header afbeelding

Betrokkenheid & participatie

Vorselaar is een kleine gemeente waar mensen elkaar kennen en waar de afstand tussen inwoners en gemeente zeer klein is. Inspraak en participatie zitten dus ingebakken in de manier van werken. We willen daar nog meer aandacht aan besteden en blijven vernieuwen om burgers, vrijwilligers en verenigingen te betrekken bij het beleid. Vorselaar heeft reeds heel wat formele en informele adviesorganen. Deze werken meestal goed maar zijn gebonden aan talloze administratieve formaliteiten die zowel voor de leden van die adviesraden als voor de medewerkers van de gemeente erg belastend zijn. Samen met de leden van de adviesraden willen we bekijken hoe elke adviesraad efficiënter, meer inhoudelijk kan werken en laagdrempeliger kan worden (bv. voor mensen die niet bij een vereniging zijn aangesloten).

Een werking op maat van elk overleg is aangewezen. Advies geven is daarin slechts één aspect, want adviesraden zijn vaak de drijvende kracht achter het gemeenschapsleven en organiseren activiteiten die Vorselaar doen leven. In de bestaande overlegstructuren komen momenteel niet alle thema’s aan bod. Daarom willen we nieuwe vormen van overleg starten om ook op andere vlakken doelgroepen bij elkaar te brengen. Een overleg met de Vorselaarse horeca, met de buurten, met organisaties die bezig zijn met jeugdwelzijn, met erfgoedactoren wordt opgestart. Het vrijetijdsplatform is een nieuw overleg waarin we alle inwoners en verenigingen die hun steentje willen bijdragen aan het vrijetijdsaanbod in Vorselaar, willen verenigen. Hier zullen in de eerste plaats de cultuurraad, jeugdraad en sportraad toe behoren. Zo willen we nog meer samenwerking creëren tussen verenigingen en geëngageerde vrijwilligers.

Daarnaast is inspraak en participatie veel meer dan de adviesorganen of overlegstructuren. Als het echt over beleidsparticipatie gaat, bereiken we op die manier maar een beperkt aantal mensen. Dit willen we in de toekomst breder bekijken. Er moet permanent aandacht zijn voor het betrekken van mensen bij het beleid. Bij projecten over verschillende thema’s willen we meer mensen bereiken en inspelen op talenten en interesses van onze inwoners. Enkele jaren geleden zijn we gestart met een rondetafel van adviesraden. Deze rondetafel willen we graag verderzetten en uitdiepen naar een echt burgerkabinet.

Als gemeente willen we meer communiceren over ons beleid en daarvoor ook verschillende kanalen gebruiken, de klassieke maar ook sociale media (en een nieuwe skype- en chatfunctie). Die kanalen moeten het mogelijk maken dat er meer interactie is met de inwoners. Het hele communicatiebeleid, met meer oog voor beleidsinformatie (extra pagina in Info Vorselaar) sluit daar op aan. Be-Alert en het buurtinformatienetwerk (BIN) wordt in de hele gemeente gepromoot.

Verder willen we blijven inzetten op co-creatie en participatie aan het beleid maar ook bij projecten. Er zijn heel wat mensen gemotiveerd om mee na te denken en mee te werken als ze betrokken worden. Zo zullen de speelpleintjes samen met de buurten vormgegeven worden en zullen bij rioleringsprojecten bewoners als ogen en oren van die buurt gebruikt worden. Het windmolenproject dat op stapel staat ten noorden aan E34 zal ervoor zorgen dat er op ons grondgebied meer groene stroom wordt opgewekt dan dat we verbruiken. Onze inwoners moeten de kans krijgen om hier aan deel te nemen. Dat zal mogelijk zijn via een coöperatieve voor dit project. Op die manier creëren we betrokkenheid en tegelijk kansen voor de inwoners om mee te genieten van de elektriciteitsopbrengst.

Beleidsartikels

Projecten

  • Veel aandacht voor overleg met adviesorganen en partners: een volledig nieuw participatiereglement met o.a. nieuwe overlegstructuren met horeca, landbouw, vrijetijd
  • Vernieuwing van de Info Vorselaar en inzet van chat/skype en digitaal loket