OCMW-raad

 

 

 

 

Samenstelling

De OCMW-raad bestuurt het OCMW en bestaat uit acht leden en een voorzitter. Ze beslissen over algemene steunmaatregelen, investeringen, het dagelijks bestuur en personeel. 

Vanaf 1 januari 2013 zetelen volgende leden in de OCMW-raad:

  • Mizel Gebruers, voorzitter - Riemenstraat 76 - Actiev
  • Gille Verellen - Vinkenlaan 24 - Actiev
  • Linda Van Oeckel - Tuinweg 4 - Actiev
  • Susy Ceulemans - Kuiperstraat 12 - Actiev
  • Guido Boeckmans - Kempenlaan 81 - Actiev
  • Annick Verswyvel - Putakkerstraat 31 - Actiev
  • Bea Landuyt - Fazantenlaan 52 - CD&V
  • Leen Op de Beeck - Nieuwstraat 108A - CD&V
  • Marijke Vandepoele - Molenbaan 14 - Onafhankelijk raadslid

Verslagen & documenten

05 DECEMBER 2017
1. Informatieveiligheid : een uitbreiding van dienstverlening werd goedgekeurd.
2. Een afgevaardigde werd aangesteld voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de IOK dd. 19 december 2017 en 23 januari 2018.
3. 2de pensioenpijler : een beslissing werd genomen rond de aanwending restmiddelen VIA4
4. De overstap ivm de collectieve hospitalisatieverzekering naar Belfius werd goedgekeurd.
5. Ook voor de winter 2017 - 2018 stapt het OCMW in het systeem van de minimumlevering aardgas
6. De vorming van Eerstelijnszones binnen ISOM werd besproken
7. Digidak : goedkeuring van de overname activa
8. Er werd - onder voorwaarden - beslist tot toetreding in de Wooncel. 

07 NOVEMBER 2017
1. Goedkeuring werd verleend zowel aan de meerjarenplanning 2018 - 2020 als aan het budget 2018
2. De overheidsopdracht "Leveren warme maaltijden" wordt gegund.
3. Het ontwerp van notariële akte betreffende de verkoop van gronden aan Natuurpunt werd goedgekeurd
4. Akkoord werd gegaan met het voorstel huurovereenkomst met OGV Vorselaar
5. Het project Wooncel werd besproken

03 OKTOBER 2017
1. Goedkeuring werd verleend aan een wijziging van het dagelijks bestuur en de vrijstelling van visumverplichting
2. De aankoop van de woning in de Nieuwstraat 3 werd goedgekeurd
3. De verdere samenwerking in het kader van het Huis van het Kind werd goedgekeurd
4. Kennis werd genomen van de intergemeentelijke regeling rond het wijkwerken
5. Tevens werd kennis genomen van een stand van zaken van Groep Talent
6. Zowel de agenda als de vertegenwoordiging op de algemene vergadering van Cipal werd behandeld
7. Kennis werd genomen van de goedkeuring van de jaarrekening 2016 door de toezichthoudende overheid
8. Goedkeuring werd verleend aan een aantal interne procedures
9. Een beslissing werd genomen inzake de hospitalisatieverzekering voor de medewerkers

05 SEPTEMBER 2017

1. De budgetwijziging 2017 - 01 werd goedgekeurd en vastgesteld.
2. Het nieuwe bestek voor levering van warme maaltijden werd goedgekeurd
3. Goedkeuring werd verleend aan de verkoop van een aantal gronden en garage
4. Kennis werd genomen van de jaarrekening 2016 van Welzijnszorg Kempen

01 AUGUSTUS 2017
1. Goedkeuring werd verleend om onder voorwaarde toe te treden tot de Wooncel, georganiseerd vanuit WZK
2. Principieel gaat de OCMW raad akkoord met de aankoop van het pand gelege in de Nieuwstraat 3
3. De wijzigingen aan de kwaliteitshandboeken van de serviceflats en het lokaal dienstencentrum werden goedgekeurd
4. Goedkeuring werd verleend aan een aantal procedures.

04 JULI 2017
1. De raad nam kennis van de vooruitgang van de doelstellingen 2014 - 2019
2. Het jaarverslag 2016 van De Schittering werd goedgekeurd
3. Kennis werd genomen van de ontwikkelingen van groep Talent
4. De samenwerkingsovereenkomst met Milieu & Werk vzw ikv het project Food Savers werd goedgekeurd
5. Goedkeuring werd verleend aan een aantal procedures

06 JUNI 2017
1. Goedkeuring werd verleend aan de overname door het OCMW van de aandelen van PWA Vorselaar in 't Gerief
2. De seniorengids werd goedgekeurd
3. Kennis werd genomen van de jaarverslagen 2016 van Sprankel! en schuldbemiddeling
4. De invoering van een cadeaubon voor het dorpsrestaurant werd goedgekeurd
5. Goedkeuring werd verleend aan de aansluiting van het OCMW bij Farys ikv samenaankopen

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERE DOCUMENTEN