AANDUIDING WATERGEVOELIGE OPENRUIMTEGEBIEDEN

 

De coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) heeft een plan opgemaakt met als doel de watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open en groene karakter in functie van waterbeheersing. Om de mogelijke effecten van het plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectenrapportage opgestart. De kennisgevingsnota ligt ter inzage van 30 juli tot en met 30 augustus 2018.