we in onze gemeente volgende 12 verschillende aspecten onderscheiden binnen een brede aanpak over meer preventieve gezondheid:

1. GEZONDE PUBLIEKE RUIMTE: OPENBARE RUIMTE, ONTMOETINGS-/ BEWEEG-/ EN SPEELPLEKKEN, GROEN, ONTHARDING & LUCHTKWALITEIT

 • Vorselaar breekt uit, Blauwgroen netwerk, Marktplein, ambassadeur ontharding, gemeentepark, …

2. MEER BEWEGING

 • Bewegingsdriehoek
 • 10.000 stappen + bordjes, stappentellers en “gemeente stapt” spandoeken in het dorp
 • “START TO RUN”-opstartsessies
 • Grote “Vorselaar stapt en trapt”-actie ism scholen, werkgroepen, gemeente, enz.
 • Beweging-op-Verwijzing: BOV-coach voor Vorselaar (Ine Henderickx) kan initiaties geven

3. GEZONDE VOEDING

 • Voedingsdriehoek
 • Gezonde voeding: Bv in sociale kruidenier een kooksessie doen met gezonde voeding (recepten)
 • Scholen die werken rond het thema gezonde voeding (tutti frutti-acties)
  Idee Liesbeth: BKO kinderopvang De Regenboog ook fruit & groenten
 • Verschillende info avonden in het LDC

4. GEZONDE DRANK

 • Tournée Minérale
 • Kraantjeswater PIDPA

5. AANPAK VAN VERSLAVING EN ALCOHOL, TABAK & DRUGS

 • Stuurgroep verslavingsbeleid + congressen + IGP-werking ism CGG en LOGO
 • Contactgroep Verslavingskoepel Kempen (ervaringsdragers) en AA-praatgroep
 • Ijslands preventiemodel: belang van de context, instap in proefproject VAD/CGG
 • Sportivo’s – traject met OGV > uitreiking bronzen medaille voor OG Vorselaar
 • SAMEN-project: meer hulpverlening en alternatieve methodieken ism parket/politie

6. KANKERPREVENTIE

 • Kankerscreenings: dikkedarm-, borst- en baarmoederhalskanker
 • Traditie initiatieven ter ondersteuning van kankeronderzoek (bv. 1000km KOTK)
 • Groot evenement Levensloop Neteland ism Stichting tegen Kanker (30/4-1/5)

7. MENTALE GEZONDHEID

 • Psyche in PIOEN + project KBS over integratie mentale gezondheidszorg in de eerstelijn + Warme William stoel + eerstelijns psycholoog + extra outreach KVRi
 • Werken aan “SOLK”-herkenning (somatisch onvoldoende lichamelijk verklaarde klachten); betere vroegdetectie en herkenning bij huisartsen en maatschappelijk werkers
 • Vereenzaming aanpak via buurtenoverleg en lokaal dienstencentrum (geluksdriehoek) + openbare ruimte en groen (ontharding Marktplein, gemeentepark, buurtpleintjes, speelplaatsen scholen)

8. GEZONDHEIDSPREVENTIE – DOELGROEP SCHOLEN

 • Werkgroep KVRi “Gezonderwijs”: deskbikes (cf. bezoek minister Vandeurzen) + Urban Trail
 • Suikervrije dranken  aanmoedigen
 • Outreach psycholoog, werkgroep jongerenwelzijn/sociale media (digitale detox)
 • Jongerenwelzijnsoverleg + straathoekwerkers en Arktos

9. GEZONDHEIDSPREVENTIE – DOELGROEP KANSARMEN

 • Welzijnsschakel ’t Kiertje: beleidsparticipatie en charter tot samenwerking lokaal bestuur
 • Opstart in 2022 van UiT-pas vrijetijdsparticipatie
 • Belang van ventilatie (cf. actie provincie: zangsessie aan ramen van meergezinswoningen)
 • Kinderarmoedefonds (schoolrekeningen) en hulpfonds Vorselaar
 • Sociale campus: Rap op stap + tweedehandswinkel + fietsbieb + sociale kruidenier + Sprankel!

10. GEZONDHEIDSPREVENTIE – DOELGROEP SENIOREN

 • Project “Gele doos” & “Gemeente op Schema” (samenwerking apothekers/huisartsen)
  Dag van de Zorg op 15 mei 2022
 • Lokaal dienstencentrum Sprankel! (bv. buurtgerichte zorg, restaurant, ontmoeting)
  Ouderenbehoeftenonderzoek en aanpak vereenzaming (bv. huisbezoeken)

11. OPRICHTING VAN EEN MULTIDISCIPLINAIRE EERSTELIJNSPRAKTIJK “PIOEN”

 • Oprichting nieuwe preventieve eerstelijnspraktijk
  Subsidie vanuit Agentschap Zorg & Gezondheid “brede eerstelijnspraktijken”
 • Samenwerking met Universiteit Antwerpen, Licalab/Thomas More, AZ Herentals
 • Populatie-onderzoek voor heel Vorselaar (populatie 8.000 inwoners, buurtgerichte aanpak)
 • Overleg met zorgverstrekkers (bv. belang EMD/EPD i.s.m. NexuzHealth en AZ Herentals) en apothekers/huisartsen (bv. voorschrijven medicatie, infopunt gezondheid Vorselaar)

12. “INZICHT IN GEZONDHEID” MET THOMAS MORE, LICALAB EN HEALTH & CARE KEMPEN

 • Samenwerking met Universiteit Antwerpen, LicaLab/Thomas More, AZ Herentals
 • Opstart preventieve campagne “BIBOPP”, een preventieve gezondheidstool om mensen meer inzicht te geven in (en aan te zetten tot) hun eigen gezondheid