header afbeelding

Gehuchten en buurten

Naast de investeringen in de dorpskern op het programma is er ook veel oog voor de gehuchten. Zo staan er in verschillende Vorselaarse gehuchten rioleringswerken op de planning. Concreet gaat het om het Sassenhout, Heiken, Zegbroek en Vispluk.

Bij de wegen- en rioleringswerken zullen we tegelijkertijd zorgen voor betere gsm-verbindingen en de nutsvoorzieningen moderniseren en waar nodig ondergronds brengen. Stelselmatig plannen we ook ingrepen om het verkeer trager en veiliger te laten verlopen.

Kapelletjes hebben in onze gemeente nog een nadrukkelijke plaats. Ze zijn van historisch belang en geven mee identiteit aan een buurt of gehucht. Het is erg belangrijk om deze kapelletjes en de mensen die er zorg voor dragen, te koesteren en goed te onderhouden.

Heel wat gehuchten en wijken zijn bereikbaar via -vaak historische- kerkepaden en trage wegen. De komende jaren blijft de gemeente zich inspannen voor het behoud, de vernieuwing, de uitbreiding en de originele naamgeving van deze paadjes. Ze zorgen er mee voor dat trage weggebruikers zich op een rustige en veilige manier kunnen verplaatsen door de gemeente en dat er verbindingen ontstaan tussen buurten onderling en met het centrum. We bouwen aan een volledig netwerk van trage wegen in onze gemeente. In verkavelingen en kernverdichtende projecten bekijken we consequent of er nieuwe verbindingen kunnen worden gecreëerd. Door deze paadjes ook een naam te geven en bekend te maken via bijvoorbeeld wandelingen verhoogt de herkenbaarheid en verbetert de mobiliteit in de gemeente. Verschillende van de trage wegen leiden trouwens naar buurtpleintjes. Zowel het onderhoud van de bestaande pleintjes als de aanleg van nieuwe buurtpleinen in o.a. Veldstraat/Merellaan, Proostlaan en Heuvelstraat zijn belangrijk voor deze ontmoetingsplekken voor de buurt.

Om ervoor te zorgen dat buurten en gehuchten, en bij uitbreiding ook de hele gemeente, hun eigenheid kunnen behouden, is het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kern (RUP Kern) erg belangrijk. Dat vormt immers een kader voor het type bebouwing dat is in bepaalde zones mogelijk. Het RUP Kern zal geactualiseerd worden met aandacht voor zowel het centrum als de gehuchten. Om een integraal en consequent ruimtelijk beleid te voeren, keuren we ook een handhavingsplan goed.

We willen de sociale cohesie in en tussen Vorselaarse buurten versterken. Daarom zorgt het gemeentebestuur ervoor dat buurtverenigingen ook in de toekomst actief worden betrokken bij nieuwe plannen (buurtenoverleg, vrijetijdsplatform, rondetafel). We stellen subsidies beschikbaar voor bepaalde buurtactiviteiten. Bepaalde activiteiten en evenementen organiseren we bewust met en in de gehuchten.

Niet alleen op het vlak van vrije tijd maar ook inzake veiligheid (“buurtinformatienetwerken” – BIN) en sociale cohesie (“zorginformatienetwerken” – ZIN) willen we de bewoners, straten en wijken actief betrekken. Er komen nieuwe zorginformatienetwerken en de BIN-werking wordt over het hele grondgebied uitgebreid.

Beleidsartikels

Projecten

  • Veel aandacht voor buurten en wijken en herinrichting trage wegen en buurtpleinen