Programmatische Aanpak Stikstof

Departement omgeving heeft het programma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS-programma) opmaakt. Het heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones. Om de mogelijke effecten van het plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectenrapportage opgestart. De kennisgevingsnota ligt ter inzage van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018.